1 Сл0во б9іе, є4же бhсть ко їеремjи сhну хелкjеву t свzщє1нникъ, и4же њбитaше во ґнаfHfэ, въ земли2 веніамjновэ,
2 ћкоже бhсть сл0во гDне къ немY, во дни6 їwсjи сhна ґмHса царS їyдина, въ третіенaдесzть лёто цaрства є3гw2,
3 и3 бhсть во дни6 їwакjма сhна їwсjи царS їyдина, дaже до первагwнaдесzть лёта седекjи сhна їwсjи царS їyдина, дaже до плэнeніz їеrли1мскагw въ мцcъ пsтый.
4 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
5 прeжде нeже мнЁ создaти тS во чрeвэ, познaхъ тS, и3 прeжде нeже и3зhти тебЁ и3з8 ложeснъ, њс™и1хъ тS, прbр0ка во kзhки постaвихъ тS.
6 И# рек0хъ: q, сhй вLко гDи, сE, не вёмъ глаг0лати, ћкw џтрокъ ѓзъ є4смь.
7 И# речE гDь ко мнЁ: не глаг0ли, ћкw џтрокъ ѓзъ є4смь, и4бо ко всBмъ, къ ни6мже послю1 тz, п0йдеши, и3 вс‰, є3ли6ка повелю2 тебЁ, возглаг0леши:
8 не ўб0йсz t лицA и4хъ, ћкw съ тоб0ю ѓзъ є4смь, є4же и3збaвити тS, гlетъ гDь.
9 И# прострE гDь рyку свою2 ко мнЁ и3 прикоснyсz ўстHмъ мои6мъ, и3 речE гDь ко мнЁ: сE, дaхъ словесA мо‰ во ўстA тво‰:
10 сE, постaвихъ тS днeсь над8 kзы6ки и3 над8 цaрствы, да и3скорени1ши и3 разори1ши, и3 расточи1ши и3 разруши1ши, и3 пaки сози1ждеши и3 насади1ши.
11 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz: чт0 ты ви1диши, їеремjе; И# рек0хъ: жeзлъ nрёховый (ѓзъ ви1жду).
12 И# речE гDь ко мнЁ: блaгw ви1дэлъ є3си2, понeже бдёхъ ѓзъ над8 словесы2 мои1ми, є4же сотвори1ти |.
13 И# бhсть сл0во гDне втори1цею ко мнЁ гlz: чт0 ты ви1диши; И# рек0хъ: кон0бъ поджигaемый (ѓзъ ви1жду) и3 лицE є3гw2 t лицA сёвера.
14 И# речE гDь ко мнЁ: t лицA сёвера возгорsтсz ѕл†z на всёхъ њбитaющихъ на земли2,
15 занE сE, ѓзъ созовY вс‰ ц†рства зємнaz t сёвера, речE гDь: и3 пріи1дутъ и3 постaвzтъ кjйждо прест0лъ св0й въ преддвeріихъ врaтъ їеrли1мскихъ и3 на всёхъ стэнaхъ w4крестъ є3гw2 и3 на всёхъ градёхъ їyдиныхъ:
16 и3 возгlю къ ни6мъ съ суд0мъ њ всsцэй ѕл0бэ и4хъ, кaкw њстaвиша мS и3 пожр0ша богHмъ чужди6мъ и3 поклони1шасz дэлHмъ рyкъ свои1хъ.
17 Тh же препоsши чрє1сла тво‰, и3 востaни и3 глаг0ли къ ни6мъ вс‰, є3ли6ка заповёдаю тебЁ: не ўб0йсz t лицA и4хъ, нижE ўстраши1сz пред8 ни1ми, ћкw съ тоб0ю є4смь, є4же и3збaвити тS, гlетъ гDь:
18 сE, положи1хъ тS днeсь ѓки грaдъ твeрдъ и3 въ ст0лпъ желёзный, и3 ѓки стёну мёдzну, крёпку всBмъ царє1мъ ї{динымъ и3 кнzзє1мъ є3гw2, и3 свzщeнникwмъ є3гw2 и3 лю1демъ земли2:
19 и3 рaтовати бyдутъ на тS и3 не прем0гутъ тS, понeже съ тоб0ю ѓзъ є4смь, да и3збaвлю тS, речE гDь.