1 И# въ лёто nсмоенaдесzть, и3 въ двaдесzть вторhй (дeнь) пeрвагw мцcа, бhсть сл0во въ домY навуходон0сора царS ґссmрjйска, tмсти1ти всsцэй земли2, ћкоже глаг0лаше.
2 И# созвA вс‰ служи1тєли сво‰ и3 вс‰ вельм0жы сво‰, и3 соwбщи2 съ ни1ми тaйну совёта своегw2, и3 соверши2 всю2 ѕл0бу земли2 t ћстъ свои1хъ:
3 и3 тjи суди1ша и3стреби1ти всsку пл0ть, и5же не послёдоваша словеси2 ќстъ є3гw2.
4 И# бhсть, є3гдA соверши2 совётъ св0й, призвA навуходон0соръ цaрь ґссmрjйскій nлофeрна вождоначaлника си1лы своеS, вторaго сyща по нeмъ, и3 речE къ немY:
5 сі‰ глаг0летъ цaрь вели1кій, господи1нъ всеS земли2: сE, ты2 и3зhдеши t лицA моегw2 и3 в0змеши съ соб0ю мужeй ўповaющихъ въ крёпости своeй, пэшцє1въ до тhсzщей сто2 двaдесzть, и3 мн0жество к0ней со всaдниками тhсzщей дванaдесzть,
6 и3 и3зhдеши бо срётеніе всeй земли2 на зaпады, ћкw не повинyшасz глаг0лу ќстъ мои1хъ:
7 и3 возвэсти1ши и5мъ ўготовлsти зeмлю и3 в0ду, ћкw и3зhду въ ћрости моeй на ни1хъ, и3 покрhю всE лицE земли2 ногaми си1лы моеS, и3 дaмъ и5хъ въ расхищeніе и5мъ:
8 и3 ћзвенніи и4хъ и3сп0лнzтъ дє1бри и3 пот0ки и4хъ, и3 рэкA наводнsющаzсz мeртвыми и4хъ нап0лнитсz:
9 и3 приведY плёнъ и4хъ до конє1цъ всеS земли2:
10 тh же и3зшeдъ приwдержи1ши мнЁ всsкъ предёлъ и4хъ, и3 tдадyтъ тебЁ сами1хъ себE, и3 соблюдeши ми2 и5хъ на дeнь њбличeніz и4хъ:
11 непокарsющихсz же не пощади1тъ џко твоE, є4же дaти и5хъ на ўбіeніе и3 расхищeніе во всeй земли2 твоeй:
12 ћкw жи1въ ѓзъ, и3 держaва цaрства моегw2: глаг0лахъ и3 сотворю2 сі‰ рук0ю моeю:
13 тh же да не преступи1ши є3ди1нагw к0егw t глагHлъ господи1на твоегw2, но совершaz да соверши1ши, ћкоже заповёдахъ тебЁ, и3 да не ўкосни1ши сотвори1ти сі‰.
14 И# и3зhде nлофeрнъ t лицA господи1на своегw2, и3 созвA вс‰ вельм0жы и3 воевHды и3 начaлники си1лы ґссyрскіz,
15 и3 и3зчи1сли и3збрaнныхъ мужeй на њполчeніе, ћкоже заповёда є3мY господи1нъ є3гw2, до дванaдесzть тeмъ, и3 к0нникwвъ стрэлцє1въ дванaдесzть тhсzщей,
16 и3 ўстр0и и5хъ, и4мже w4бразомъ брaни мн0жество ўстроевaетсz:
17 и3 взS велблю1ды и3 nслы2 и3 мски2 припaсwвъ рaди свои1хъ мн0жество мн0го ѕэлw2, и3 џвцы и3 волы2 и3 козлы2 на ўгот0ваніе и4хъ, и5мже не бЁ числA,
18 и3 пи1щи всsкому мyжу во мн0жествэ, и3 злaта и3 сребрA и3з8 д0му царeва мн0гw ѕэлw2:
19 и3 и3зhде сaмъ и3 всS си1ла є3гw2 въ пyть, є4же пред8ити2 царю2 навуходон0сору и3 покрhти всE лицE земли2 къ зaпадwмъ колесни1цами и3 к0нницами и3 пэшцaми и3збрaнными свои1ми:
20 и3 мн0гое примэшeніе ћкw прyзи и3зыд0ша съ ни1ми и3 ћкw пес0къ земли2, не бо2 бЁ числA t мн0жества и4хъ.
21 И# и3зыд0ша и3з8 нінеvjи путeмъ тріeхъ днjй на лицE п0лz вектілefъ, и3 њполчи1шисz t вектілefа бли1з8 горы2 сyщіz њшyюю вhшніz кілікjи.
22 И# поS всю2 си1лу свою2, пэшцы2 и3 к0нники и3 колєсни1цы сво‰, и3 tи1де tтyду въ г0рнюю,
23 и3 и3зсэчE фyда и3 лyда, и3 поплэни2 всёхъ сынHвъ рассjса и3 сынHвъ їсмaилевыхъ сyщихъ по лицY пустhни хеллеHнскіz къ ю4гу.
24 И# прeйде є3vфрaтъ, и3 пр0йде месопотaмію, и3 раскопA вс‰ грaды высHкіz сyщыz при пот0цэ ґврHнэ, д0ндеже пріити2 къ м0рю:
25 и3 њб8sтъ предёлы кілік‡йскіz, и3 посэчE всёхъ противостоsщихъ себЁ: и3 пріи1де дaже до предBлъ їaфеfовыхъ, сyщихъ къ ю4гу на лицы2 ґравjи,
26 и3 њбhде всёхъ сынHвъ мадіaмлихъ, и3 пожжE селє1ніz и4хъ и3 плэни2 стадA и4хъ:
27 и3 сни1де на п0ле дамaсково во днeхъ жaтвы пшени1цъ, и3 пожжE вс‰ ни6вы и4хъ, ґ w4вчіz и3 волHвыz стадA дадE въ погублeніе, и3 грaды и4хъ поплэни2, и3 полS и4хъ њпустоши2, и3 порази2 вс‰ ю4ношы и4хъ џстріемъ мечA.
28 И# нападE стрaхъ и3 трeпетъ є3гw2 на всёхъ живyщихъ въ прим0ріи, сyщихъ въ сідHнэ и3 тЂрэ и3 њбитaющихъ въ сyрэ и3 nкjнэ и3 на всёхъ живyщихъ во їемнаaнэ. И# живyщіи во ґзHтэ и3 ґскалHнэ ўбоsшасz є3гw2 ѕэлw2.