1 И# є3гдA ўтиши1сz мzтeжъ мужeй сyщихъ w4крестъ засэдaніz и3 речE nлофeрнъ вождоначaлникъ си1лы ґссyрскіz ко ґхіHру пред8 всёмъ нар0домъ и3ноплемeнникwвъ и3 ко всBмъ сынHмъ мw†влимъ:
2 и3 кт0 є3си ты2, ґхіHре, и3 нає1мницы є3фрє1мли, ћкw прор0чествовалъ є3си2 въ нaсъ, ћкоже днeсь, и3 рeклъ є3си2 р0дъ ї}левъ не воевaти, ћкw бGъ и4хъ защищaетъ и5хъ; и3 кто2 бGъ, ѓще не навуходон0соръ; сeй п0слетъ держaву свою2 и3 и3стреби1тъ и5хъ t лицA земли2, и3 не и3збaвитъ и4хъ бGъ и4хъ:
3 но мы2 раби2 є3гw2 порази1мъ и4хъ ћки человёка є3ди1наго, и3 не претерпsтъ крёпости к0ней нaшихъ,
4 поперeмъ бо и5хъ и4ми, и3 г0ры и4хъ ўпію1тсz въ кр0ви и4хъ, и3 полS и4хъ и3сп0лнzтсz мeртвыми и4хъ, и3 не постои1тъ стопA н0гъ и4хъ проти1ву лицA нaшегw, но погублeніемъ поги1бнутъ, глаг0летъ цaрь навуходон0соръ, господи1нъ всеS земли2, речe бо: не вотщE бyдутъ глаг0лы словeсъ є3гw2:
5 тh же, ґхіHре, наeмниче ґммHнь, и4же глаг0лалъ є3си2 словесA сі‰ въ дeнь непрaвды твоеS, не ќзриши ктомY лицA моегw2 t днE сегw2, д0ндеже не tмшY р0ду сyщихъ и3з8 є3гЂпта,
6 и3 тогдA пр0йдетъ мeчь в0инства моегw2 и3 нар0да рабHвъ мои1хъ рeбра тво‰, и3 падeши въ ћзвенныхъ и4хъ, є3гдA возвращyсz:
7 и3 tведyтъ тS раби2 мои2 въ г0рнюю, и3 њстaвzтъ тS во є3ди1нэмъ t градHвъ восх0дwвъ,
8 и3 не поги1бнеши д0ндеже и3стреблeнъ бyдеши съ ни1ми:
9 и3 ѓще ўповaеши сeрдцемъ твои1мъ, ћкw не в0змутсz да не и3спадaетъ твоE лицE: рёхъ, и3 ничт0же tпадeтъ t глаг0лwвъ мои1хъ.
10 И# повелЁ nлофeрнъ рабHмъ свои6мъ, и5же предстоsху въ шатрЁ є3гw2, ћти ґхіHра и3 tвсти2 є3го2 къ ветmлyи и3 предaти въ рyки сынHвъ ї}левых.
11 И# ћша є3го2 раби2 є3гw2 и3 и3звед0ша є3го2 внЁ полкA на п0ле, и3 воздвиг0шасz t среды2 нап0льныz въ г0рнюю и3 пріид0ша на и3ст0чники, и5же бhша под8 ветЂлyею.
12 И# ћкw ўби1дэша и5хъ мyжіе грaда на верхY горы2, взsша nр{жіz сво‰ и3 tид0ша внЁ грaда на вeрхъ горы2: и3 бсsкій мyжъ прaщникъ њдержaша восх0дъ св0й и3 метaху кaменіемъ на ни1хъ.
13 И# подшeдше под8 г0ру, свzзaша ґхіHра и3 њстaвиша повeрженна под8 к0ренемъ горы2, и3 tид0ша ко господи1ну своемY.
14 Снизошeдше же сhнове ї}лєвы t грaда своегw2 стaша над8 ни1мъ, и3 разрэши1вше є3го2 введ0ша въ ветmлyю и3 постaвиша є3го2 пред8 начaлниками грaда своегw2,
15 и5же бhша во днeхъ тhхъ, nзjа сhнъ мjхинъ t плeмене сmмеHнz, и3 хаврjй сhнъ гоfоніи1левъ, и3 хармjй сhнъ мелхіи1левъ.
16 И# созвaша всёхъ старёйшинъ грaда: и3 стек0шасz всsкій ю4ноша и4хъ и3 жєны2 въ собрaніе, и3 постaвиша ґхіHра посредЁ всегw2 нар0да своегw2. И# вопроси2 є3го2 nзjа њ случи1вшемсz.
17 И# tвэщaвъ возвэсти2 и5мъ глаг0лы засэдaніz nлофeрнова и3 вс‰ глаг0лы, є3ли6ка глаг0ла посредЁ кнzзeй сынHвъ ґссyрскихъ, и3 є3ли6ка велерёчева nлофeрнъ на д0мъ ї}левъ.
18 И# пaдше лю1діе поклони1шасz бGу и3 возопи1ша, глаг0люще:
19 гDи б9е нб7сE, при1зри на горды6ни и4хъ, и3 поми1луй смирeніе р0да нaшегw, и3 при1зри на лицE њсвzщeнныхъ тевЁ въ дeнь сeй.
20 И# ўтёшиша ґхіHра и3 похвали1ша є3го2 ѕэлw2.
21 И# взS є3го2 nзjа и3з8 собрaніz въ д0мъ св0й и3 сотвори2 пи1ръ старёйшинамъ, и3 призывaху бGа ї}лева на п0мощь всю2 н0щь џну.