1 И# бyсть ћкw престA вопію1щи ко бGу ї}леву и3 скончA вс‰ глаг0лы сі‰,
2 и3 востA t повержeніz и3 призвA рабhню свою2 и3 сни1де въ д0мъ, въ нeмже пребывaше во дни6 суббw6тніz и3 въ прaздники сво‰,
3 и3 сложи2 врeтище, и4мже њдэвaшесz, и3 совлечE ри6зы вдовствA своегw2, и3 њбмы2 тёло вод0ю и3 помaзасz мЂромъ богaтымъ, и3 разчесA власы2 главы2 своеS и3 возложи2 ўвsсло на ню2 и3 њблечeсz въ ри6зы весeліz своегw2, и4миже њдэвaшесz во дни6 животA мyжа своегw2 манассjи:
4 и3 взS санд†ліz на н0ги сво‰, и3 њбложи2 мони6ста и3 цBпки, и3 пє1рстни и3 ўсер‰зи и3 всE ўкрашeнме своE, и3 ўкраси1сz ѕэлw2 на прельщeнме nчeсъ мyжескихъ, є3ли1цы ѓще ўви1дzтъ ю5:
5 и3 дадE рабhни своeй њплетeнъ сосyдъ вінA и3 чвaнецъ є3лeа, и3 мэшeцъ нап0лни мук0ю и3 плетени6цы см0квами и3 хлBбы чи1стыми, и3 њбви2 вс‰ сосyды сво‰, и3 возложи2 на ню2.
6 И# и3зыд0стэ ко вратHмъ грaда ветmлyи и3 њбрэт0стэ стоsщихъ при ни1хъ nзjю и3 стaрцєвъ грaда хаврjна и3 хармjна.
7 Ћкоже ўви1дэша ю5, и3 бЁ и3змэнeно лицE є3S, и3 ри1зу премэнeнну є3S, и3 ўдиви1шасz њ красотЁ є3S попремн0гу ѕэлw2 и3 рёша є4й:
8 бGъ, бGъ nтє1цъ нaшихъ да дaстъ тS въ благодaть и3 соверши1тъ начин†ніz тво‰ въ вели1чіе сынHвъ ї}левыхъ и3 возвышeніе їеrли1ма. И# поклони1сz бGу
9 и3 речE къ ни6мъ: повели1те tвeрсти ми2 вратA грaда, и3 и3зhду ко совершeнію словeсъ, и5хже глаг0ласте со мн0ю. И# повелёша ю4ношамъ tвeрсти є3й, ћкоже глаг0лаше.
10 И# сотвори1ша тaкw. И# и3зhде їудjfъ самA и3 рабhнz є3S съ нeю: назирaху же ю5 мyжіе грaда, д0ндеже сни1де съ горы2, д0ндеже прeйде ю3д0ль, и3 ктомY не ўви1дэша є3S.
11 И# и3дsстэ ю3д0лію прsмw. И# срёте ю5 пeрваz стрaжа ґссmрjйскаz,
12 и3 взsша ю5 и3 вопроси1ша: t к0ихъ є3си2; и3 tкyду грzдeши; и3 кaмw и4деши; И# речE: дщи2 є4смь є3врewвъ и3 ўбэгaю t лицA и4хъ, ћкw и4мутъ прeдани бhти вaмъ на поглощeніе:
13 и3 ѓзъ грzдY пред8 лицE nлофeрна вождоначaлника си1лы вaшеz, є4же возвэсти1ти глаг0лы и4стины, и3 покажY пред8 лицeмъ є3гw2 пyть, по немyже п0йдетъ и3 воз8wбладaетъ всeю г0рнею, и3 не поги1бнетъ t мужeй є3гw2 пл0ть є3ди1на,нижE дyхъ жи1зни.
14 Ћкоже ўслhшаша мyжіе глаг0лы є3S и3 ўсмотри1ша лицE є3S, и3 бsше пред8 ни1ми чуднA красот0ю ѕэлw2, и3 рёша къ нeй:
15 спаслA є3си2 дyшу твою2, потщaвшисz сни1ти пред8 лицE господи1на нaшегw: и3 нн7э приступи2 ко шатрY є3гw2, и3 t нaсъ пров0дzтъ тS, д0ндеже предадyтъ тS въ рyцэ є3гw2:
16 ѓще же стaнеши пред8 ни1мъ, да не ўбои1шисz сeрдцемъ твои1мъ, но возвэсти2 по глаг0лwмъ твои6мъ, и3 блaго тебЁ сотвори1тъ.
17 И# и3збрaша t себє2 мужeй сто2 и3 присовокупи1ша є4й и3 рабhни є3S, и3 вед0ша | ко шатрY nлофeрнову.
18 И# бhсть стечeніе во всeмъ њполчeніи, разгласи1сz бо по шатрHмъ пришeствіе є3S: и3 пришeдше њкружaху ю5, ћкw стоsше внЁ шатрA nлофeрнова, д0ндеже возвэсти1ша є3мY њ ней.
19 И# чудsхусz њ красотЁ є3S и3 ўдивлsхусz сынHмъ ї}лєвымъ њ нeй, и3 рёша кjйждо ко бли1жнему ссвемY: кто2 прeзритъ людjй си1хъ, и5же и4мутъ ў себє2 жeнъ таковhхъ; ћкw не добро2 є4сть њстaвити и3з8 ни1хъ мyжа є3ди1наго, и5же њстaвлени бhвше возм0гутъ прехи1трити всю2 зeмлю.
20 И# и3зыд0ша спsщіи при nлофeрнэ и3 вси2 служи1теліе є3гw2 и3 введ0ша ю5 въ шатeръ.
21 И# бЁ nлофeрнъ њпочивaz на nдрЁ своeмъ под8 завёсою, ћже бЁ t порфЂры и3 злaта и3 смарaгда и3 кaменій многоцённыхъ вткaнныхъ.
22 И# возвэсти1ша є3мY њ нeй, и3 и3зhде въ предсёніе, и3 ламп†ды срє1брzныz пред8идsху є3мY.
23 Е#гдa же пріи1де пред8 лицE є3гw2 їудjfъ и3 слyгъ є3гw2, диви1шасz вси2 њ красотЁ лицA є3S. И# пaдши на лицE поклони1сz є3мY: и3 воздвиг0ша ю5 раби2 є3гw2.