1 И# є3гдA ўслhшаша въ шатрёхъ сyщіи, ўжас0шасz њ бhвшемъ,
2 и3 нападE на нS стрaхъ и3 трeпетъ, и3 не бЁ человёка пребывaюща пред8 лицeмъ бли1жнzгw ктомY, но и3стeкше є3динодyшнw бэжaху по всsкому пути2 п0лz и3 наг0рныz:
3 и3 и5же њполчи1вшіисz въ г0рней w4крестъ ветmлyи њбрати1шасz въ бёгство: и3 тогдA сhнове ї}лєвы всsкъ мyжъ рaтникъ t ни1хъ ўстреми1шасz на ни1хъ.
4 И# послA nзjа въ ветомасfeмъ и3 виваю2, и3 хwваю2 и3 хwлY, и3 во всsкъ предЁлъ ї}левъ, вёстники њ соверши1вшихсz, и3 да вси2 потекyтъ в8слёдъ врагHвъ на погубленіе и4хъ.
5 Е#гдa же ўслhшаша сhнове ї}лєвы, вси2 є3динодyшнw напад0ша на ни1хъ и3 сэк0ша и5хъ дaже до хwвы2. Тaкожде же и3 и5же и3з8 їеrли1ма пріид0ша и3 и3з8 всеS наг0рныz: возвэсти1ша бо и5мъ бы6вшаz њполчeнію врагHвъ и4хъ: и3 и5же въ галаaдэ и3 въ галілeи бод0ша и5хъ ћзвою вели1кою, д0ндеже минyша дамaскъ и3 предёлы є3гw2.
6 Пр0чіи же живyщіи во ветmлyи, напад0ша на п0лкъ ґссyровъ и3 плэни1ша и5хъ и3 њбогати1шасz ѕэлw2.
7 Сhнове же ї}лєвы возврати1вшесz t сёчи, воз8wбладaша пр0чими, и3 вє1си и3 сeла, ±же въ г0рней и3 нап0льнэй, воз8wбладaша мн0гими корhстьми: бЁ бо мн0жество мн0го ѕэлw2.
8 Їwакjмъ же їерeй вели1кій и3 старBйшины сынHвъ ї}левыхъ живyщіи во їеrли1мэ пріид0ша є4же зрёти бlг†z, ±же сотвори2 гDь ї}лю, и3 є4же ви1дэти їудjfъ и3 глаг0лати съ нeю ми1ръ.
9 Е#гдa же пріид0ша къ нeй, благослови1ша ю5 вси2 є3динодyшнw и3 рёша къ нeй: ты2 возвышeніе ї}лево! ты2 рaдованіе вели1ко ї}лево! ты2 слaва веліz р0да нaшегw!
10 сотвори1ла є3си2 вс‰ сі‰ рук0ю твоeю, сотвори1ла є3си2 благ†z со ї}лемъ, и3 да бlговоли1тъ њ ни1хъ бGъ: благословeна бyди ў вседержи1телz гDа въ вёчное врeмz. И# рёша вси2 лю1діе: бyди.
11 И# плэнsху вси2 лю1діе п0лкъ чрез8 днjй три1десzть, и3 дaша їудjfэ шатeръ nлофeрновъ и3 вс‰ срє1брzныz сосyды, и3 nдры2 и3 ўмыв†лницы, и3 вс‰ ўстроє1ніz є3гw2. И# пріeмши nнA возложи2 на мскA своего2, и3 впрzжE колєсни1цы, и3 сложи2 | на нS.
12 И# притечE всsкаz женA ї}лска є4же ви1дэти ю5, и3 благослови1ша ю5 и3 сотвори1ша є4й ли1къ t себє2. И# взS к0піz цвэтaми ўкрaшєннаz въ рyцэ свои2 и3 дадE женaмъ сyщымъ съ нeю:
13 и3 ўвэнчaсz мaслиною самA и3 ±же съ нeю, и3 и3дsше пред8 всёми людьми2 въ ли1цэ, ведyщи всёхъ жeнъ. И# послёдоваше всsкъ мyжъ ї}левъ воoружeни съ вэнцы6 и3 пЁсньми во ўстaхъ свои1хъ.
14 И# начA їудjfъ и3сповёданіе сіE во всeмъ ї}ли, и3 возглашaху вси2 лю1діе хвалeніе сіE.