1 ПадE ви1лъ, сокруши1сz дагHнъ, бhша ва‰ніz и4хъ во ѕвBри и3 ск0ты: н0сите | св‰зана ћкw брeмz труждaющемусz и3 разслабёвшу,
2 и3 ѓлчущу и3 не могyщу вкyпэ, и5же не возм0гутъ спасти1сz t рaти, сaми же плэнeни привед0шасz.
3 Послyшайте менE, д0ме їaкwвль и3 вeсь њстaнокъ ї}левъ, носи1міи t чрeва и3 наказyеміи t дётска дaже до стaрости:
4 ѓзъ є4смь, и3 д0ндеже состарёетесz, ѓзъ є4смь, ѓзъ терплю2 вaмъ, ѓзъ сотвори1хъ и3 ѓзъ понесY, ѓзъ под8имY и3 сп7сy вы.
5 КомY мS ўпод0бисте; ви1дите, ўхи1трите, заблуждaющіи,
6 слагaющіи злaто и3з8 мёха, и3 сребро2 вёсомъ поставлsютъ въ мёрилэ, и3 наeмше злaтарz сотвори1ша рукотворє1ннаz, и3 прекл0ншесz покланsютсz и5мъ:
7 воздви1жутъ | на рaмэхъ и3 х0дzтъ: ѓще же положaтъ | на мёстэ своeмъ, тY лежaтъ, нижE подви1жутсz: и3 и4же ѓще возопіeтъ къ ни6мъ, не ўслhшатъ, t бёдъ не спасyтъ є3гw2.
8 Помzни1те сі‰ и3 возстени1те, покaйтесz, прельсти1вшіисz, њбрати1тесz сeрдцемъ
9 и3 помzни1те пє1рваz t вёка, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть є3щE рaзвэ менє2:
10 возвэщazй пeрвэе послBднzz, прeжде нeже бhти и5мъ, и3 ѓбіе сбhшасz: и3 рек0хъ: вeсь совётъ м0й стaнетъ, и3 вс‰, є3ли6ка совэщaхъ, сотворю2.
11 Призывazй t востHкъ пти1цу, и3 t земли2 и3здалeча, њ ни1хже совэщaхъ: рек0хъ и3 привед0хъ, создaхъ и3 сотвори1хъ, привед0хъ и5 и3 бlгопоспэши1хъ пyть є3гw2.
12 Послyшайте менE, погyбльшіи сeрдце, сyщіи далeче t прaвды:
13 прибли1жихъ прaвду мою2, и3 не ўдали1тсz, и3 спcніе, є4же t менє2, не ўмeдлю: дaхъ въ сіHнэ спcніе ї}лю во прославлeніе.