1 Kвлeнъ бhхъ не и4щущымъ менE, њбрэт0хсz не вопрошaющымъ њ мнЁ, рек0хъ: сE, є4смь: kзhку, и5же не призвaша и4мене моегw2.
2 Простр0хъ рyцэ мои2 вeсь дeнь къ лю1демъ не покарsющымсz и3 проти1ву глаг0лющымъ, и5же не ходи1ша путeмъ и4стиннымъ, но в8слёдъ грэхHвъ свои1хъ.
3 Лю1діе сjи разгнэвлsющіи мS пред8 лицeмъ мои1мъ пrнw: тjи жє1ртвы прин0сzтъ въ вертогрaдэхъ и3 кадsтъ во чрeпэхъ бэсHмъ, и5же не сyть,
4 и3 во гробёхъ и3 во пещeрахъ лежaтъ с0ній рaди, и5же kдsтъ мzсA свин†z и3 ю3хY трeбъ, њсквернeни сосyди и4хъ вси2:
5 и5же глаг0лютъ: tиди2 t менє2, не прикосни1сz мнЁ, ћкw чи1стъ є4смь. Сeй дhмъ ћрости моеS, џгнь гори1тъ въ нeмъ вс‰ дни6.
6 СE, написaсz предо мн0ю: не ўмолчY, д0ндеже tдaмъ въ нBдра и5мъ грэхи2 и4хъ и3 грэхи2 nтє1цъ и4хъ, гlетъ гDь:
7 и5же кадsху на горaхъ и3 на х0лмэхъ ўкори1ша мS, tдaмъ дэлA и4хъ въ нBдра и5мъ.
8 Тaкw гlетъ гDь: и4мже w4бразомъ њбрэтaетсz ћгода на грeзнэ, и3 рекyтъ: не погуби2 є3гw2, ћкw блгcвeніе є4сть въ нeмъ: тaкw сотворю2 служaщагw ми2 рaди, не и4мамъ всёхъ погуби1ти рaди є3гw2:
9 и3 и3зведY и3з8 їaкwва сёмz и3 и3з8 їyды, и3 наслёдитъ г0ру с™yю мою2, и3 наслёдzтъ и3збрaнніи мои2 и3 раби2 мои2 и3 вселsтсz тaмw.
10 И# бyдутъ во дубрaвэ њгр†ды стадHмъ, и3 ю3д0ль ґхHрскаz въ пок0ище говsдwвъ лю1демъ мои6мъ, и5же взыскaша менE.
11 Вh же, њстaвившіи мS и3 забывaющіи г0ру с™yю мою2, и3 ўготовлsющіи дeмwну трапeзу и3 и3сполнsющіи щaстію растворeніе,
12 ѓзъ предaмъ вaсъ под8 мeчь, вси2 заклaніемъ падeте: ћкw звaхъ вaсъ, и3 не послyшасте, гlахъ, и3 преслyшасте и3 сотвори1сте лукaвое предо мн0ю, и3 ±же не хотёхъ, и3збрaсте.
13 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: сE, раб0тающіи ми2 ћсти бyдутъ, вh же взaлчете: сE, раб0тающіи ми2 пи1ти бyдутъ, вh же возжaждете:
14 сE, раб0тающіи ми2 возрaдуютсz, вh же посрамитeсz: сE, раб0тающіи ми2 возвеселsтсz въ весeліи сeрдца, вh же возопіeте въ болёзни сeрдца вaшегw и3 t сокрушeніz дyха восплaчетесz.
15 Њстaвите бо и4мz вaше въ насыщeніе и3збр†ннымъ мои6мъ, вaсъ же и3збіeтъ гDь: раб0тающымъ же мнЁ наречeтсz и4мz н0вое,
16 є4же блгcви1тсz на земли2, благословsтъ бо бGа и4стиннаго: и3 кленyщіисz на земли2 клsтисz бyдутъ бGомъ и4стиннымъ, забyдутъ бо печaль свою2 пeрвую, и3 не взhдетъ и5мъ на сeрдце.
17 Бyдетъ бо нeбо н0во и3 землS новA, и3 не помzнyтъ прeжнихъ, нижE взhдутъ на сeрдце и4хъ,
18 но рaдость и3 весeліе њбрsщутъ на нeй, ћкw сE, ѓзъ творю2 весeліе їеrли1му и3 лю1демъ мои6мъ рaдость.
19 И# возвеселю1сz њ їеrли1мэ и3 возрaдуюсz њ лю1дехъ мои1хъ, и3 ксемY не ўслhшитсz въ нeмъ глaсъ плaча, ни глaсъ в0плz,
20 нижE бyдетъ тaмw младeнецъ, ни стaрецъ, и4же не и3сп0лнитъ лётъ свои1хъ: бyдетъ бо ю4ный стA лётъ, ўмирazй же грёшникъ стA лётъ и3 пр0клzтъ бyдетъ.
21 И# сози1ждутъ д0мы и3 сaми вселsтсz, и3 насадsтъ віногрaды и3 сaми снэдsтъ плоды2 и4хъ.
22 Не сози1ждутъ, да и3нjи вселsтсz, и3 не насадsтъ, да и3нjи снэдsтъ: ћкоже бо днjе дрeва жи1зни, бyдутъ днjе людjй мои1хъ: дэлa бо трудHвъ и4хъ њбетшaютъ.
23 И#збрaнніи же мои2 не и4мутъ труди1тисz вотщE, нижE породsтъ ч†дъ на проклsтіе, ћкw сёмz блгcвeно є4сть бGомъ, и3 внyцы и4хъ съ ни1ми бyдутъ.
24 И# бyдетъ, прeжде нeже воззвaти и5мъ, ѓзъ ўслhшу и5хъ, є3щE глаг0лющымъ и5мъ, рекY: чт0 є3сть;
25 ТогдA в0лцы и3 ѓгнцы и4мутъ пасти1сz вкyпэ, и3 лeвъ ћкw в0лъ снёсть плє1вы, и3 ѕміS зeмлю ћкw хлёбъ: не повредsтъ, нижE погубsтъ на горЁ с™ёй моeй, гlетъ гDь.