1 И# и4мутсz сeдмь жeнъ за мyжа є3ди1наго, глаг0лющz: хлёбъ нaшъ ћсти бyдемъ и3 въ ри6зы нaшz њдэвaтисz, т0чію и4мz твоE да наречeтсz на нaсъ, tими2 ўкори1зну нaшу.
2 Въ дeнь џный возсіsетъ бGъ въ совётэ со слaвою на земли2, є4же вознести2 и3 прослaвити њстaнокъ ї}лz.
3 И# бyдетъ њстaнокъ въ сіHнэ и3 њстaнокъ во їеrли1мэ, с™и нарекyтсz вси2 напи1санніи въ жи1знь во їеrли1мэ:
4 ћкw tмhетъ гDь сквeрну сынHвъ и3 дщeрей сіHнскихъ и3 кр0вь їеrли1мску њчcтитъ t среды2 и4хъ дyхомъ судA и3 дyхомъ зн0z.
5 И# пріи1детъ гDь, и3 бyдетъ всE мёсто горы2 сіHни, и3 вс‰ ±же w4крестъ є3S њсэни1тъ w4блакъ во дни6, и3 ћкw дhма и3 свёта џгненна горsща въ нощи2, всeю слaвою покрhетсz:
6 и3 бyдетъ въ сёнь t зн0z и3 въ покр0въ и3 въ сокровeніе t жeстости и3 дождS.