1 Воспою2 нн7э возлю1бленному пёснь возлю1бленнагw моегw2 віногрaду моемY: віногрaдъ бhсть возлю1бленному въ р0зэ, на мёстэ тyчнэ:
2 и3 њграждeніемъ њгради1хъ и3 њкопaхъ, и3 насади1хъ л0зу и3збрaнну, и3 создaхъ ст0лпъ посредЁ є3гw2, и3 предточи1ліе и3скопaхъ въ нeмъ, и3 ждaхъ, да сотвори1тъ гр0здіе, и3 сотвори2 тeрніе.
3 И# нн7э, живyщіи во їеrли1мэ и3 человёче їyдинъ, суди1те междY мн0ю и3 віногрaдомъ мои1мъ.
4 Что2 сотворю2 є3щE віногрaду моемY, и3 не сотвори1хъ є3мY; занeже ждaхъ, да сотвори1тъ гр0здіе, сотвори1 же тeрніе.
5 Нн7э ќбw возвэщY вaмъ, что2 ѓзъ сотворю2 віногрaду моемY: tимY њграждeніе є3гw2, и3 бyдетъ въ разграблeніе: и3 разорю2 стёну є3гw2, и3 бyдетъ въ попрaніе.
6 И# њстaвлю віногрaдъ м0й, и3 ктомY не њбрёжетсz, нижE покопaетсz, и3 взhдетъ на нeмъ, ћкоже на лzди1нэ, тeрніе: и3 њблакHмъ заповёмъ, є4же не њдожди1ти на него2 дождS.
7 Віногрaдъ бо гDа саваHfа, д0мъ ї}левъ є4сть, и3 человёкъ їyдинъ н0вый сaдъ возлю1бленный: ждaхъ, да сотвори1тъ сyдъ, сотвори1 же беззак0ніе, и3 не прaвду, но в0пль.
8 Г0ре совокуплsющымъ д0мъ къ д0му и3 село2 къ селY приближaющымъ, да бли1жнему tи1мутъ что2: є3дA вселитeсz є3ди1ни на земли2;
9 Ўслhшашасz бо во ўшесёхъ гDа саваHfа сі‰: ѓще бо бyдутъ д0мове мн0зи, въ запустёніе бyдутъ вели1цыи и3 д0бріи, и3 не бyдутъ живyщіи въ ни1хъ:
10 и3дёже бо воз8wрю1тъ дeсzть супр{гъ волHвъ, сотвори1тъ корчaгъ є3ди1нъ, и3 сёzй ґртав†съ шeсть сотвори1тъ мBры три2.
11 Г0ре востаю1щымъ заyтра и3 сікeръ гонsщымъ, ждyщымъ вeчера: він0 бо сожжeтъ |:
12 со гyсльми бо и3 пэвни1цами, и3 тmмп†ны и3 свирёльми віно2 пію1тъ, на дэлa же гDнz не взирaютъ и3 дёлъ рукY є3гw2 не помышлsютъ.
13 U5бо плэнeни бhша лю1діе мои2, за є4же не вёдэти и5мъ гDа, и3 мн0жество бhсть мeртвыхъ глaда рaди и3 жaжди воднhz.
14 И# разшири2 ѓдъ дyшу свою2 и3 развeрзе ўстA сво‰, є4же не престaти: и3 сни1дутъ слaвніи и3 вели1цыи и3 богaтіи и3 губи1теліе и4хъ и3 веселsйсz въ нeмъ:
15 и3 смири1тсz человёкъ, и3 њбезчeститсz мyжъ, и3 џчи высокоглsдающіи смирsтсz.
16 И# вознесeтсz гDь саваHfъ въ судЁ, и3 бGъ с™hй прослaвитсz въ прaвдэ:
17 и3 ўпасyтсz расхищeнніи ћкw ю3нцы2, и3 пусты6ни плэнeнныхъ ѓгнцы поzдsтъ.
18 Г0ре привлачaющымъ грэхи2 ћкw ќжемъ д0лгимъ, и3 ћкw и4га ю4нична ремeнемъ беззакHніz сво‰,
19 глаг0лющымъ: ск0рw да прибли1жатсz, ±же сотвори1тъ, да ви1димъ, и3 да пріи1детъ совётъ с™aгw ї}лева, да разумёемъ.
20 Г0ре глаг0лющымъ лукaвое д0брое, и3 д0брое лукaвое, полагaющымъ тмY свётъ, и3 свётъ тмY, полагaющымъ г0рькое слaдкое, и3 слaдкое г0рькое.
21 Г0ре, и5же мyдри въ себЁ сами1хъ и3 пред8 соб0ю разyмни.
22 Г0ре крBпкимъ вaшымъ, віно2 пію1щымъ, и3 вельм0жамъ растворsющымъ сікeръ,
23 њправдaющымъ нечести1ва дарHвъ рaди, и3 є4же є4сть првdное првdнагw взeмлющымъ t негw2.
24 Сегw2 рaди ћкоже сгори1тъ тр0сть t ќгліz џгненнагw и3 сожжeтсz t плaмене разгорёвшагwсz, к0рень и4хъ ћкw пeрсть бyдетъ, и3 цвётъ и4хъ ћкw прaхъ взhдетъ: не восхотёша бо зак0на гDа саваHfа, но сл0во с™aгw ї}лева раздражи1ша.
25 И# воз8zри1сz гнёвомъ гDь саваHfъ на лю1ди сво‰, и3 наложи2 рyку свою2 на ни1хъ, и3 порази2 и5хъ: и3 раздражи1шасz г0ры, и3 бhша трyпи и4хъ ћкw гн0й посредЁ пути2. И# во всёхъ си1хъ не tврати1сz ћрость є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
26 Воздви1гнетъ ќбw знaменіе во kзhцэхъ сyщихъ далeче и3 позви1ждетъ и5мъ t конє1цъ земли2, и3 сE, ск0рw лeгцэ грzдyтъ:
27 не взaлчутъ, ни ўтрудsтсz, ни воздрeмлютъ, ни поспsтъ, ни распоsшутъ п0zсwвъ свои1хъ t чрeслъ свои1хъ, нижE раст0ргнутсz ремє1ни сапогHвъ и4хъ:
28 и4хже стрёлы nстры6 сyть, и3 лyцы и4хъ напрzжeни: кwпhта к0ней и4хъ ћкw твeрдъ кaмень вмэни1шасz, колeса колесни1цъ и4хъ ћкw бyрz.
29 Kрsтсz ћкw льв0ве, и3 предстaша ћкw льви6чища: и3 и4метъ, и3 возопіeтъ ћкw ѕвёрь, и3 и3звeржетъ, и3 не бyдетъ teмлющагw и5хъ.
30 И# возопіeтъ и4хъ рaди въ т0й дeнь, ћкw шyмъ м0рz волнyющасz: и3 воззрsтъ на зeмлю, и3 сE, тмA жeстока въ недоумёніи и4хъ.