1 И# речE къ ни6мъ їудjfъ: послyшайте u5бо менE, брaтіz, и3 взeмше главY сію2 повёсите ю5 на забрaлэ стэны2 вaшеz:
2 и3 бyдетъ є3гдA возсіsетъ ўтро, и3 взhдетъ с0лнце на зeмлю, пріимете к0ждо nр{діz бр†ннаz в†ша, и3 и3зhдете всsкъ мyжъ си1льный внЁ грaда, и3 дади1те воев0ду над8 ними, ѓки сходsще на п0ле ко пeрвэй стрaжи сынHвъ ґссyровыхъ, и3 не сни1дете:
3 и3 взeмше сjи всеoр{жіz сво‰, п0йдутъ ко њполчeнію своемY, и3 возбyдzтъ воевHды си1лы ґссyровы, и3 стекyтсz ко шатрY nлофeрнову, и3 не њкрsщутъ є3гw2, и3 нападeтъ на ни1хъ стрaхъ, и3 побёгнутъ t лицA вaшегw:
4 и3 возслёдовавшіи вaмъ, и3 вси2 живyщіи во всeмъ предёлэ ї}лстэмъ, постилaйте | по путє1мъ и4хъ:
5 прeжде же є4же сотвори1ти сі‰, призови1те мнЁ ґхіHра ґмманjтина, да ви1дэвъ познaетъ ўничтожaющаго д0мъ ї}левъ, и3 сего2 ћкw на смeрть п0сланнаго къ нaмъ.
6 И# призвaша ґхіHра и3з8 д0му nзjина. Е#гдa же пріи1де и3 ви1дэ главY nлофeрнову въ руцЁ мyжа є3ди1нагw въ собрaніи людjй, падE на лицE, и3 разслaбисz дyхъ є3гw2.
7 Е#гдa же под8sша є3го2, припадE къ ногaма їудjfы, и3 поклони1сz лицY є3S, и3 речE: благословeна ты2 во всsцэмъ селeніи їyдинэ и3 во всsцэмъ kзhцэ, и5же ўслhшавше и4мz твоE смzтyтсz:
8 и3 нн7Ё возвэсти1 ми, є3ли6ка сотвори1ла є3си2 во днeхъ си1хъ. И# возвэсти2 є3мY їудjfъ посредЁ людjи вс‰, є3ли6ка сотвори2, t негHже днE и3зhде, д0ндеже глаг0лаше и5мъ.
9 Е#гдa же престA глаг0лющи, воскли1кнуша лю1діе глaсомъ вели1кимъ и3 дад0ша глaсъ весeлый во грaдэ своeмъ.
10 Ви1дэвъ же ґхіHръ вс‰, є3ли6ка сотвори2 бGъ ї}левъ, вёрова бGу ѕэлw2, и3 њбрёза пл0ть крaйнюю свою2, и3 приложи1сz къ д0му ї}леву дaже до днE сегw2.
11 Е#гдa же денни1ца взhде, свЁсиша главY nлофeрнову со стэны2: и3 воспріsтъ всsкъ мyжъ ї}левъ nр{жіz сво‰, и3 и3зыд0ша полкaми на восх0ды горы2.
12 Сhнове же ґссyрwвы, ћкw ўви1дэша и5хъ, разослaша къ вождє1мъ свои6мъ: nни1 же пріид0ша къ воев0дамъ и3 тhсzщникwмъ и3 ко всsкому киsзю своемY,
13 и3 пріид0ша къ шатрY nлофeрнову, и3 рёша сyщему над8 всэми є3гw2: возбуди2 u5бо господи1на нaшего, занE дерзнyша раби2 сходи1ти къ нaмъ на брaнь, да и3стребsтсz въ конeцъ.
14 И# вни1де вагHа и3 толкнY во дворъ шатрA, мнsше бо спaти є3го2 со їудjfою.
15 Е#гдa же никт0же послyшаше, раствори1въ вни1де въ л0жницу и3 њбрёте є3го2 при прaзэ повeржена мeртва, и3 главA є3гw2 tsта бhсть t негw2:
16 и3 возопи2 глaсомъ вели1кимъ съ плaчемъ и3 стенaніемъ и3 в0племъ крёпкимъ, и3 раздрA ри6зы сво‰:
17 и3 вни1де въ шатeръ, и3дёже бЁ їудjfъ њбитaющи, и3 не њбрёте є3S, и3 и3зскочи2 къ лю1демъ и3 возопи2:
18 tверг0шасz раби2, сотвори2 стyдъ є3ди1на женA є3врeйскаz на д0мъ царS навуходон0сора: занE сE, nлофeрнъ д0лу, и3 главы2 нёсть на нeмъ.
19 Е#гдa же ўслhшаша сі‰ глаг0лы кнsзіе си1лы ґссyровы, раздрaша ри6зы сво‰, и3 смzтeсz душA и4хъ ѕэлw2, и3 бы2сть и4хъ кри1къ и3 в0пль ѕэлw2 посредЁ полкA.