1 Рaдуйсz, пустhнz жaждущаz, да весели1тсz пустhнz и3 да цвэтeтъ ћкw крjнъ.
2 И# процвэтeтъ и3 возвесели1тсz пустhнz їoрдaнова: и3 слaва лівaнова дадeсz є4й, и3 чeсть карми1лова, и3 ќзрzтъ лю1діе мои2 слaву гDню и3 высотY б9ію.
3 Ўкрэпи1тесz, рyцэ њслaблєныz и3 кwлёна разслaблєнаz:
4 ўтёшитесz, малодyшніи ўм0мъ, ўкрэпи1тесz, не б0йтесz: сE, бGъ нaшъ сyдъ воздаeтъ и3 воздaстъ, т0й пріи1детъ и3 сп7сeтъ нaсъ.
5 ТогдA tвeрзутсz џчи слэпhхъ, и3 ќши глухи1хъ ўслhшатъ.
6 ТогдA ск0читъ хромhй ћкw є3лeнь, и3 ћсенъ бyдетъ љзhкъ гугни1выхъ: ћкw прот0ржесz водA въ пустhни и3 дeбрь въ земли2 жaждущей.
7 И# безв0днаz бyдетъ во є3зeра, и3 на жaждущей земли2 и3ст0чникъ воднhй бyдетъ: тaмw бyдетъ весeліе пти1цамъ, и3 сели1тва тр0сти, и3 лyзи.
8 И# тaмw бyдетъ пyть чи1стъ, и3 пyть с™ъ нарэчeтсz: и3 не прeйдетъ тaмw нечи1стый, нижE бyдетъ тaмw пyть нечи1стъ: разсёzнніи же п0йдутъ по немY и3 не заблyдzтъ.
9 И# не бyдетъ тaмw львA, ни t ѕвэрeй ѕлhхъ не взhдетъ нaнь, нижE њбрsщетсz тaмw, но п0йдутъ по немY и3збaвленніи:
10 и3 с0бранніи гDемъ њбратsтсz и3 пріи1дутъ въ сіHнъ съ рaдостію, и3 рaдость вёчнаz над8 глав0ю и4хъ: над8 глав0ю бо и4хъ хвалA и3 весeліе, и3 рaдость пріи1метъ |, tбэжE болёзнь и3 печaль и3 воздыхaніе.