1 СіE прeжде и3спjй, ск0рw твори2, страно2 завулHнz и3 землE нефfалjмлz, и3 пр0чіи при м0ри живyщіи, и3 њб8 nнY странY їoрдaна, галілeа kзhкwвъ.
2 Лю1діе ходsщіи во тмЁ ви1дэша свётъ вeлій: живyщіи во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ возсіsетъ на вы2.
3 Мн0жайшіи лю1діе, ±же и3звeлъ є3си2, въ весeліи твоeмъ: и3 возвеселsтсz пред8 тоб0ю, ћкоже веселsщіисz въ жaтву, и3 ћкоже веселsтсz дэлsщіи коры6сти.
4 ЗанE tsтсz kрeмъ лежaй на ни1хъ, и3 жeзлъ, и4же на вhи и4хъ: жeзлъ бо и3стzзyющихъ разсhпа гDь, ћкоже въ дeнь, и4же на мадіaма.
5 Ћкw всsкую nдeжду с0бранну лeстію и3 ри1зу съ примирeніемъ tдадyтъ, и3 восхотsтъ, да бhша nгнeмъ сожжeны бhли.
6 Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ, є3гHже начaлство бhсть на рaмэ є3гw2: и3 нарицaетсz и4мz є3гw2: вели1ка совёта ѓгGлъ, чyденъ, совётникъ, бGъ крёпкій, властели1нъ, кн7зь ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка: приведy бо ми1ръ на кн‰зи, ми1ръ и3 здрaвіе є3мY.
7 И# вeліе начaлство є3гw2, и3 ми1ра є3гw2 нёсть предёла на пrт0лэ дв7довэ и3 на цrтвэ є3гw2, и3спрaвити є5 и3 заступи1ти є3го2 въ судЁ и3 прaвдэ, tнн7э и3 до вёка: рeвность гDа саваHfа сотвори1тъ сі‰.
8 Смeрть [Е#вр.: сл0во.] послA гDь на їaкwва, и3 пріи1де на ї}лz:
9 и3 ўразумёютъ вси2 лю1діе є3фрeмwвы и3 живyщіи въ самарjи, въ досаждeніи и3 выс0цэмъ сeрдцы глаг0люще:
10 пл‡нfы пад0ша, но пріиди1те, и3зсэчeмъ кaменіе и3 посэчeмъ черни1чіе и3 кeдры, и3 сози1ждемъ себЁ ст0лпъ.
11 И# разруши1тъ бGъ востаю1щыz на г0ру сіHню, и3 враги2 є3гw2 разсhплетъ:
12 сmрjю t востHкъ с0лнца и3 є4ллины t зaпада с0лнца, поzдaющыz ї}лz всёми ўсты6. Во всёхъ си1хъ не tврати1сz ћрость є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
13 И# лю1діе не њбрати1шасz, д0ндеже ћзвени бhша, и3 гDа не взыскaша.
14 И# tsтъ гDь t ї}лz главY и3 w4шибъ, вели1ка и3 мaла, во є3ди1нъ дeнь:
15 стaрца и3 чудsщихсz ли1цамъ, сіE начaло: и3 прор0ка ўчaща беззакHннаz, сeй w4шибъ.
16 И# бyдутъ блажaщіи людjй си1хъ льстsше, и3 льстsтъ, ћкw да поглотsтъ |.
17 Сегw2 рaди њ ю4ношахъ и4хъ не возвесели1тсz гDь, и3 сир0тъ и4хъ и3 вдови1цъ и4хъ не поми1луетъ: ћкw вси2 беззак0нніи и3 лукaвіи, и3 вс‰каz ўстA глаг0лютъ непрaвду. Во всёхъ си1хъ не tврати1сz ћрость є3гw2, но є3щE рукA є3гw2 высокA.
18 И# разгори1тсz ћкw џгнь беззак0ніе, и3 ћкw тр0скотъ сухjй поzдeнъ бyдетъ nгнeмъ, и3 разгори1тсz въ чaщахъ дубрaвныхъ и3 поsстъ, ±же w4крестъ холмHвъ вс‰.
19 За ћрость гнёва гDнz сгорЁ всS землS, и3 бyдутъ лю1діе ћкw nгнeмъ пожжeни: человёкъ брaта своегw2 не поми1луетъ,
20 но ўклони1тсz на дeсно, ћкw взaлчетъ, и3 снёсть t шyіихъ, и3 не насhтитсz человёкъ kдhй плHти мhшцы своеS: снёсть бо манассjй є3фрeмово, и3 є3фрeмъ манассjино, ћкw вкyпэ повою1ютъ їyду.
21 Во всёхъ си1хъ не tврати1сz ћрость (є3гw2), но є3щE рукA є3гw2 высокA.