1 И# послaша къ немY послaнникwвъ словесы2 ми1рными, глаг0люще:
2 сE, мы2 џтроцы навуходон0сора царS вели1кагw повергaемсz пред8 тоб0ю, ўпотреби2 нaсъ, ћкоже ўг0дно є4сть лицY твоемY:
3 сE, сeла н†ша, и3 всsкое мёсто нaше, и3 всE п0ле пшени1цъ, и3 w4вчіz и3 волHвыz стадA, и3 вс‰ њгр†ды селeній нaшихъ, сyть пред8 лицeмъ твои1мъ, ўпотреби2, ћкоже ўг0дно тебЁ:
4 сE, и3 грaди нaши, и3 живyщіи въ ни1хъ раби2 твои2 сyть: шeдъ срёти и5хъ, ћкоже є4сть блaго пред8 nчи1ма твои1ма.
5 И# пріид0ша мyжіе ко nлофeрну и3 возвэсти1ша є3мY по словесeмъ си6мъ.
6 И# сни1де на пом0ріе сaмъ и3 си1ла є3гw2, и3 ўтверди2 стрaжею грaды высHкіz и3 взS и3з8 ни1хъ на споборeніе мужeй и3збрaнныхъ.
7 И# пріsша є3го2 тjи и3 вс‰ њкрє1стнаz и4хъ съ вэнцaми и3 ли6ки и3 тmмп†ны.
8 И# разори2 вс‰ предёлы и4хъ, и3 дубр†вы и4хъ и3зсэчE. И# бЁ заповёдано є3мY и3стреби1ти всёхъ богHвъ земли2, ћкw да самомY є3ди1ному навуходон0сору послyжатъ вси2 р0ди и3 вси2 kзhцы, и3 вс‰ племенA и4хъ да призывaютъ є3го2 въ б0га.
9 И# пріи1де на лицE є3сдрилHна бли1з8 дwтeи, ћже є4сть проти1ву вели1кіz пилы2 їудeи,
10 и3 њполчи1сz междY гавaемъ и3 скЂfскимъ грaдомъ, и3 бЁ тaмw мцcъ днjй, ко є4же собрaти всsкій припaсъ си1лы своеS.