1 Ѓще tвeрзеши нб7о, трeпетъ пріи1мутъ t тебє2 г0ры и3 растaютъ,
2 ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, и3 попали1тъ џгнь супостaты, и3 kвлeно бyдетъ и4мz твоE въ сопроти1вныхъ твои1хъ: t лицA твоегw2 kзhцы возмzтyтсz:
3 є3гдA сотвори1ши сл†внаz, трeпетъ пріи1мутъ t тебє2 г0ры.
4 T вёка не слhшахомъ, нижE џчи нaши ви1дэша бGа, рaзвэ тебє2, и3 дэлA тво‰, ±же сотвори1ши ждyщымъ млcти.
5 Млcть бо срsщетъ творsщихъ прaвду, и3 пути6 тво‰ помzнyтсz: сE, ты2 разгнёвалсz є3си2, и3 мы2 согрэши1хомъ.
6 Сегw2 рaди заблуди1хомъ и3 бhхомъ ћкw нечи1сти вси2 мы2, ћкоже п0ртъ нечи6стыz всS прaвда нaша, и3 tпад0хомъ ћкw ли1ствіе беззак0ній рaди нaшихъ: тaкw вётръ восхи1титъ нaсъ.
7 И# нёсть призывazй и4мz твоE и3 помzнyвый ўдержaти тS: ћкw tврати1лъ є3си2 лицE твоE t нaсъ и3 прeдалъ ны2 є3си2 беззак0ній рaди нaшихъ.
8 И# нн7э, гDи, nц7ъ нaшъ є3си2 ты2, мh же брeніе, дэлA рукY твоє1ю вси2:
9 не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2 и3 не помzни2 во врeмz беззак0ній нaшихъ, и3 нн7э при1зри, ћкw лю1діе твои2 вси2 мы2.
10 Грaдъ с™и1лища твоегw2 бhсть пyстъ, сіHнъ ћкоже пустhнz бhсть, їеrли1мъ на проклsтіе:
11 д0мъ с™hй нaшъ и3 слaва, ю4же благослови1ша nтцы2 нaши, бhсть nгнeмъ пожжeнъ, и3 вс‰ сл†внаz н†ша кyпнw пад0ша.
12 И# t всёхъ си1хъ терпёлъ є3си2, гDи, и3 молчaлъ, и3 смири1лъ є3си2 ны2 ѕэлw2.