1 Свэти1сz, свэти1сz, їеrли1ме, пріи1де бо тв0й свётъ, и3 слaва гDнz на тебЁ возсіS.
2 СE, тмA покрhетъ зeмлю, и3 мрaкъ на kзhки, на тебё же kви1тсz гDь, и3 слaва є3гw2 на тебЁ ќзритсz.
3 И# п0йдутъ цaріе свётомъ твои1мъ, и3 kзhцы свётлостію твоeю.
4 Возведи2 w4крестъ џчи твои2 и3 ви1ждь собр†наz ч†да тво‰: сE, пріид0ша вси2 сhнове твои2 и3здалeча, и3 дщє1ри тво‰ на рaмэхъ в0змутсz.
5 ТогдA ќзриши и3 возрaдуешисz, и3 ўбои1шисz и3 ўжaснешисz сeрдцемъ, ћкw преложи1тсz къ тебЁ богaтство морск0е и3 kзhкwвъ и3 людjй:
6 и3 пріи1дутъ къ тебЁ стадA велблю6дъ, и3 покрhютъ тS велблю1ди мадіaмстіи и3 гефaрстіи: вси2 t савы2 пріи1дутъ, носsще злaто, и3 лівaнъ принесyтъ и3 кaмень чeстенъ, и3 спcніе гDне благовозвэстsтъ:
7 и3 вс‰ џвцы кид†рскіz соберyтсz тебЁ, и3 nвни2 навеHfстіи пріи1дутъ къ тебЁ, и3 вознесyтсz прі‰тнаz на жeртвенникъ м0й, и3 д0мъ мlтвы моеS прослaвитсz.
8 Кjи сyть, и5же ћкw w4блацы летsтъ, и3 ћкw г0лубіе со птєнцы2 ко мнЁ;
9 МенE џстрови ждaша, и3 корабли6 fарсjйстіи во пeрвыхъ, привести2 ч†да тво‰ и3здалeча, и3 сребро2 и3 злaто и4хъ съ ни1ми, и4мене рaди гDнz с™aгw, и3 за є4же с™0му ї}леву слaвну бhти.
10 И# сози1ждутъ сhнове и3нор0дніи стёны тво‰, и3 цaріе и4хъ предстоsти бyдутъ тебЁ: за гнёвъ бо м0й порази1хъ тS и3 за млcть мою2 возлюби1хъ тS.
11 И# tвeрзутсz вратA тво‰ пrнw, дeнь и3 н0щь не затворsтсz, ввести2 къ тебЁ си1лу kзы6къ и3 цари6 и4хъ ведHмыz.
12 Kзhцы бо и3 цaріе, и5же не пораб0таютъ ти2, поги1бнутъ, и3 kзhцы запустёніемъ запустёютъ.
13 И# слaва лівaнова къ тебЁ пріи1детъ, кmпарjсомъ и3 пevгомъ и3 кeдромъ вкyпэ, прослaвити мёсто с™0е моE, и3 мёсто ногY моє1ю прослaвлю.
14 И# п0йдутъ къ тебЁ боsщесz сhнове смири1вшихъ тS и3 раздражи1вшихъ тS, и3 покл0нzтсz слэдaмъ ногY твоє1ю вси2 прогнёвавшіи тS, и3 наречeшисz грaдъ гDень, сіHнъ с™aгw ї}лева.
15 За сіE, ћкw бhлъ є3си2 њстaвленъ и3 возненави1дэнъ и3 не бЁ помагaющагw ти2, положY тS въ рaдость вёчную, весeліе родHмъ родHвъ.
16 И# и3зссeши млеко2 kзhкwвъ и3 богaтство царeй снёси, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ гDь сп7сazй тS и3 и3збавлszй тS бGъ ї}левъ.
17 И# вмёстw мёди принесY ти2 злaто, и3 вмёстw желёза принесY ти2 сребро2, и3 вмёстw древeсъ принесY ти2 мёдь, и3 вмёстw кaменіz желёзо: и3 вдaмъ кн‰зи тво‰ въ ми1ръ и3 надзир†тели тво‰ въ прaвду.
18 И# не ўслhшитсz посeмъ непрaвда въ земли2 твоeй, ни сокрушeніе, ни бёдность во предёлэхъ твои1хъ, но прозовeтсz спасeніе забр†ла тво‰ и3 вратA тво‰ хвалA.
19 И# не бyдетъ тебЁ ктомY с0лнце во свётъ днE, нижE восх0дъ луны2 просвэти1тъ твою2 н0щь, но бyдетъ тебЁ гDь свётъ вёчный и3 бGъ слaва твоS.
20 Не зaйдетъ бо с0лнце тебЁ, и3 лунA не њскудёетъ тебЁ: бyдетъ бо гDь тебЁ свётъ вёчный, и3 и3сп0лнzтсz днjе рыдaніz твоегw2.
21 И# лю1діе твои2 вси2 прaведніи во вёкъ наслёдzтъ зeмлю, хранsще сaдъ, дэлA рукY є3гw2 въ слaву.
22 Мaлый бyдетъ въ тhсzщы, ґ малёйшій во kзhкъ вели1къ: ѓзъ гDь по врeмени соберY и5хъ.