1 И# бhсть по скончaніи їисyсовэ, и3 вопрошaху сhнове ї}лєвы гDа, глаг0люще: кто2 взhдетъ нaмъ къ хананeю воев0да, рaтовати на ни1хъ;
2 И# речE гDь: їyда взhдетъ: сE, дaхъ зeмлю въ рyку є3гw2.
3 И# речE їyда къ сmмеHну брaту своемY: взhди со мн0ю въ жрeбій м0й, и3 њполчи1мсz на хананeа: и3 пойдY и3 ѓзъ съ тоб0ю въ жрeбій тв0й. И# п0йде съ ни1мъ сmмеHнъ.
4 И# взhде їyда, и3 предадE гDь хананeа и3 ферезeа въ рyцэ и4хъ: и3 и3зби1ша и5хъ въ везeцэ до десzти2 тhсzщъ мужeй.
5 И# њбрэт0ша ґдwнівезeка въ везeцэ, и3 сэк0шасz съ ни1мъ: и3 и3зби1ша хананeа и3 ферезeа.
6 И# побэжE ґдwнівезeкъ: и3 гнaша в8слёдъ є3гw2, и3 ћша є3го2, и3 tсэк0ша краи6 рyкъ є3гw2 и3 краи6 н0гъ є3гw2.
7 И# речE ґдwнівезeкъ: седми1десzти царє1мъ њбсэк0хъ краи6 рyкъ и4хъ и3 краи6 н0гъ и4хъ, и3 бhша собирaюще (t крупи1цъ) под8 трапeзою моeю: ћкоже u5бо сотвори1хъ, тaкw воздадe ми бGъ. И# привед0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 ќмре тaмw.
8 И# воевaша сhнове ї{дины на їеrли1мъ, и3 взsша є3го2, и3 порази1ша є3го2 џстріемъ мечA, и3 грaдъ сожг0ша nгнeмъ.
9 И# по си1хъ снид0ша сhнове ї{дины воевaти на хананeа живyщаго въ г0рнэй къ ю4гу и3 въ рaвнэй.
10 И# п0йде їyда на хананeа живyщаго въ хеврHнэ. И# и3зhде хеврHнъ со страны2: и4мz же бЁ хеврHну прeжде каріаfарв0къ-сeферъ: и3 ўби1ша сесjна и3 ґхімaна и3 fолмjа, р0ды є3нaкwвы.
11 И# взыд0ша tтyду къ живyщымъ въ давjрэ: и4мz же давjру бЁ прeжде каріаfсeферъ, грaдъ пи1сменъ.
12 И# речE халeвъ: и4же ѓще порази1тъ грaдъ пи1сменъ и3 в0зметъ є3го2, дaмъ є3мY ґсхaнь дщeрь мою2 въ женY.
13 И# взS є3го2 гоfоніи1лъ сhнъ кенeза брaта халeвова ю3нёйшій, и3 дадE є3мY халeвъ ґсхaнь дщeрь свою2 въ женY.
14 И# бhсть внегдA tходи1ти є4й, и3 подви1же ю5 гоfоніи1лъ проси1ти ў nтцA своегw2 селA, и3 роптaше (сэдsщи) на nслsти, и3 вопіsше со nслsти: на зeмлю ю4жную tдaлъ мS є3си2. И# речE є4й халeвъ: чт0 ти є4сть;
15 И# речE є3мY ґсхaнь: дaждь ми2 благословeніе: ћкw на зeмлю ю4жную tдaлъ є3си2 мS, да дaси мнЁ и3 и3схHдища водн†z. И# дадE є4й халeвъ по сeрдцу є3S и3схHдища вhшнихъ и3 и3схHдища ни1жнихъ.
16 И# сhнове їоf0ра кінeева, ќжика мwmсeова, взыд0ша t грaда фінjческа къ сынHмъ ї{динымъ въ пустhню сyщую на ю4гъ їyды ко и3сх0ду ґред0ву, и3 поид0ша, и3 всели1шасz съ людьми2.
17 И# п0йде їyда съ сmмеHномъ брaтомъ свои1мъ, и3 и3зби2 хананeа живyщаго въ сефefэ, и3 потреби1ша є3го2: и3 прозвaша и4мz грaду потреблeніе.
18 И# взS їyда гaзу и3 предёлъ є3S, и3 ґскалHна и3 предёлъ є3гw2, и3 ґккарHнъ и3 предёлъ є3гw2, и3 ґзHтъ и3 њкрє1стнаz є3гw2.
