1 Приступи1те, kзhцы, и3 ўслhшите, кн‰зи: да слhшитъ землS и3 живyщіи на нeй, вселeннаz и3 лю1діе, и5же на нeй.
2 ЗанE ћрость гDнz на вс‰ kзhки и3 гнёвъ на число2 и4хъ, є4же погуби1ти и5хъ и3 предaти | на заклaніе.
3 И# ћзвеніи и4хъ повeргнутсz и3 мертвецы2, и3 взhдетъ и4хъ смрaдъ, и3 нам0кнутъ г0ры кр0вію и4хъ:
4 и3 и3стaютъ вс‰ си6лы небє1сныz, и3 свіeтсz нeбо ѓки сви1токъ, и3 вс‰ ѕвёзды спадyтъ ћкw ли1ствіе съ лозы2, и3 ћкоже спaдаетъ ли1ствіе смок0вницы.
5 Ўпи1сz мeчь м0й на небеси2: сE, на їдумeю сни1детъ и3 на лю1ди п†губныz съ суд0мъ.
6 Мeчь гDень нап0лнисz кр0ве, растолстЁ тyкомъ, t кр0ве козлHвъ и3 ѓгнцєвъ и3 t тyка козлHвъ и3 nвнHвъ: ћкw жeртва гDеви въ вос0рэ, и3 заклaніе вeліе во їдумeи.
7 И# падyтъ съ ни1ми си1льніи, и3 nвны2 и3 ю3нцы2, и3 ўпіeтсz землS t кр0ве и3 t тyка и4хъ насhтитсz:
8 дeнь бо судA гDнz, и3 лёто воздаsніz судA сіHнz.
9 И# њбратsтсz дє1бри є3гw2 въ смолY, и3 землS є3гw2 въ жyпелъ,
10 и3 бyдетъ землS є3гw2 горsщи ћкw смолA днeмъ и3 н0щію, и3 не ўгaснетъ въ вёчное врeмz, и3 взhдетъ дhмъ є3S выс0цэ, въ р0ды сво‰ њпустёетъ.
11 И# во врeмz мн0го пти6цы и3 є4жеве, сwвы2 и3 врaнове возгнэздsтсz въ нeмъ: и3 возложaтъ нaнь ќже землемёрно пустhни, и3 nнокентavри вселsтсz въ нeмъ.
12 Кн‰зи є3гw2 не бyдутъ: цaріе бо и3 вельмHжи є3гw2 бyдутъ въ пaгубу.
13 И# возни1кнутъ во градёхъ и4хъ тернHваz древесA и3 во твердhнехъ є3гw2, и3 бyдутъ селє1ніz сjринwмъ сели6ща струfі0нwмъ:
14 и3 срsщутсz бёси со nнокент†vры и3 возопію1тъ дрyгъ ко дрyгу, тY почjютъ nнокентavри, њбрётше себЁ покHища:
15 тaмw возгнэзди1тсz є4жь, и3 сохрани1тъ землS дёти є3гw2 со ўтверждeніемъ: тaмw є3лє1ни срэт0шасz и3 ўви1дэша ли1ца дрyгъ дрyга.
16 Числ0мъ преид0ша, и3 є3ди1нъ t ни1хъ не поги1бе, дрyгъ дрyга не взыскA, ћкw гDь заповёда и5мъ, и3 д¦ъ є3гw2 собрA |.
17 И# т0й вeржетъ и5мъ жрє1біz, и3 рукA є3гw2 раздэли2 пасти1сz: въ вёчное врeмz наслёдите, въ р0ды родHвъ почjютъ въ нeмъ.