1 И# њбyтренева їероваaлъ, сeй є4сть гедеHнъ, и3 вси2 лю1діе и5же съ ни1мъ, и3 њполчи1шасz ў и3ст0чника ґрaдъ: и3 п0лкъ мадіaмль и3 ґмали1ковъ бsше є3мY съ сёвера на х0лмэ мwсE гаваafъ-ґмwрE въ доли1нэ.
2 И# речE гDь къ гедеHну: мн0зи лю1діе и5же съ тоб0ю, сегw2 рaди не предaмъ мадіaма въ рyку и4хъ, да не когдA похвaлитсz ї}ль на мS, глаг0лz: рукA моS спасe мz:
3 и3 нн7э рцы2 во ќшы лю1демъ, глаг0лz: кто2 боzзли1въ и3 ўжaстивъ, да возврати1тсz и3 да tи1детъ t горы2 галаaдовы. И# возврати1шасz t людjй двaдесzть двЁ тhсzщы, и3 дeсzть тhсzщъ њстaшасz.
4 И# речE гDь къ гедеHну: є3щE лю1діе мн0зи сyть: сведи2 | на в0ду, и3 и3скушY тебЁ и5хъ тaмw: и3 бyдетъ є3г0же ѓще рекY тебЁ, сeй да и4детъ съ тоб0ю, т0й да п0йдетъ съ тоб0ю: и3 всsкъ є3г0же ѓще рекY тебЁ, сeй да не п0йдетъ съ тоб0ю, т0й да не п0йдетъ съ тоб0ю.
5 И# сведE лю1ди на в0ду, и3 речE гDь къ гедеHну: всsкъ и4же пол0четъ љзhкомъ свои1мъ t воды2, ћкоже л0четъ пeсъ, да постaвиши є3го2 nс0бь: и3 всsкъ и4же на кwлёну падeтъ пи1ти, tлучи2 є3го2 nс0бь.
6 И# бhсть число2 въ г0рстехъ локaвшихъ љзhкомъ три1ста мужeй: и3 вси2 њстaвшіи лю1діе преклони1шасz на кwлёна сво‰ пи1ти в0ду.
7 И# речE гDь къ гедеHну: треми2 сты6 мужeй локaвшими в0ду спасY вaсъ, и3 предaмъ мадіaма въ рyку твою2: и3 вси2 лю1діе да п0йдутъ, кjйждо на мёсто своE.
8 И# взsша себЁ брaшно t людjй въ рyку свою2 и3 р0ги сво‰: и3 всsкаго мyжа ї}лтеска tпусти2 коег0ждо въ кyщу свою2, ґ три1ста мужeй ўдержA: п0лкъ же мадіaмль бsше ни1же є3гw2 въ доли1нэ.
9 И# бhсть въ тY н0щь, и3 речE къ немY гDь: востaвъ сни1ди tсю1ду ск0рw въ п0лкъ, ћкw предaхъ и5хъ въ рyку твою2:
10 и3 ѓще бои1шисz ты2 сни1ти, сни1ди ты2 и3 фарA рaбъ тв0й въ п0лкъ,
11 и3 ўслhшиши, что2 возглаг0лютъ: и3 по сeмъ ўкрэпsтсz рyцэ твои2, и3 сни1деши въ п0лкъ. И# сни1де сaмъ и3 фарA рaбъ є3гw2 въ чaсть пzтьдесsтникwвъ, и5же бhша въ полцЁ.
12 И# мадіaмъ и3 ґмали1къ и3 вси2 сhнове вост0кwвъ стоsху въ доли1нэ ћкw прyзи мн0жествомъ, и3 велблю1дwмъ и4хъ не бsше числA, но бsху ћкw пес0къ на краи2 морстёмъ мн0жествомъ.
13 И# вни1де гедеHнъ, и3 сE, мyжъ повёдаше с0нъ п0другу своемY, и3 речE: сeй с0нъ є3г0же ви1дэхъ, и3 сE, тёсто хлёба ћчна валsющеесz въ полцЁ мадіaмли, и3 привали1сz къ кyщи мадіaмли, и3 поби2 ю5, и3 преврати2 ю5, и3 падE кyща.
14 И# tвэщA п0другъ є3гw2 и3 речE: нёсть (сіE тёсто), но мeчь гедеHна сhна їwaсова мyжа ї}лева: предадE бGъ въ рyку є3гw2 мадіaма и3 вeсь п0лкъ.
15 И# бhсть ћкw ўслhша гедеHнъ повёданіе снA и3 разсуждeніе є3гw2, и3 поклони1сz гDеви, и3 возврати1сz въ п0лкъ ї}левъ и3 речE: востaните, ћкw предадE гDь въ рyки нaшz п0лкъ мадіaмль.
16 И# раздэли2 три1ста мужeй на три2 нач†лства, и3 вдадE р0ги въ рyцэ всBмъ, и3 водон0сы тщы2, и3 свэщы2 средЁ водон0сwвъ,
17 и3 речE и5мъ: менE смотри1те, и3 тaкожде твори1те: и3 сE, ѓзъ вни1ду въ чaсть полкA, и3 бyдетъ ћкоже сотворю2, тaкожде сотвори1те:
18 и3 ѓзъ вострублю2 р0гомъ, и3 вси2 и5же со мн0ю, да вострyбите и3 вы2 въ р0ги w4крестъ всегw2 полкA, и3 да речeте: (мeчь) бGу и3 гедеHну.
19 И# вни1де гедеHнъ и3 сто2 мужeй и5же съ ни1мъ въ чaсть полкA въ начaлэ стрaжи срeдніz: и3 ўбужeніемъ возбуди1ша стрегyщихъ, и3 воструби1ша въ р0ги, и3 срази1ша водон0сы и5же въ рукaхъ и4хъ.
20 И# воструби1ша три2 нач†лства въ р0ги и3 сокруши1ша водон0сы, и3 ўдержaша въ лёвыхъ рукaхъ свои1хъ свэщы2, и3 въ деснhхъ рукaхъ и4хъ р0ги, въ нsже труби1ти: и3 возопи1ша: мeчь гDеви и3 гедеHну.
21 И# стaша кjйждо њ себЁ w4крестъ полкA: и3 смzтeсz вeсь п0лкъ, и3 возопи1ша, и3 побэг0ша.
22 И# воструби1ша въ три1ста рогHвъ: и3 положи2 гDь мeчь мyжа на п0друга є3гw2 во всeмъ полцЁ, и3 пробэжE п0лкъ до виfасeтта, и3 собрaсz до страны2 ґвелмаyла и3 къ тавafу.
23 И# возопи1ша мyжіе ї}лтестіи t нефfалjма и3 t ґси1ра и3 t всегw2 манассjи, и3 погнaша в8слёдъ мадіaма.
24 И# послA послы2 гедеHнъ во всю2 г0ру є3фрeмлю, глаг0лz: сни1дите во срётеніе мадіaму и3 ўдержи1те и5мъ в0ду до веfирA и3 їoрдaна. И# воззвA всsкъ мyжъ є3фрeмль, и3 пред8tsша в0ду до веfирA и3 їoрдaна,
25 и3 ћша двA кн‰зz маді†млz, њри1ва и3 зи1ва: и3 ўби1ша њри1ва въ сyрэ, и3 зи1ва ўби1ша во їакефзи1вэ: и3 погнaша мадіaма, и3 главY њри1ва и3 зи1ва принес0ша къ гедеHну t џноz страны2 їoрдaна.