1 И# сhнове ї}лєвы клsшасz въ массифЁ, глаг0люще: мyжъ t нaсъ да не дaстъ веніамjну дщeре своеS въ женY.
2 И# пріид0ша лю1діе въ веfи1ль и3 сэдёша тaмw до вeчера пред8 бGомъ: и3 воздвиг0ша глaсъ св0й, и3 плaкашасz плaчемъ вeліимъ, и3 рек0ша:
3 вскyю, гDи б9е ї}левъ, бhсть си1це днeсь во ї}ли, є4же њскудёти t ї}лz плeмени є3ди1ному;
4 И# бhсть на ќтріz, и3 њбyтрэша лю1діе, и3 согради1ша тaмw nлтaрь, и3 вознес0ша всесожжeніе спасeніz, и3 рек0ша сhнове ї}лєвы:
5 кто2 не взhде въ с0нмъ t всёхъ племeнъ ї}левыхъ ко гDу; Ћкw вели1ка клsтва бsше не вшeдшымъ ко гDу въ массифY, глаг0люще: смeртію да ќмретъ.
6 И# ўмили1шасz сhнове ї}лєвы њ веніамjнэ брaтэ своeмъ, и3 рек0ша: и3зсёчено днeсь є3ди1но плeмz t ї}лz:
7 что2 сотвори1мъ њстaвшымсz њ женaхъ; и3 мы2 клsхомсz гDемъ не дaти и5мъ t дщeрей нaшихъ въ жєны2.
8 И# рек0ша: кто2 є3ди1нъ t племeнъ ї}левыхъ, и4же не взhде ко гDу въ массифY; И# сE, ни є3ди1нъ пріи1де въ п0лкъ t їавjса галаaдова въ с0нмъ.
9 И# соглsдаша людjй, и3 сE, не бsше тaмw мyжа t живyщихъ во їавjсэ галаaдовэ.
10 И# послaша тaмw с0нмъ дванaдесzть тhсzщъ мужeй t сынHвъ си1лы и3 заповёдаша и5мъ, глаг0люще: и3ди1те и3 и3збjйте живyщыz во їавjсэ галаaдовэ nрyжіемъ жєны2 и3 нар0ды:
11 и3 сіE сотвори1те: всsкъ мyжескій п0лъ и3 всsку женY, познaвшую л0же мyжеско, побіeте: дэви6цы же снабди1те. И# сотвори1ша тaкw.
12 И# њбрэт0ша t живyщихъ во їавjсэ галаaдовэ четhре ст† nтрокови1цъ дёвъ, ±же не познaша л0жа мyжеска: и3 привед0ша | въ п0лкъ въ силHмъ, и4же є4сть въ земли2 ханаaни.
13 И# послaша вeсь с0нмъ и3 глаг0лаша къ сынHмъ веніамjнwвымъ, и5же въ кaмени реммHни, и3 призвaша и5хъ съ ми1ромъ.
14 И# возврати1сz веніамjнъ къ сынHмъ ї}лєвымъ въ то2 врeмz, и3 дaша и5мъ сhнове ї}лєвы жєны2, ±же жи1во сохрани1ша t дщeрей їавjса галаaдова: и3 ўг0дно бhсть и5мъ тaкw.
15 И# лю1діе ўмили1шасz њ веніамjнэ, ћкw сотвори2 гDь и3стреблeніе въ племенёхъ ї}левыхъ.
16 И# рек0ша старBйшины с0нма: что2 сотвори1мъ њстaвшымъ њ женaхъ; ћкw поги1бе t веніамjна женA:
17 и3 кaкw бyдетъ наслёдіе ўцэлёвшихъ t веніамjна, да не поги1бнетъ плeмz t ї}лz;
18 и3 мы2 не возм0жемъ дaти и5мъ жeнъ t дщeрей нaшихъ, ћкw клsшасz сhнове ї}лєвы, глаг0люще: пр0клzтъ даsй женY веніамjну.
19 И# рек0ша: сE, прaздникъ гDень въ силHмэ t днjй во дни6, и4же є4сть t сёвера веfи1лz, на вост0къ с0лнца на пути2 восходsщемъ t веfи1лz въ сmхeмъ, и3 t ю4га левHны.
20 И# заповёдаша сынHмъ веніам‡нимъ, глаг0люще: и3ди1те и3 засsдите въ віногрaдэхъ,
21 и3 ќзрите, и3 сE, є3гдA и3зhдутъ дщє1ри живyщихъ въ силHмэ плzсaти въ ли1ки, да и3зhдете и3з8 віногрaдwвъ и3 восхи1тите мyжъ женY себЁ t дщeрей силHмлихъ, и3 и3ди1те на зeмлю веніамjню:
22 и3 бyдетъ є3гдA пріи1дутъ nтцы2 и4хъ и3ли2 брaтіz и4хъ суди1тисz къ нaмъ, и3 речeмъ и5мъ: поми1луйте нaсъ и4ми, ћкw не взS мyжъ жены2 своеS въ полцЁ: понeже вы2 не дaли є3стE и5мъ ћкw жрeбій, согрэши1сте.
23 И# сотвори1ша тaкw сhнове веніам‡ни, и3 поsша жєны2 по числY своемY t плsшущихъ, ±же восхи1тиша: и3 tид0ша и3 возврати1шасz въ наслёдіе своE, и3 создaша грaды и3 всели1шасz въ ни1хъ.
24 И# tид0ша tтyду сhнове ї}лєвы въ то2 врeмz, мyжъ во плeмz своE и3 въ р0дъ св0й: и3 и3зhде tтyду мyжъ въ наслёдіе своE. И# въ ты6z дни6 не бsше царS во ї}ли: мyжъ є4же ўг0дно пред8 nчи1ма є3гw2, творsше.
25 Конeцъ кни1зэ судjй їсрaилевыхъ: и4мать въ себЁ глaвъ к7в7.