1 Въ то2 врeмz послA меродaхъ валадaнъ сhнъ валадaновъ, цaрь вавmлHнскій, пис†ніz и3 послы2 и3 дaры є3зекjи: слhша бо, ћкw болёлъ є4сть до смeрти и3 востA.
2 И# њбрaдовасz њ ни1хъ є3зекjа рaдостію вели1кою, и3 показA и5мъ д0мъ ґрwмaтwвъ и3 мЂра, и3 стaкти и3 fmміaма, и3 сребрA и3 злaта, и3 вс‰ д0мы сосyдwвъ сокр0вищныхъ, и3 вс‰ є3ли6ка бsху во сокр0вищихъ є3гw2: и3 не њстA ничт0же, є3гHже не показA и5мъ є3зекjа въ домY своeмъ и3 во всeй w4бласти своeй.
3 И# пріи1де и3сaіа прbр0къ ко є3зекjи царю2 и3 речE къ немY: что2 глаг0лютъ сjи мyжіе, и3 tкyду пріид0ша къ тебЁ; И# речE є3зекjа: t земли2 далeкіz пріид0ша ко мнЁ, t вавmлHна.
4 И# речE и3сaіа: что2 ви1дэша въ домY твоeмъ; И# речE є3зекjа: вс‰, є3ли6ка въ домY моeмъ, ви1дэша, и3 нёсть въ домY моeмъ, є3гHже бы не ви1дэли, но и3 ±же въ сокр0вищихъ мои1хъ.
5 И# речE є3мY и3сaіа: послyшай словесE гDа саваHfа:
6 сE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 в0змутъ вс‰, ±же въ домY твоeмъ, и3 є3ли6ка собрaша nтцы2 твои2 дaже до днE сегw2, въ вавmлHнъ прeйдутъ, и3 ничес0же њстaвzтъ:
7 речE гDь, ћкw и3 t ч†дъ твои1хъ, и5хже роди1лъ є3си2, п0ймутъ и3 сотворsтъ кaженики въ домY царS вавmлHнска.
8 И# речE є3зекjа ко и3сaіи: бlго сл0во гDне, є4же гlа: да бyдетъ нн7э ми1ръ и3 прaвда во дни6 мо‰.