1 И# собрaшасz мyжіе є3фрє1мли и3 пріид0ша въ сефjну, и3 рёша їефfaю: почто2 ходи1лъ є3си2 њполчи1тисz на сhны ґммw6ни, и3 нaсъ не позвaлъ є3си2 и3ти2 съ тоб0ю; д0мъ тв0й съ тоб0ю сожжeмъ nгнeмъ.
2 И# речE къ ни6мъ їефfaй: и3мёхъ прю2 ѓзъ и3 лю1діе мои2, и3 сhнове ґммw6ни њскорби1ша менE ѕэлw2: и3 воззвaхъ вaсъ, и3 не и3збaвисте менE t руки2 и4хъ:
3 и3 ви1дэхъ, ћкw не бsше спасaющагw, и3 положи1хъ дyшу мою2 въ рyку мою2, и3 пріид0хъ къ сынHмъ ґммw6нимъ, и3 предадE | гDь въ рyку мою2: и3 вскyю пріид0сте ко мнЁ днeсь, њполчи1ти ли сz на мS;
4 И# собрA їефfaй вс‰ мyжы гала†дски и3 њполчи1сz на є3фрeма: и3 и3зби1ша мyжіе галаaдстіи є3фрeма, понeже глаг0лаху: ўцэлёвшіи t є3фрeма, вы2 галаaдъ средЁ є3фрeма и3 средЁ манассjи.
5 И# засsде галаaдъ прох0ды ў їoрдaна є3фрeмwвы. И# бhсть є3гдA рёша ўцэлёвшіи t є3фрeма: прeйдемъ: и3 рек0ша и5мъ мyжіе галаaдстіи: є3дa ли t є3фрeма вы2; И# рёша: нёсмы.
6 И# рёша и5мъ: рцhте, клaсъ. И# не ўпрaвиша рещи2 тaкw: и3 и3мaху и5хъ, и3 закалaху ў прех0дwвъ їoрдaнихъ: и3 пад0ша въ то2 врeмz t є3фрeма четhредесzть и3 двЁ тhсzщы.
7 И# суди2 їефfaй ї}леви лётъ шeсть: и3 ќмре їефfaй галаадjтинъ, и3 погребeнъ бhсть во грaдэ своeмъ въ галаaдэ.
8 И# суди2 по нeмъ ї}леви є3севHнъ t виfлеeма:
9 и3 бhша є3мY три1десzть сhны и3 три1десzть дщє1ри, ±же tдадE в0нъ (мужє1мъ), и3 три1десzть жeнъ приведE сынHмъ свои6мъ tвнЁ: и3 суди2 ї}леви сeдмь лётъ:
10 и3 ќмре є3севHнъ, и3 погребeнъ бhсть въ виfлеeмэ.
11 И# суди2 по нeмъ ї}леви є3лHнъ завулHнzнинъ дeсzть лётъ:
12 и3 ќмре є3лHнъ завулHнzнинъ, и3 погребeнъ бhсть во є3лjмэ въ земли2 завулHни.
13 И# суди2 по нeмъ ї}леви ґвдHнъ сhнъ є3лли1ховъ фараfwнjтинъ:
14 и3 бhша є3мY четhредесzть сhнове и3 три1десzть внyцы, э4здzщіи на седми1десzти nслёхъ: и3 суди2 ї}леви џсмь лётъ:
15 и3 ќмре ґвдHнъ сhнъ є3лли1ховъ фараfwнjтинъ, и3 погребeнъ бhсть въ фараfHнэ, въ земли2 є3фрeмли, въ горЁ ґмали1ковэ.