1 Г0ре сходsщымъ во є3гЂпетъ п0мощи рaди, ўповaющымъ на к0ни и3 на колесни6цы: сyть бо мнHга, и3 к0нническое мн0жество мн0го ѕэлw2: и3 не бёша ўповaюще на с™aго ї}лева, и3 бGа не взыскaша.
2 Т0йже премdрэ наведE на ни1хъ ѕл†z, и3 сл0во є3гw2 не tри1нетсz, и3 востaнетъ на д0мы человёкwвъ ѕлhхъ и3 на надeжду и4хъ тщeтную,
3 є3гЂптzнина человёка, ґ не бGа, кHнски плHти, и3 не бyдетъ п0мощи: гDь же наведeтъ рyку свою2 на нS, и3 ўтрудsтсz помагaющіи, и3 вси2 вкyпэ поги1бнутъ.
4 Занeже тaкw речE мнЁ гDь: ћкоже возревeтъ лeвъ, и3ли2 льви1чищь њ лови1твэ, ю4же и4метъ, и3 возопіeтъ над8 нeю, д0ндеже нап0лнzтсz г0ры глaса є3гw2, и3 побэди1шасz и3 мн0жества ћрости ўбоsшасz: тaкw гDь саваHfъ сни1детъ на г0ру сіHню и3 на г0ры є3гw2 воевaти.
5 Ћкоже пти6цы парsщыz, си1це защи1титъ гDь саваHfъ њ їеrли1мэ, защи1титъ и3 и3збaвитъ, и3 снабди1тъ и3 сп7сeтъ.
6 Њбрати1тесz, совэщавaющіи глуб0къ совётъ и3 беззак0ненъ, сhнове ї}лєвы:
7 ћкw въ т0й дeнь tвeргутъ человёцы рукотворє1ннаz сво‰ срє1брzнаz и3 рукотворє1ннаz злат†z, ±же сотвори1ша рyки и4хъ.
8 И# падeтъ ґссyръ не мечeмъ человёческимъ, ни мeчь мyжескій поsстъ є3го2, и3 побёгнетъ не t лицA мечA: ю4нwты же бyдутъ въ побэждeніе.
9 Кaменіемъ бо њб8и1мутсz ћкw nстр0гомъ и3 побэждeни бyдутъ, ґ бэжaй плэнeнъ бyдетъ. Сі‰ гlетъ гDь: (бlжeнъ,) и4же и3мёетъ плeмz въ сіHнэ и3 ю4жики во їеrли1мэ.