1 И# востA по ґвімелeсэ спасти2 ї}лz fwлA сhнъ фуи2, сhнъ брaта nтцA є3гw2, мyжъ t їссахaра: и3 сeй живsше въ самjрэ въ горЁ є3фрeмовэ,
2 и3 суди2 ї}лz лётъ двaдесzть три2, и3 ќмре, и3 погребeнъ бhсть въ самjрэ.
3 И# востA по нeмъ їаjръ галаадjтинъ, и3 суди2 ї}лz лётъ двaдесzть двA:
4 и3 бhша є3мY сhнове три1десzть двA э4здzщіи на три1десzти двyхъ nслёхъ: и3 грaды и5мъ три1десzть двA: и3 прозывaху и5хъ грaды їаjрwвы, дaже до днeсь, и5же сyть въ земли2 галаaдовэ:
5 и3 ќмре їаjръ, и3 погребeнъ бhсть въ камHнэ.
6 И# приложи1ша сhнове ї}лєвы твори1ти ѕл0е пред8 гDемъ и3 послужи1ша ваалjмамъ и3 ґстарHfамъ и3 богHмъ с›рскимъ и3 богHмъ сідw6нскимъ и3 богHмъ мw†влскимъ и3 богHмъ сынHвъ ґммHнихъ и3 богHмъ и3ноплемeнникwвъ: и3 њстaвиша гDа и3 не раб0таша є3мY.
7 И# разгнёвасz гDь ћростію на ї}лz и3 предадE и5хъ въ рyку фmлістjмску и3 въ рyку сынHвъ ґммHнихъ.
8 И# њѕл0биша, и3 сокруши1ша сынHвъ ї}левыхъ въ то2 врeмz nсмьнaдесzть лётъ, всёхъ сынHвъ ї}левыхъ, и5же њб8 nнY странY їoрдaна въ земли2 ґморрeа и4же въ галаaдэ.
9 И# преид0ша сhнове ґммw6ни їoрдaнъ воевaти на їyду и3 веніамjна и3 на д0мъ є3фрeмовъ: и3 њскорблeни бhша сhнове ї}лєвы ѕэлw2.
10 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу, глаг0люще: согрэши1хомъ тебЁ, ћкw њстaвихомъ бGа нaшего и3 раб0тахомъ ваалjму.
11 И# речE гDь къ сынHмъ ї}лєвымъ: не t є3гЂпта ли и3 t ґморрeа и3 t сынHвъ ґммHнихъ и3 t фmлістjма
12 и3 t сідHнzнъ и3 t ґмали1ка и3 t мадіaма, и5же стужи1ша вaмъ, и3 возопи1сте ко мнЁ, и3 сп7с0хъ вы2 t руки2 и4хъ;
13 вh же њстaвисте менE и3 раб0тасте богHмъ и3ны6мъ: сегw2 рaди не приложY спcти2 вaсъ:
14 и3ди1те и3 возопjйте къ богHмъ, и5хже и3збрaсте себЁ, и3 тjи да спасyтъ вы2 во врeмz ск0рби вaшеz.
15 И# рёша сhнове ї}лєвы ко гDу: согрэши1хомъ, сотвори2 ты2 нaмъ по всемY, є3ли1кw ўг0дно пред8 nчи1ма твои1ма: т0чію и3збaви нaсъ въ сeй дeнь.
16 И# и3зверг0ша б0ги чужды6z t среды2 себє2 и3 послужи1ша гDеви є3ди1ному: и3 сжалёсz дш7A є3гw2 њ ўтруждeніи ї}левэ.
17 И# взыд0ша сhнове ґммw6ни, и3 њполчи1шасz въ галаaдэ: и3 собрaшасz и3 сhнове ї}лєвы, и3 њполчи1шасz въ массифЁ.
18 И# рёша лю1діе кн‰зи галаaдстіи кjйждо ко бли1жнему своемY: мyжъ, и4же нaчнетъ би1тисz съ сынми2 ґммHновыми, т0й бyдетъ кнsзь всBмъ живyщымъ въ галаaдэ.