19 И# бsше гDь со їyдою. И# взS г0ру, ћкw не возмог0ша потреби1ти живyщихъ во ю3д0ли, занE рихaвъ противостA и5мъ, и3 колесни6цы желBзныz бsху ты6мъ.
20 И# дaша халeву хеврHнъ, ћкоже глаг0ла мwmсeй: и3 наслёдствова тaмw три2 грaды сынHвъ є3нaковыхъ, и3 и3згнA tтyду три2 сhны є3нaкwвы.
21 И# їевусeа живyщаго во їеrли1мэ не и3згнaша сhнове веніамjнwвы, и3 живsше їевусeй съ сынми2 веніам‡ни во їеrли1мэ дaже до сегw2 днE.
22 И# взыд0ша сhнове їw6сифли и3 сjи въ веfи1ль: и3 гDь бsше съ ни1ми.
23 И# њполчи1шасz, и3 соглsдаша (сhнове їHсифwвы) веfи1ль: и4мz же бЁ прeжде грaду лyза.
24 И# ви1дэша стрегyщіи мyжа и3сходsщаго и3з8 грaда, и3 ћша є3го2 и3 рек0ша є3мY: покажи2 нaмъ вх0дъ во грaдъ, и3 сотвори1мъ съ тоб0ю ми1лость.
25 И# показA и5мъ вх0дъ грaдный: и3 порази1ша грaдъ џстріемъ мечA, мyжа же и3 ср0дство є3гw2 tпусти1ша.
26 И# tи1де мyжъ въ зeмлю хеттіи1мъ, и3 создA тaмw грaдъ, и3 прозвA и4мz є3мY лyза: сіE и4мz є3мY дaже до днE сегw2.
27 И# не разори2 манассjй веfсaна, и4же є4сть скЂfскій грaдъ, нижE дщeрей є3гw2, нижE њкрeстныхъ (предBлъ) є3гw2, нижE fанaха, нижE дщeрей є3гw2, нижE живyщихъ въ дHрэ, нижE дщeрей є3гw2, нижE живyщихъ во їевлaмэ, нижE њкрeстныхъ є3гw2, нижE дщeрей є3гw2, и3 живyщихъ въ магеддHнэ, нижE њкрeстныхъ є3гw2 и3 дщeрей є3гw2. И# начA хананeй жи1ти на земли2 сeй.
28 И# бhсть є3гдA ўкрэпи1сz ї}ль, и3 сотвори2 хананeа дaнника: и3згнaніемъ же не и3згнA є3го2.
29 И# є3фрeмъ не и3згнA хананeа живyщаго въ газeрэ: и3 живsше хананeй средЁ є3гw2 въ газeрэ, и3 бhсть є3мY въ дaнника.
30 И# завулHнъ не и3згнA живyщихъ въ хеврHнэ и3 живyщихъ во ґммaнэ: и3 всели1сz хананeй посредЁ и4хъ и3 бhсть є3мY дaнникъ.
31 И# ґси1ръ не и3згнA живyщихъ во ґкхHрэ, (и3 бhсть є3мY дaнникъ,) ни живyщихъ въ дHрэ, ни живyщихъ въ сідHнэ, ни живyщихъ въ далaфэ и3 во ґхазjвэ, и3 во є4лвэ и3 во ґфeкэ и3 въ роHвэ.
32 И# всели1сz ґси1ръ посредЁ хананeа живyщагw на земли2 (т0й), занE не возм0же и3згнaти є3го2.
33 И# нефfалjмъ не и3згнA живyщихъ въ веfсамЂсэ, нижE живyщихъ въ веfанaхэ: и3 всели1сz нефfалjмъ средЁ хананeа живyщагw на земли2 (сeй): живyщіи же въ веfсамЂсэ и3 въ веfанaхэ бhша є3мY дaнницы.
34 И# ўтэсни2 ґморрeй сhны дaнwвы въ горЁ, ћкw не попусти2 и5мъ низходи1ти во ю3д0ль.
35 И# начA ґморрeй жи1ти въ горЁ чрeпнэй, и3дёже медвBди и3 лиси6цы, въ мmрсінHнэ и3 въ салавjнэ: и3 њтzготЁ рукA д0му їHсифлz на ґморрeа, и3 бhсть є3мY дaнникъ.
36 И# предёлъ ґморрeйскій їдумeй t восх0да ґкравjнz, t кaмене и3 вhше.