1 Сл0во, є4же бhсть ко їеремjи на вс‰ лю1ди ї{дины, въ лёто четвeртое їwакjма сhна їwсjина, царS їyдина: то2 лёто пeрвое навуходон0сора царS вавmлHнскагw:
2 є4же глаг0ла їеремjа прbр0къ ко всBмъ лю1демъ їyдинымъ и3 ко всBмъ њбитaтелємъ їеrли1ма, рекjй:
3 въ третіенaдесzть лёто їwсjи сhна ґмHсова, царS їyдина, и3 дaже до днE сегw2, сіE двaдесzть трeтіе лёто, бhсть сл0во гDне ко мнЁ, и3 глаг0лахъ къ вaмъ, заyтра востаS и3 глаг0лz: и3 не слhшасте.
4 И# посылaше гDь къ вaмъ всёхъ р†бъ свои1хъ прbрHкъ, востаS заyтра и3 посылaz: и3 не слhшасте, ни приклони1сте ўшeсъ вaшихъ, да слhшите, є3гдA гlаше:
5 tврати1тесz кjйждо t пути2 своегw2 ѕлaгw и3 t ѕлёйшихъ ўмышлeній вaшихъ, и3 њбитaти бyдете въ земли2, ю4же гDь дадE вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ, t вёка дaже и3 до вёка:
6 и3 не ходи1те в8слёдъ богHвъ чужди1хъ, є4же служи1ти и5мъ и3 покланsтисz и5мъ, да не прогнёваете мS въ дёлэхъ рyкъ вaшихъ, є4же њѕл0бити вaсъ.
7 И# не послyшасте мS, речE гDь, є4же не подвизaти мS ко гнёву въ дёлэхъ рукY вaшєю на ѕло2 вaмъ.
8 Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь си1лъ: понeже не послyшасте словeсъ мои1хъ,
9 сE, ѓзъ послю2 и3 возмY вс‰ племенA сBверска, (речE гDь,) и3 навуходон0сора царS вавmлHнска рабA моего2: и3 приведY и5хъ на зeмлю сію2 и3 на њбитaтєли є3S и3 на вс‰ kзhки, и5же w4крестъ є3S, и3 ўбію2 и5хъ и3 постaвлю и5хъ во ќжасъ и3 во звиздaніе и3 въ поношeніе вёчное:
10 и3 погублю2 t ни1хъ глaсъ рaдости и3 глaсъ весeліz, глaсъ женихA и3 глaсъ невёсты, благоухaніе мЂра и3 свётъ свэти1лника:
11 и3 бyдетъ всS землS сі‰ въ запустёніе и3 во ќжасъ, и3 пораб0таютъ сjи во kзhцэхъ царю2 вавmлHнску сeдмьдесzтъ лётъ.
12 Е#гдa же и3сп0лнени бyдутъ сeдмьдесzтъ лётъ, посэщY на царS вавmлHнска и3 на kзhкъ џный, речE гDь, беззакHніz и4хъ, и3 на зeмлю халдeйску, и3 положY тyю въ запустёніе вёчное,
13 и3 наведY на зeмлю џну вс‰ словесA мо‰, ±же гlахъ на ню2, вс‰ пи6саннаz въ кни1зэ сeй, и3 є3ли6ка прbр0чествова їеремjа на вс‰ kзhки:
14 ћкw раб0таша и5мъ, є3гдA бёша kзhцы мн0зи и3 цaріе вели1цы, и3 воздaмъ и5мъ по дэлHмъ и4хъ и3 по творeнію рyкъ и4хъ,
15 є3ли1кw проречE їеремjа до всёхъ стрaнъ: тaкw бо гlетъ гDь бGъ ї}левъ: возми2 чaшу вінA нерастворeннагw [Е#вр.: ћрости сеS.] t руки2 моеS, да напои1ши вс‰ kзhки, къ ни6мже ѓзъ послю1 тz.
16 И# и3спію1тъ и3 и3зблю1ютъ [Е#вр.: и3 смzтyтсz.], и3 њбуsютъ t лицA мечA, є3г0же ѓзъ послю2 средЁ и4хъ.
