1 И# речE гDь ко мнЁ: пріими2 себЁ сви1токъ н0въ вели1къ и3 напиши2 въ нeмъ писaломъ человёчимъ, є4же ск0рw плэнeніе сотвори1ти корhстей, приспё бо:
2 и3 свидBтели мнЁ сотвори2 вBрны человёки, ўрjю їерeа и3 захaрію сhна варахjина.
3 И# приступи1хъ ко прbр0чицэ, и3 во чрeвэ зачaтъ и3 роди2 сhна. И# речE гDь мнЁ: нарцы2 и4мz є3мY: ск0рw плэни2, нaглw расхи1ти,
4 занE прeжде нeже разумёти nтрочaти назвaти nтцA и3ли2 мaтерь, пріи1метъ си1лу дамaскову, и3 кwрhсти самар‡йскіz пред8 царeмъ ґссmрjйскимъ.
5 И# приложи2 гDь гlати ко мнЁ є3щE, гlz:
6 понeже не восхотёша лю1діе сjи воды2 сілwaмли текyщіz ти1сэ, но восхотёша и3мёти рассHна и3 сhна ромелjева царS над8 вaми,
7 сегw2 рaди сE, возв0дитъ гDь на вы2 в0ду рэки2 си1льну и3 мн0гу, царS ґссmрjйска и3 слaву є3гw2: и3 взhдетъ на всsку дeбрь вaшу, и3 њбhдетъ всsку стёну вaшу,
8 и3 tи1метъ t їудeи человёка, и4же возм0жетъ главY воздви1гнути, и3ли2 могyщаго что2 соверши1ти: и3 бyдетъ п0лкъ є3гw2, во є4же нап0лнити ширинY страны2 твоеS, съ нaми бGъ!
9 Разумёйте, kзhцы, и3 покарsйтесz, ўслhшите дaже до послёднихъ земли2: могyщіи, покарsйтесz: ѓще бо пaки возм0жете, пaки побёждени бyдете,
10 и3 и4же ѓще совётъ совэщaете, разори1тъ гDь, и3 сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, не пребyдетъ въ вaсъ, ћкw съ нaми бGъ.
11 Тaкw гlетъ гDь: крёпкою рук0ю не покарsютсz хождeнію пути2 людjй си1хъ, глаг0люще:
12 да не когдA рекyтъ: жeстоко: всe бо, є4же ѓще рекyтъ лю1діе сjи, жeстоко є4сть: стрaха же и4хъ не ўб0йтесz, нижE возмzти1тесz.
13 ГDа си1лъ, того2 њсвzти1те, и3 т0й бyдетъ тебЁ въ стрaхъ.
14 И# ѓще бyдеши ўповaz на него2, бyдетъ тебЁ во њсщ7eніе, ґ не ћкоже њ кaмень претыкaніz преткнeшисz, нижE ћкw њ кaмень падeніz: д0мове же ї†кwвли въ прyглэ, и3 въ разд0ліи сэдsщіи во їеrли1мэ.
15 Сегw2 рaди и3знем0гутъ въ ни1хъ мн0зи, и3 падyтъ, и3 сокрушaтсz, и3 прибли1жатсz, и3 ћти бyдутъ человёцы въ твердhни сyще.
16 ТогдA kвлeни бyдутъ печатлёющіи зак0нъ, є4же не ўчи1тисz.
17 И# речeтъ: пождY бGа tврaщшагw лицE своE t д0му їaкwвлz и3 ўповaz бyду нaнь.
18 СE, ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дадE бGъ: и3 бyдутъ знaмєніz и3 чудесA въ домY ї}левэ t гDа саваHfа, и4же њбитaетъ на горЁ сіHнъ.
19 И# ѓще рекyтъ къ вaмъ: и3зыщи1те чревоволшeбникwвъ и3 t земли2 возглашaющихъ, тщесл0вующихъ, и5же t чрeва глашaютъ, не kзhкъ ли къ бGу своемY взhщетъ; что2 и3спытyютъ мє1ртвыz њ живhхъ;
20 Зак0нъ бо въ п0мощь дадE, да рекyтъ не ћкоже сл0во сіE, зaньже не лёть дaры даsти.
21 И# пріи1детъ на вы2 жeстокъ глaдъ, и3 бyдетъ, є3гдA взaлчете, ск0рбни бyдете и3 ѕло2 речeте кнsзю и3 nтeчеству:
22 и3 воззрsтъ на нeбо горЁ, и3 на зeмлю ни1зу при1зрzтъ, и3 сE, скyдость тёсна и3 тмA, ск0рбь и3 тэснотA и3 тмA, ћкоже не ви1дэти: и3 не њскудёетъ въ тёснотэ сhй дaже до врeмене.