1 Кто2 сeй пришeдый t є3дHма, червлє1ны ри6зы є3гw2 t вос0ра, сeй красeнъ во ќтвари, ѕэлw2 съ крёпостію; Ѓзъ гlю прaвду и3 сyдъ спcніz.
2 Почто2 червлє1ны ри6зы тво‰ и3 nдє1жды тво‰ ћкw t и3стоптaніz точи1ла;
3 И#сп0лненъ и3стоптaніz, и3 t kзы6къ нёсть мyжа со мн0ю: и3 попрaхъ | ћростію моeю, и3 сотр0хъ | ћкw пeрсть, и3 свед0хъ кр0вь и4хъ въ зeмлю и3 вс‰ ри6зы мо‰ њмочи1хъ:
4 дeнь бо воздаsніz пріи1де на ни1хъ, и3 лёто и3збавлeніz приспЁ:
5 и3 воззрёхъ, и3 не бЁ пом0щника: и3 помhслихъ, и3 никт0же заступи2: и3 и3збaви | мhшца моS, и3 ћрость моS настA:
6 и3 попрaхъ | гнёвомъ мои1мъ и3 свед0хъ кр0вь и4хъ въ зeмлю.
7 Млcть гDню помzнyхъ, добродётєли гDни во всёхъ, и4миже нaмъ воздаeтъ: гDь, судіS бlгъ д0му ї}леву, нав0дитъ нaмъ по млcти своeй и3 по мн0жеству прaвды своеS.
8 И# речE: не лю1діе ли мои2; ч†да, и3 не tвeргнутсz. И# бhсть и5мъ во спcніе t всsкіz ск0рби и4хъ.
9 Не ходaтай, нижE ѓгGлъ, но сaмъ гDь сп7сE и5хъ, занE лю1битъ и5хъ и3 щади1тъ и5хъ: сaмъ и3збaви и5хъ и3 воспріsтъ и5хъ и3 вознесE и5хъ во вс‰ дни6 вёка.
10 Тjи же не покори1шасz и3 разгнёваша д¦а с™aго є3гw2, и3 њбрати1сz и5мъ на враждY, и3 т0й воевA на нS.
11 И# помzнY дни6 вBчныz: гдЁ возведhй t земли2 [Въ нёк.: t м0рz.] пaстырz nвeцъ свои1хъ; гдЁ є4сть вложи1вый въ ни1хъ д¦а с™aго;
12 Возвeдшаz десни1цею мwmсeа, мhшца слaвы є3гw2 раздэли2 в0ду пред8 лицeмъ є3гw2 сотвори1ти є3мY и4мz вёчно,
13 проведE и5хъ сквозЁ бeздну, ћкоже конS сквозЁ пустhню, и3 не ўтруди1шасz,
14 и3 ћкw скоты2 по п0лю, и3 сни1де д¦ъ t гDа и3 настaви и5хъ: тaкw провeлъ є3си2 лю1ди тво‰ сотвори1ти тебЁ самомY и4мz слaвно.
15 Њбрати1сz, гDи, t нб7сE и3 ви1ждь t д0му с™aгw твоегw2 и3 слaвы твоеS: гдЁ є4сть рeвность твоS и3 крёпость твоS; гдЁ є4сть мн0жество млcти твоеS и3 щедр0тъ твои1хъ, ћкw терпёлъ є3си2 нaмъ;
16 Тh бо є3си2 nц7ъ нaшъ, понeже ґвраaмъ не ўвёдэ нaсъ, и3 ї}ль не познA нaсъ, но ты2, гDи, nц7ъ нaшъ, и3збaви ны2, и3спeрва и4мz твоE на нaсъ є4сть.
17 Что2 ўклони1лъ є3си2 нaсъ, гDи, t пути2 твоегw2; и3 њжесточи1лъ є3си2 сердцA н†ша, є4же не боsтисz тебє2; Њбрати1сz рaди р†бъ твои1хъ, рaди племeнъ достоsніz твоегw2,
18 да (понE) мaлw наслёдимъ горы2 с™hz твоеS. Проти6вницы нaши попрaша с™hню твою2:
19 бhхомъ ћкw и3спeрва, є3гдA не владёлъ є3си2 нaми, нижE бЁ нарэчeно и4мz твоE на нaсъ.