17 И# взsхъ чaшу t руки2 гDни и3 напои1хъ вс‰ kзhки, къ ни6мже послa мz гDь:
18 їеrли1ма и3 грaды ї{дины, и3 цари6 є3гw2 и3 кн‰зи є3гw2, ћкw положи1ти | во њпустёніе и3 въ непрохождeніе, и3 во звиздaніе и3 въ проклsтіе, ћкw дeнь сeй,
19 и3 фараHна царS є3гЂпетскаго и3 nтрокHвъ є3гw2, и3 вельм0жы є3гw2 и3 вс‰ лю1ди є3гw2
20 и3 вс‰ примёсники є3гw2, и3 вс‰ цари6 земли2 ќсъ и3 вс‰ цари6 и3ноплемeнникwвъ, ґскалHна и3 гaзу, и3 ґккарHна и3 њстaнокъ ґзHта,
21 и3 їдумeю и3 мwавjтіду и3 сы6ны ґммw6ни,
22 и3 вс‰ цари6 т›рски и3 цари6 сідw6нски и3 цари6, и5же њб8 nнY странY м0рz,
23 и3 дедaна и3 fемaна, и3 рHса и3 всsкаго њстри1женаго по лицY є3гw2,
24 и3 вс‰ цари6 ґрaвіи и3 вс‰ смёсники њбитaющыz въ пустhни,
25 и3 вс‰ цари6 замвр‡йскіz и3 вс‰ цари6 є3л†мскіz, и3 вс‰ цари6 пє1рсскіz
26 и3 вс‰ цари6 t вост0чіz, д†льніz и3 бли6жніz, коег0ждо ко брaту є3гw2, и3 вс‰ ц†рства, ±же на лицы2 земли2, и3 цaрь сесaхъ и3спіeтъ послэди2 и4хъ.
27 И# речeши и5мъ: тaкw речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: пjйте и3 ўпjйтесz, и3 и3зблю1йте и3 пади1те, и3 не востaните t лицA мечA, є3г0же ѓзъ послю2 средЁ вaсъ.
28 И# бyдетъ, є3гдA не восхотsтъ пріsти чaши t руки2 твоеS, є4же пи1ти, речeши къ ни6мъ: тaкw речE гDь: пію1ще пjйте.
29 Ћкw во грaдэ, въ нeмже и3меновaсz и4мz моE, ѓзъ начнY њѕлоблsти, и3 вы2 њчищeніемъ не њчи1ститесz: понeже мeчь ѓзъ призывaю на вс‰ сэдsщыz на земли2, речE гDь си1лъ.
30 Тh же проречeши на ни1хъ вс‰ словесA сі‰ и3 речeши: гDь съ высоты2 сyдъ воздaстъ, t с™aгw своегw2 дaстъ глaсъ св0й, сл0во проречeтъ на мёсто своE, сjи же ћкw њб8eмлюще віногрaдъ tвэщaютъ: и3 на вс‰ сэдsщыz на земли2 пріи1де пaгуба,
31 на чaсть земли2, ћкw сyдъ во kзhцэхъ гDу: суди1тисz и4мать т0й со всsкою пл0тію, нечести1віи же прeдани бhша мечY, гlетъ гDь.
32 Тaкw гlетъ гDь: сE, ѕл†z грzдyтъ t kзhка на kзhкъ, и3 ви1хорь вели1къ и3сх0дитъ t концA земли2.
33 И# бyдутъ ћзвеніи t гDа въ дeнь гDень, t крaz земли2 и3 до крaz земли2: не њплaчутсz, нижE соберyтсz и3 не погребyтсz, въ гнои2 на лицы2 земли2 бyдутъ.
34 Воскли1кните, пастуси2, и3 возопjйте, и3 восплaчите, nвни2 џвчіи, ћкw и3сп0лнишасz днjе вaши на заколeніе, и3 падeте ћкоже nвни2 и3збрaнніи,
35 и3 и3зги1бнетъ бёгство t пастухHвъ и3 спасeніе t nвнHвъ џвчихъ.
36 Глaсъ в0плz пaстырска и3 кли1чь nвeцъ и3 nвнHвъ, ћкw потреби2 гDь п†жити и4хъ:
37 и3 ўм0лкнутъ њстaнцы ми1ра t лицA ћрости гнёва гDнz.
38 Њстaви ћкоже лeвъ витaлище своE, ћкw бhсть землS и4хъ въ непрохождeніе t лицA мечA вели1кагw.