1 И# сі‰ kзhки, ±же њстaви гDь, да и3скyситъ и4ми ї}лz, вс‰ невёдущыz брaней ханаaнскихъ,
2 т0кмw рaди родHвъ сынHвъ ї}левыхъ, є4же научи1ти | брaни, nбaче и5же прeжде и4хъ не ўвёдаша и4хъ:
3 пsть воев0дствъ и3ноплемeнническихъ, и3 всего2 хананeа и3 сідHніz, и3 є3veа живyщаго въ лівaнэ t горы2 ваaлъ-є3рмHнъ до лавwемafа.
4 И# бhсть да и3скyситъ и4ми ї}лz, да ўвёсть, ѓще послyшаютъ зaповэдій гDнихъ, ±же заповёда nтцє1мъ и4хъ рук0ю мwmсeовою.
5 И# сhнове ї}лєвы њбитaша посредЁ хананeа и3 хеттeа, и3 ґморрeа и3 ферезeа, и3 є3veа и3 гергесeа и3 їевусeа,
6 и3 поsша дщє1ри и4хъ себЁ въ жєны2, и3 дщє1ри сво‰ дaша сынHмъ и4хъ, и3 послужи1ша богHмъ и4хъ.
7 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы ѕл0е пред8 гDемъ и3 забhша гDа бGа своего2, и3 послужи1ша ваaлу и3 дубрaвамъ.
8 И# разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz и3 предадE и5хъ въ рyки хусарсаfeма царS месопотaміи сЂрскіz: и3 раб0таша сhнове ї}лєвы хусарсаfeму лётъ џсмь.
9 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу. И# возстaви гDь спаси1телz ї}лю, и3 спасE и5хъ, гоfоніи1ла, сhна кенeза брaта халeвова ю3нёйшаго є3гw2.
10 И# бhсть на нeмъ д¦ъ гDень, и3 суди2 ї}лz. И# и3зhде на рaть къ хусарсаfeму: и3 предадE гDь въ рyцэ є3гw2 хусарсаfeма царS сЂрска, и3 ўкрэпи1сz рукA є3гw2 над8 хусарсаfeмомъ.
11 И# бhсть въ пок0и землS четhредесzть лётъ. И# ќмре гоfоніи1лъ сhнъ кенeзовъ.
12 И# приложи1ша сhнове ї}лєвы сотвори1ти ѕл0е пред8 гDемъ: и3 ўкрэпи2 гDь є3глHма царS мwaвлz на ї}лz, занeже сотвори1ша ѕл0е пред8 гDемъ.
13 И# собрA къ себЁ вс‰ сhны ґммw6ни и3 ґмали1кwвы: и3 и4де, и3 порази2 ї}лz, и3 взS грaдъ фjніческъ.
14 И# раб0таша сhнове ї}лєвы є3глHму царю2 мwaвлю лётъ nсмьнaдесzть.
15 И# возопи1ша сhнове ї}лєвы ко гDу: и3 возстaви и5мъ гDь спаси1телz, ґHда сhна гирaнz, сhна їеменjина, мyжа nбодеснорyчна: и3 послaша сhнове ї}лєвы дaры рук0ю є3гw2 є3глHму царю2 мwaвлю.
16 И# сотвори2 себЁ ґHдъ н0жъ nбоюдуo1стръ, на пsдь є3ди1ну долготA є3гw2, и3 припоsса є3го2 под8 ри1зу по бедрЁ деснёй своeй.
17 И# и4де, и3 принесE дaры є3глHму царю2 мwaвлю: є3глHмъ же мyжъ добротэлeсенъ бЁ ѕэлw2.
18 И# бhсть є3гдA скончA ґHдъ приносS дaры, и3 tслA носsщихъ дaры:
19 и3 є3глHмъ њбрати1сz t јдwлъ и5же въ галгaлэхъ. И# речE ґHдъ: сл0во мнЁ є4сть къ тебЁ тaйно, царю2. И# речE є3глHмъ къ немY: молчи2. И# tслA t себє2 всёхъ предстоsщихъ пред8 ни1мъ.
20 И# ґHдъ вни1де къ немY. Сeй же сэдsше въ г0рницэ лётнэй своeй є3ди1нъ. И# речE ґHдъ: сл0во б9іе мнЁ къ тебЁ, царю2. И# востA є3глHмъ со прест0ла бли1з8 є3гw2.
21 И# бhсть є3гдA востA, и3 прострE ґHдъ рyку лёвую свою2, и3 и3звлечE н0жъ, и4же над8 стегн0мъ є3гw2 деснhмъ, и3 вонзE во чрeво є3глHмово:
22 и3 вти1сне и3 рукоsть за џстріемъ, и3 заключи2 тyкъ за џстріемъ, ћкw не и3звлечE ножA и3з8 чрeва є3гw2, (и3 и3зhде лайно2).
23 И# и3зhде ґHдъ въ притв0ръ, и3 пр0йде стрегyщихъ, и3 затвори2 двє1ри г0рницы за соб0ю и3 заключи2,
24 и3 сaмъ и3зhде. И# раби2 є3гw2 пріид0ша и3 ўзрёша, и3 сE, двє1ри г0рницы заключє1ны, и3 рёша: є3дA ў потрeбы сэди1тъ во tлучeніи л0жа;
25 И# преждaша д0ндеже посрами1шасz: и3 сE, не бhсть tверзazй двє1ри г0рницы. И# взsша клю1чь, и3 tверз0ша: и3 сE, господи1нъ и4хъ лежи1тъ на земли2 мeртвъ.
26 И# ґHдъ спасeсz внегдA смущaхусz, и3 не бЁ помышлsющагw њ нeмъ: ґ џнъ прeйде јдwлы, и3 спасeсz въ сетірHfэ.
27 И# бhсть є3гдA пріи1де ґHдъ въ зeмлю ї}леву, и3 воструби2 р0гомъ въ горЁ є3фрeмли: и3 снид0ша съ ни1мъ съ горы2 сhнове ї}лєвы, и3 т0й пред8 ни1ми.
28 И# речE къ ни6мъ: и3ди1те в8слёдъ менє2, ћкw предадE гDь бGъ враги2 нaшz мwaвлzны въ рyки нaшz. И# и3д0ша в8слёдъ є3гw2, и3 предвзsша прех0ды їoрдaна мwaвлz, и3 ни є3ди1ному мyжу попусти1ша преити2.
29 И# и3зби1ша мwaва въ то2 врeмz ћкw дeсzть тhсzщъ мужeй, вс‰ в0ины, и5же въ ни1хъ, и3 всsкаго мyжа си1льна: и3 ни є3ди1нъ мyжъ спасeсz.
30 И# премэни1сz мwaвъ въ т0й дeнь под8 рyку ї}леву, и3 бhсть въ пок0и землS џсмьдесzтъ лётъ: и3 суди2 и5хъ ґHдъ д0ндеже ќмре.
31 И# по нeмъ востA самегaръ сhнъ ґнafовъ: и3 и3зби2 и3ноплемeнникwвъ шeсть сHтъ мужeй рaломъ вол0вымъ: и3 спасE и3 сeй ї}лz.