1 Г0ре пaстырємъ, и5же погублsютъ и3 расточaютъ џвцы пaствы моеS, речE гDь.
2 Сегw2 рaди сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ къ пасyщымъ людjй мои1хъ: вы2 расточи1ли є3стE џвцы мо‰, и3 tверг0сте |, и3 не посэти1сте и5хъ, сE, ѓзъ посэщY на вaсъ по лукaвству ўмышлeній вaшихъ, речE гDь:
3 и3 ѓзъ соберY њстaнки стaда моегw2 t всёхъ земeль, въ нsже и3зверг0хъ и5хъ тaмw, и3 возвращY и5хъ къ селeніємъ и4хъ, и3 возрастyтъ и3 ўмн0жатсz.
4 И# возстaвлю над8 ни1ми п†стыри, и3 ўпасyтъ и5хъ, и3 не ўбоsтсz ктомY, нижE ўжaснутсz, и3 ни є3ди1нъ поги1бнетъ t числA, речE гDь.
5 СE, днjе грzдyтъ, гlетъ гDь, и3 возстaвлю давjду вост0къ првdный, и3 цrтвовати бyдетъ цRь и3 премdръ бyдетъ и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду на земли2:
6 во днeхъ є3гw2 спасeтсz їyда, и3 ї}ль пребyдетъ въ надeжди, и3 сіE и4мz є3мY, и4мже нарекyтъ є3го2: гDь првdнъ нaшъ.
7 Сегw2 рaди, сE, днjе грzдyтъ, речE гDь, и3 не рекyтъ ктомY: живeтъ гDь, и4же и3зведE сhны ї}лєвы t земли2 є3гЂпетскіz:
8 но: живeтъ гDь, и4же и3зведE и3 преведE сёмz д0му ї}лева t земли2 сёверски и3 t всёхъ земeль, въ нsже и3звeрже и5хъ тaмw, и3 њбитaти и4мутъ въ земли2 своeй.
9 Њ прор0цэхъ сотрeно є4сть сeрдце моE во мнЁ, вострепетaша вс‰ кHсти мо‰, бhхъ ћкw мyжъ піsнъ и3 ћкw человёкъ, є3г0же њдолЁ віно2, t лицA гDнz и3 t лицA бlголёпіz слaвы є3гw2.
10 Ћкw прелюбодэsньми и3сп0лнена є4сть землS, ћкw t лицA и4хъ плaкасz землS, и3зсх0ша п†жити пусты6нныz: и3 бhсть течeніе и4хъ лукaво, и3 крёпость и4хъ тaкожде.
11 Понeже прор0къ и3 свzщeнникъ њскверни1шасz, и3 въ домY моeмъ њбрэт0хъ лукaвство и4хъ, речE гDь:
12 тогw2 рaди пyть и4хъ бyдетъ и5мъ п0лзокъ во тмЁ, и3 п0ткнутсz и3 падyтъ въ нeмъ: наведy бо на ни1хъ ѕл†z въ лёто посэщeніz и4хъ, речE гDь.
13 И# во прор0цэхъ самарjйскихъ ви1дэхъ беззакHніz: прор0чествоваху чрез8 ваaла и3 прельщaху лю1ди мо‰ ї}лz.
14 И# во прор0цэхъ їеrли1мскихъ ви1дэхъ ўж†снаz, прелюбодёйствующихъ и3 ходsщихъ во лжи2 и3 скрэплsющихъ рyки стропти6вымъ, да не tврати1тсz кjйждо t пути2 своегw2 лукaвагw: бhша мнЁ вси2 ѓки сод0мъ, и3 њбитaющіи въ нeмъ ћкw гом0рръ.
15 Сегw2 рaди тaкw речE гDь си1лъ ко прор0кwмъ: сE, ѓзъ напитaю и5хъ пелhнемъ и3 напою2 и5хъ жeлчію, t прор0кwвъ бо їеrли1мскихъ и3зhде њсквернeніе на всю2 зeмлю.
16 Сі‰ гlетъ гDь си1лъ: не слyшайте словeсъ прор0кwвъ, и5же прор0чествуютъ вaмъ и3 прельщaютъ вaсъ: видёніе t сeрдца своегw2 глаг0лютъ, ґ не t ќстъ гDнихъ.
17 Глаг0лютъ tвергaющымъ мS: гlа гDь, ми1ръ бyдетъ вaмъ: и3 всBмъ, и5же х0дzтъ въ п0хотехъ свои1хъ, и3 всsкому, ходsщему въ стропти1вствэ сeрдца своегw2, рек0ша: не пріи1дутъ на вaсъ ѕл†z.
18 Кт0 бо бhсть въ совётэ гDни, и3 ви1дэ и3 слhша словесA є3гw2; кто2 внsтъ сл0во є3гw2 и3 слhша;
19 СE, бyрz t гDа и3 ћрость и3сх0дитъ въ сотрzсeніе, ўстреми1вшисz пріи1детъ на нечести6выz.
