1 Сл0во є4же бhсть t гDа ко їеремjи, гlющее:
2 слhшите словесA завёта сегw2 и3 глаг0лите ко мужє1мъ ї{динымъ и3 ко њбитaтелємъ їеrли1мскимъ,
3 и3 речeши къ ни6мъ: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ: пр0клzтъ мyжъ, и4же не послyшаетъ словeсъ завёта сегw2,
4 є3г0же заповёдахъ nтцє1мъ вaшымъ въ дeнь, въ џньже и3звед0хъ и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, t пeщи желёзныz, гlz: ўслhшите глaсъ м0й и3 сотвори1те вс‰, є3ли6ка заповёдаю вaмъ, и3 бyдете мнЁ въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду вaмъ въ бGа:
5 да ўтверждY клsтву мою2, є4юже клsхсz nтцє1мъ вaшымъ, є4же дaти и5мъ зeмлю точaщую млеко2 и3 мeдъ, ћкоже є4сть дeнь сeй. И# tвэщaхъ и3 рек0хъ: бyди, гDи.
6 И# речE гDь ко мнЁ: прочти2 вс‰ словесA сі‰ во градёхъ їyдиныхъ и3 внЁ їеrли1ма, рекjй: слhшите словесA завёта сегw2 и3 сотвори1те т†:
7 ћкw свидётелствуz засвидётелствовахъ nтцє1мъ вaшымъ въ дeнь, въ џньже и3звед0хъ и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, дaже до днE сегw2, заyтра востаS засвидётелствовахъ гlz: слhшите глaсъ м0й.
8 И# не слhшаша, ни приклони1ша ќха своегw2, но и3д0ша кjйждо въ стр0потствэ сeрдца своегw2 ѕлaгw: и3 навед0хъ на ни1хъ вс‰ словесA завёта сегw2, є3г0же заповёдахъ да сотворsтъ, и3 не сотвори1ша.
9 И# речE гDь ко мнЁ: њбрётено є4сть совэщaніе (на ѕло2) въ мужeхъ їyдиныхъ и3 во њбитaющихъ во їеrли1мэ:
10 возврати1шасz ко беззак0ніємъ пє1рвымъ nтє1цъ свои1хъ, и5же не хотёша слhшати словeсъ мои1хъ, и3 сE, тjи поид0ша по бозёхъ чужди1хъ, да слyжатъ и5мъ: и3 разори2 д0мъ ї}левъ и3 д0мъ їyдинъ завётъ м0й, є3г0же завэщaхъ со nтцы6 и4хъ.
11 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь: сE, ѓзъ наведY на ни1хъ ѕл†z, t ни1хже и3зhти не возм0гутъ, и3 возопію1тъ ко мнЁ, и3 не ўслhшу и4хъ:
12 и3 п0йдутъ грaды ї{дины и3 њбитaтелє їеrли1ма и3 возопію1тъ ко богHмъ, и5мже тjи кадsтъ, и5же не спасyтъ и4хъ во врeмz скорбeй и4хъ.
13 По числy бо градHвъ твои1хъ бёху б0зи твои2, їyдо, и3 по числY путjй їеrли1мскихъ постaвисте nлтари6 ст{дныz, nлтари6 на каждeніе ваaлу.
14 Тh же не моли1сz њ лю1дехъ си1хъ и3 не проси2 њ ни1хъ въ мольбЁ и3 моли1твэ: не ўслhшу бо во врeмz в0плz и4хъ ко мнЁ и3 во врeмz њѕлоблeніz и4хъ.
15 Почто2 возлю1бленнаz въ домY моeмъ сотвори2 мeрзwсти (мнHги); є3дA њбёты и3 мzсA с™†z tи1мутъ t тебє2 лук†вства тво‰, и3ли2 си1ми и3збэжи1ши;
16 Мaслину благосённу, краснY зрaкомъ наречE гDь и4мz твоE, ко глaсу њбрёзаніz є3S: разгорёсz џгнь въ нeй, вели1ка ск0рбь на тебЁ, непотрє1бны бhша вBтви є3S.
17 И# гDь си1лъ, и4же насади2 тебE, гlалъ є4сть на тS ѕло2 за ѕл†z д0му ї}лева и3 д0му їyдина, є3ли6ка сотвори1ша себЁ ко прогнёванію менє2 кадsще ваaлу.
18 ГDи, скажи1 ми, и3 ўразумёю: тогдA ви1дэхъ начин†ніz и4хъ.
19 Ѓзъ же, ћкw ґгнS неѕл0биво вед0мо на заколeніе, не разумёхъ, ћкw на мS помhслиша п0мыслъ лукaвый, глаг0люще: пріиди1те и3 вложи1мъ дрeво во хлёбъ є3гw2 и3 и3стреби1мъ є3го2 t земли2 живyщихъ, и3 и4мz є3гw2 да не помzнeтсz ктомY.
20 ГDь саваHfъ, судsй првdнw, и3спытyzй сердцA и3 ўтрHбы, да ви1жду мщeніе твоE на ни1хъ, ћкw къ тебЁ tкрhхъ њправдaніе моE.
21 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь на мyжы ґнаfw6fски и4щущыz души2 моеS, глаг0лющыz: да не прbр0чествуеши њ и4мени гDни, ѓще ли же ни2, ќмреши въ рукaхъ нaшихъ.
22 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь си1лъ: сE, ѓзъ посэщY на ни1хъ: ю4нwши и4хъ мечeмъ ќмрутъ, и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ скончaютсz глaдомъ,
23 и3 њстaнка не бyдетъ t ни1хъ, наведy бо ѕл†z на живyщыz во ґнаfHfэ въ лBто посэщeніz и4хъ.