1 Сл0во, є4же бhсть t гDа ко їеремjи, є3гдA послA къ немY цaрь седекjа пасхHра сhна мелхjина и3 соф0нію сhна васаjева, свzщeнника, глаг0лz:
2 вопроси2 њ нaсъ гDа, ћкw навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій востA на нaсъ: сотвори1тъ ли гDь съ нaми по всBмъ чудесє1мъ свои6мъ, и3 tи1детъ t нaсъ;
3 И# речE їеремjа къ ни6мъ: тaкw рцhте седекjи: сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ:
4 сE, ѓзъ њбращaю nр{жіz бр†ннаz, ±же сyть въ рукaхъ вaшихъ, и4миже вы2 њполчaетесz на царS вавmлHнска и3 халдeйска, и5же њбстоsтъ вaсъ w4крестъ внЁ стёнъ: и3 соберY тA посредЁ грaда сегw2,
5 и3 поборю2 ѓзъ по вaсъ рук0ю простeртою и3 мhшцею крёпкою съ ћростію и3 гнёвомъ вели1кимъ,
6 и3 побію2 всёхъ њбитaющихъ во грaдэ сeмъ, человёки и3 скоты2, губи1телствомъ вели1кимъ, и3 и4змрутъ.
7 И# по си1хъ, тaкw гlетъ гDь, дaмъ седекjю царS їyдина и3 рабы6 є3гw2, и3 лю1ди є3гw2 и3 њстaвльшыzсz во грaдэ сeмъ t губи1телства и3 глaда и3 мечA, въ рукY навуходон0сора царS вавmлHнска и3 въ рукY врагHвъ и4хъ и3 въ рукY и4щущихъ дyшъ и4хъ, и3 побіeтъ и5хъ џстріемъ мечA: и3 не пощажY и4хъ, нижE млcтивъ бyду и5мъ.
8 И# къ лю1демъ си6мъ речeши: сі‰ гlетъ гDь: сE, ѓзъ даю2 пред8 вaми пyть животA и3 пyть смeрти:
9 и4же њбитaетъ во грaдэ сeмъ, ќмретъ мечeмъ и3 глaдомъ и3 губи1телствомъ, ґ и3сходsй, и4же прибэжи1тъ ко халдewмъ њбстоsщымъ вaсъ, жи1въ бyдетъ, и3 бyдетъ душA є3гw2 въ плёнъ, и3 жи1въ бyдетъ.
10 Ўтверди1хъ бо лицE моE на грaдъ сeй во ѕл†z, ґ не во благ†z, речE гDь: въ рyки царS вавmлHнска предaстсz, и3 сожжeтъ є3го2 nгнeмъ.
11 Д0ме царS їyдина, слhшите сл0во гDне:
12 д0ме давjдовъ, сі‰ гlетъ гDь: суди1те заyтра сyдъ и3 и3спрaвите, и3 и3збaвите си1лою ўгнетeнаго t руки2 њби1дzщагw и5, да не зажжeтсz ћкw џгнь ћрость моS и3 возгори1тсz, и3 не бyдетъ ўгашaющагw, рaди лукaвыхъ ўмышлeній вaшихъ.
13 СE, ѓзъ къ тебЁ њбитaющему во крёпцэ и3 п0льнэ ўд0ліи, речE гDь, и5же глаг0лете: кто2 побіeтъ нaсъ; и3ли2 кто2 вни1детъ въ д0мы нaшz;
14 И# посэщY на вaсъ по лук†вымъ начинaніємъ вaшымъ, речE гDь, и3 возжгY џгнь въ лёсэ є3гw2, и3 поsстъ вс‰, ±же w4крестъ є3гw2.