20 И# ктомY не возврати1тсz ћрость гDнz, д0ндеже сотвори1тъ сіE и3 д0ндеже соверши1тъ помышлeніе сeрдца своегw2. Въ послBдніz дни6 ўразумёете совётъ є3гw2.
21 Не посылaхъ прор0ки, ґ nни2 течaху: не гlахъ къ ни6мъ, и3 тjи прор0чествоваху.
22 И# ѓще бы стaли въ совётэ моeмъ, слы6шана сотвори1ли бы словесA мо‰ и3 tврати1ли бы людjй мои1хъ t пути2 и4хъ лукaвагw и3 t начинaній и4хъ лукaвыхъ.
23 БGъ приближazйсz ѓзъ є4смь, гlетъ гDь, ґ не бGъ и3здалeча [Е#вр.: є3дA бGъ бли1з8 сyщій ѓзъ є4смь, речE гDь, ґ не бGъ и3здалeча;]
24 Ѓще ўтаи1тсz кто2 въ сокровeнныхъ, и3 ѓзъ не ўзрю1 ли є3го2; речE гDь. Е#дA нeбо и3 зeмлю не ѓзъ наполнsю; речE гDь.
25 Слhшахъ, ±же глаг0лютъ прор0цы, прор0чествующе во и4мz моE лжY и3 глаг0люще: ви1дэхъ с0нъ, (ви1дэхъ с0нъ).
26 Док0лэ бyдетъ въ сeрдцы прор0кwвъ прорицaющихъ лжY и3 прор0чествующихъ льщє1ніz сeрдца своегw2,
27 мhслzщихъ, да забвeнъ бyдетъ зак0нъ м0й въ с0ніихъ и4хъ, ±же вэщaютъ кjйждо и4скреннему своемY, ћкоже забhша nтцы2 и4хъ и4мz моE рaди ваaла;
28 Прор0къ, и4же и4мать сновидёніе, да вэщaетъ сновидёніе своE, ґ и4же и4мать сл0во моE, да глаг0летъ сл0во моE во и4стинэ. Что2 плeвы ко пшени1цэ; тaкw сл0во моE, речE гDь.
29 Е#дA словесA мо‰ не сyть ћкоже џгнь горsщь, речE гDь, и3 ћкw млaтъ сотрhющь кaмень;
30 Сегw2 рaди, сE, ѓзъ ко прор0кwмъ, речE гDь, и5же крaдутъ словесA мо‰ кjйждо њ и4скреннzгw своегw2.
31 СE, ѓзъ на прор0ки, гlетъ гDь, и3зносsщыz прор0чєствіz љзhкомъ и3 дрeмлющыz дремaніе своE.
32 СE, ѓзъ на прор0ки, прорицaющыz с0ніе лжи1во, речE гDь, и3 провэщaша т†, и3 прельсти1ша лю1ди мо‰ во лжaхъ свои1хъ и3 во прeлестехъ свои1хъ, ѓзъ же не послaхъ и4хъ, ни заповёдахъ и5мъ, и3 п0льзою не ўп0льзуютъ людjй си1хъ, (речE гDь).
33 И# ѓще вопр0сzтъ лю1діе сjи, и3ли2 прор0къ, и3ли2 свzщeнникъ, рекyще: к0е (є4сть) брeмz гDне; и3 речeши къ ни6мъ: вы2 є3стE брeмz, и3 повeргу вaсъ, речE гDь.
34 И# прор0къ, и3 свzщeнникъ, и3 лю1діе, и5же рекyтъ: брeмz гDне, посэщY мeстію на мyжа того2 и3 на д0мъ є3гw2.
35 Си1це рцhте кjйждо ко и4скреннему и3 ко брaту своемY: что2 tвэщA гDь; и3 что2 гlа гDь;
36 И# брeмz гDне не помzнeтсz ктомY, и4бо брeмz бyдетъ комyждо сл0во є3гw2: и3 преврати1сте словесA бGа живaгw, гDа си1лъ, бGа нaшегw.
37 Сі‰ рцы2 ко прор0ку: что2 tвэщA тебЁ гDь; и3 что2 гlа гDь;
38 Ѓще же речeте: брeмz гDне: сегw2 рaди тaкw речE гDь: понeже рекли2 є3стE глаг0лъ сeй брeмz гDне, и3 послaхъ къ вaмъ, рекjй: не глаг0лите брeмz гDне:
39 сегw2 рaди, сE, ѓзъ возмY и3 повeргу вaсъ и3 грaдъ, є3г0же дaхъ вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ, t лицA моегw2,
40 и3 дaмъ вaсъ въ поношeніе вёчное и3 въ срамотY вёчную, ћже никогдA забвeніемъ заглaдитсz.