1 И# нн7э си1це гlетъ гDь бGъ сотвори1вый тS, їaкwве, и3 создaвый тS, ї}лю: не б0йсz, ћкw и3збaвихъ тS, прозвaхъ тS и4менемъ твои1мъ: м0й є3си2 ты2.
2 И# ѓще прех0диши сквозЁ в0ду, съ тоб0ю є4смь, и3 рёки не покрhютъ тебE: и3 ѓще сквозЁ џгнь пр0йдеши, не сожжeшисz, и3 плaмень не њпали1тъ тебE,
3 ћкw ѓзъ гDь бGъ тв0й, с™hй ї}левъ, сп7сazй тS: сотвори1хъ премёну твою2 є3гЂпетъ и3 є3fі0пію, и3 сои1ну за тS.
4 Tнeлиже чeстенъ бhлъ є3си2 предо мн0ю, прослaвилсz є3си2, и3 ѓзъ тS возлюби1хъ, и3 дaмъ человёки за тебE и3 кн‰зи за главY твою2.
5 Не б0йсz, ћкw съ тоб0ю є4смь: t востHкъ приведY сёмz твоE и3 t з†падъ соберy тz:
6 рекY сёверу: приведи2: и3 лjву: не возбранsй, приведи2 сhны мо‰ t земли2 дaльніz и3 дщє1ри мо‰ t крaєвъ земнhхъ,
7 всёхъ, є3ли1цы нарицaютсz и4менемъ мои1мъ: во слaвэ бо моeй ўстр0ихъ є3го2 и3 создaхъ є3го2 и3 сотвори1хъ и5.
8 И# и3звед0хъ лю1ди слёпы, и3 џчи сyть тaкожде слёпы, и3 глyси ќшы и3мyщіи.
9 Вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кн‰зи t ни1хъ. Кто2 возвэсти1тъ сі‰; и3ли2 ±же и3спeрва кто2 возвэсти1тъ вaмъ; да приведyтъ свидBтели сво‰ и3 њправдsтсz, и3 да ўслhшатъ и3 да рекyтъ и4стину.
10 Бyдите ми2 свидётеліе, и3 ѓзъ свидётель, гlетъ гDь бGъ, и3 џтрокъ м0й, є3г0же и3збрaхъ, да ўвёсте и3 вёруете ми2 и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ є4смь: прeжде менє2 не бhсть и4нъ бGъ, и3 по мнЁ не бyдетъ.
11 Ѓзъ бGъ, и3 нёсть рaзвэ менє2 сп7сazй.
12 Ѓзъ возвэсти1хъ и3 сп7с0хъ, ўкори1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чуждjй: вы2 мнЁ свидётеліе, и3 ѓзъ свидётель, гlетъ гDь бGъ,
13 є3щE t начaла, и3 нёсть и3з8имazй t рукY моє1ю: сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ є5;
14 Тaкw гlетъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ, с™hй ї}левъ: вaсъ рaди послю2 въ вавmлHнъ и3 воздви1гну вс‰ бэжaщыz, и3 халдeє въ кораблeхъ свsжутсz.
15 Ѓзъ гDь бGъ с™hй вaшъ, показaвый ї}лz царS вaшего.
16 Си1це гlетъ гDь, даsй пyть по м0рю и3 по водЁ си1льнэ стезю2:
17 и3зводsй колєсни1цы и3 к0ни и3 нар0дъ си1ленъ: но ўсп0ша и3 не востaнутъ, ўгас0ша ѓки лeнъ ўгашeнъ.
18 Не поминaйте пeрвыхъ, и3 вeтхихъ не помышлsйте,
19 сE, ѓзъ творю2 нHваz, ±же нн7э возсіsютъ, и3 ўвёсте |: и3 сотворю2 въ пустhни пyть и3 въ безв0днэй рёки.
20 Возблагословsтъ мS ѕвёріе сeлніи, сjрини и3 дщє1ри стрyfwвы: ћкw дaхъ въ пустhни в0ду и3 рёки въ безв0днэй, напои1ти р0дъ м0й и3збрaнный,
21 лю1ди мо‰, ±же снабдёхъ, добродётєли мо‰ повёдати.
22 Не нн7э призвaхъ тебE, їaкwве, нижE труди1тисz сотвори1хъ тS, ї}лю.
23 Не принeслъ є3си2 мнЁ nвeцъ твои1хъ всесожжeніz твоегw2, ни въ жeртвахъ твои1хъ прослaвилъ мS є3си2, не пораб0тихъ тS въ жeртвахъ, нижE ўтруждeна сотвори1хъ тS въ лівaнэ:
24 не купи1лъ є3си2 мнЁ на сребро2 fmміaма, нижE тyка трeбъ твои1хъ возжелaхъ, но во грэсёхъ твои1хъ стaлъ є3си2 предо мн0ю и3 въ непрaвдахъ твои1хъ.
25 Ѓзъ є4смь, ѓзъ є4смь заглаждazй беззакHніz тво‰ менє2 рaди и3 грэхи2 тво‰, и3 не помzнY.
26 Тh же помzни2, и3 да сyдимсz: глаг0ли ты2 беззакHніz тво‰ прeжде, да њправди1шисz.
27 Nтцы2 вaши пeрвіи согрэши1ша, и3 кн‰зи вaши беззак0нноваша на мS.
28 И# њскверни1ша кн‰зи с™†z мо‰, и3 дaхъ погуби1ти їaкwва и3 ї}лz во ўкори1зну.