1 Сл0во бhвшее t гDа ко и3сaіи сhну ґмHсову њ їудeи и3 њ їеrли1мэ.
2 Ћкw бyдетъ въ послBдніz дни6 kвлeна горA гDнz, и3 д0мъ б9ій на версЁ г0ръ, и3 возвhситсz превhше холмHвъ: и3 пріи1дутъ къ нeй вси2 kзhцы.
3 И# п0йдутъ kзhцы мн0зи и3 рекyтъ: пріиди1те, и3 взhдемъ на г0ру гDню и3 въ д0мъ бGа їaкwвлz, и3 возвэсти1тъ нaмъ пyть св0й, и3 п0йдемъ по немY. T сіHна бо и3зhдетъ зак0нъ, и3 сл0во гDне и3з8 їеrли1ма:
4 и3 суди1ти бyдетъ посредЁ kзы6къ и3 и3з8wбличи1тъ лю1ди мнHги: и3 раскую1тъ мечы2 сво‰ на њр†ла и3 к0піz сво‰ на серпы2, и3 не в0зметъ kзhкъ на kзhкъ мечA, и3 не навhкнутъ ктомY рaтоватисz.
5 И# нн7э, д0ме їaкwвль, пріиди1те, п0йдемъ свётомъ гDнимъ.
6 Њстaви бо лю1ди сво‰, д0мъ їaкwвль: занE ћкоже и3з8 начaла нап0лнисz странA и4хъ волхвовaній, ћкоже и3ноплемeнникwвъ, и3 ч†да мнHга и3ноплемє1ннича роди1шасz и5мъ.
7 Нап0лнисz бо странA и4хъ сребрA и3 злaта, и3 не бsше числA сокр0вищъ и4хъ: и3 нап0лнисz землS и4хъ к0ней, и3 не бsше числA колесни1цъ и4хъ:
8 и3 нап0лнисz землS мeрзостей дёлъ рyкъ и4хъ, и3 поклони1шасz тBмъ, ±же сотвори1ша пeрсты и4хъ:
9 и3 преклони1сz человёкъ, и3 смири1сz мyжъ, и3 не претерплю2 и5мъ.
10 И# нн7э вни1дите въ кaменіе и3 скрhйтесz въ зeмлю t лицA стрaха гDнz и3 t слaвы крёпости є3гw2, є3гдA востaнетъ сокруши1ти зeмлю.
11 Џчи бо гDни выс0цы, человёкъ же смирeнъ: и3 смири1тсz высотA человёческаz, и3 вознесeтсz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный.
12 Дeнь бо гDа саваHfа на всsкаго досади1телz и3 гордели1ваго, и3 на всsкаго выс0каго и3 величaваго, и3 смирsтсz:
13 и3 на всsкъ кeдръ лівaнскій выс0кихъ и3 превознесeнныхъ и3 на всsко дрeво жeлудz васaнска,
14 и3 на всsкую г0ру выс0кую и3 на всsкій х0лмъ выс0кій,
15 и3 на всsкій ст0лпъ выс0къ и3 на всsкую стёну выс0кую,
16 и3 на всsкій корaбль морскjй и3 на всsко видёніе добр0ты кораблeй.
17 И# смири1тсz всsкій человёкъ, и3 падeтсz высотA человёча, и3 вознесeтсz гDь є3ди1нъ въ дeнь џный.
18 И# рукотворє1наz вс‰ скрhютъ,
19 внeсше въ пещє1ры и3 въ разсBлины кaменій и3 въ вертeпы земны6z, t лицA стрaха гDнz и3 t слaвы крёпости є3гw2, є3гдA востaнетъ сокруши1ти зeмлю.
20 Въ дeнь бо џный и3зри1нетъ человёкъ мeрзwсти сво‰ златы6z и3 срє1брzныz, ±же сотвори1ша, да покланsютсz сyєтнымъ и3 нетопырє1мъ,
21 є4же вни1ти въ вертeпы твeрдагw кaмене и3 въ разсBлины кaменій, t лицA стрaха гDнz и3 t слaвы крёпости є3гw2, є3гдA востaнетъ сокруши1ти зeмлю.
22 Њстaвите (u5бо) вaмъ человёка, є3мyже є4сть дыхaніе въ ноздрeхъ є3гw2: ћкw въ чeмъ вмэни1сz сeй;