1 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи њ безд0ждіи.
2 Рыдaла їудeа, и3 вратA є3S разруши1шасz, и3 њтемни1шасz на земли2, и3 в0пль їеrли1ма взhде.
3 И# вельмHжи є3гw2 послaша мeншихъ свои1хъ къ водЁ: пріид0ша на кл†дzзи и3 не њбрэт0ша воды2, и3 tнес0ша сосyды сво‰ тщы2: постыждeни сyть и3 посрaмлени, и3 покрhша главы6 сво‰.
4 И# дэлA земли2 њскудёша, ћкw не бsше дождS на зeмлю: постыждeни сyть земледёлцы, покрhша главы6 сво‰.
5 И# є3лє1ницы на ни1вэ роди1ша и3 њстaвиша, ћкw не бЁ травы2.
6 Nнaгри стaша на кaменіихъ, брaша въ себE вётръ ћкw ѕмjеве, њскудёша џчи и4хъ, ћкw не бЁ травы2.
7 БеззакHніz н†ша противустaша нaмъ: гDи, сотвори2 нaмъ рaди и4мене твоегw2, ћкw мн0зи грэси2 нaши пред8 тоб0ю, тебЁ согрэши1хомъ.
8 Њжидaніе ї}лево, гDи, сп7си1телю нaшъ во врeмz ск0рби! вскyю ћкw пришлeцъ є3си2 на земли2 и3 ћкw пyтникъ ўкланsющьсz во витaлище;
9 Е#дA бyдеши ћкоже человёкъ спsй, и3ли2 ѓки мyжъ не могjй спасти2; тh же въ нaсъ є3си2, гDи, и3 и4мz твоE при1звано бhсть на нaсъ, не забyди нaсъ.
10 Сі‰ гlетъ гDь лю1демъ си6мъ: возлюби1ша подвизaти н0зэ свои2 и3 не ўпок0ишасz, и3 бGъ не бlгопоспэши2 въ ни1хъ, нн7э воспомzнeтъ беззакHніz и4хъ и3 посэти1тъ грэхи2 и4хъ.
11 И# речE гDь ко мнЁ: не моли1сz њ лю1дехъ си1хъ во блaго:
12 є3гдA пости1тисz бyдутъ, не ўслhшу прошeніz и4хъ, и3 ѓще принесyтъ всесожжє1ніz и3 жє1ртвы, не бlговолю2 въ ни1хъ: ћкw мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ ѓзъ скончaю и5хъ.
13 И# рек0хъ: сhй гDи б9е, сE, прор0цы и4хъ прорицaютъ и3 глаг0лютъ: не ќзрите мечA, и3 глaдъ не бyдетъ вaмъ, но и4стину и3 ми1ръ дaмъ на земли2 и3 на мёстэ сeмъ.
14 И# речE гDь ко мнЁ: лжи1вw прор0цы прорицaютъ во и4мz моE, не послaхъ и4хъ, ни заповёдахъ и5мъ, ни гlалъ є4смь къ ни6мъ: понeже видBніz лжи6ва и3 гад†ніz и3 волшє1бства и3 произв0лы сeрдца своегw2 тjи прорицaютъ вaмъ.
15 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь њ прор0цэхъ, и5же прор0чествуютъ во и4мz моE лHжнаz, и3 ѓзъ не послaхъ и4хъ, и5же глаг0лютъ: мeчь и3 глaдъ не бyдетъ на земли2 сeй: смeртію лю1тою ќмрутъ и3 глaдомъ скончaютсz прор0цы тjи.
16 И# лю1діе, и5мже тjи прор0чествуютъ, бyдутъ и3звeржени на путeхъ їеrли1ма t лицA мечA и3 глaда, и3 не бyдетъ погребazй и5хъ, и3 жєны2 и4хъ и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ, и3 и3злію2 на ни1хъ ѕл†z и4хъ.
17 И# речeши къ ни6мъ сл0во сіE: да и3зведyтъ џчи вaши слeзы дeнь и3 н0щь, и3 да не престaнутъ, ћкw сотрeніемъ вели1кимъ сотрeна (дёва) дщeрь людjй мои1хъ и3 ћзвою ѕл0ю ѕэлw2.
18 Ѓще и3зhду на п0ле, и3 сE, заклaни мечeмъ: и3 ѓще вни1ду во грaдъ, и3 сE, и3стazвшіи глaдомъ: ћкw прор0къ и3 свzщeнникъ tид0ша въ зeмлю, є3sже не вёдzху.
19 Е#дA tмeщущь tвeрглъ є3си2 їyду, и3 t сіHна tступи2 дш7A твоS; вскyю порази1лъ є3си2 нaсъ, и3 нёсти нaмъ и3сцэлeніz; ждaхомъ ми1ра, и3 не бsху благ†z: врeмене ўврачевaніz, и3 сE, боsзнь.
20 Познaхомъ, гDи, грэхи2 нaшz, беззакHніz nтє1цъ нaшихъ, ћкw согрэши1хомъ пред8 тоб0ю.
21 Престaни рaди и4мене твоегw2, не погуби2 пrт0ла слaвы твоеS: воспомzни2, не разори2 завёта твоегw2 и4же съ нaми.
22 Е#дA є4сть во и3звazнныхъ kзhческихъ, и4же дожди1тъ; и3ли2 небесA м0гутъ дaти влaгу свою2; не тh ли є3си2, гDи б9е нaшъ; и3 пождeмъ тебE, гDи, тh бо сотвори1лъ є3си2 вс‰ сі‰.