1 И# бhсть въ четвeртое лёто, цaрствующу седекjи царю2 їyдину, въ пsтый мцcъ, речe ми ґнaніа сhнъ ґзHровъ лжи1вый прор0къ гаваwнjтскій въ домY гDни, пред8 nчи1ма жерцє1въ и3 всёхъ людjй, глаг0лz:
2 тaкw речE гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ: сокруши1хъ kрeмъ царS вавmлHнска:
3 є3щE двA лBта днjй, возвращY ѓзъ на мёсто сіE вс‰ сосyды д0му гDнz, ±же взS навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій t мёста сегw2 и3 пренесE | до вавmлHна,
4 и3 їехонjю сhна їwакjмова царS їyдина, и3 всE преселeніе їyдино вшeдшее въ вавmлHнъ возвращY въ мёсто сіE, гlетъ гDь, ћкw сокрушY kрeмъ царS вавmлHнска.
5 И# речE їеремjа прbр0къ ко ґнaніи лжепрор0ку пред8 nчи1ма жерцє1въ и3 пред8 nчи1ма всёхъ людjй стоsщихъ въ домY гDни,
6 и3 речE їеремjа: пои1стиннэ тaкw да сотвори1тъ гDь, да ўтверди1тъ гDь сл0во твоE, є4же ты2 прорицaеши, є4же возврати1ти сосyды д0му гDнz и3 вс‰ преселє1нныz и3з8 вавmлHна на мёсто сіE:
7 nбaче слhшите сл0во сіE, є4же ѓзъ глаг0лю во ќшы вaши и3 во ќшы всёхъ людjй:
8 прор0цы, бhвшіи прeжде менє2 и3 прeжде вaсъ t вёка, прорек0ша на мнHги зeмли и3 на ц†рства вели6ка њ рaти и3 њ погублeніи и3 њ глaдэ:
9 прор0къ прорекjй ми1ръ, пришeдшу сл0ву познaютъ прbр0ка, є3г0же послA и5мъ гDь въ вёрэ.
10 И# взS ґнaніа пред8 nчи1ма всёхъ людjй кл†ды t вhи їеремjины и3 сокруши2 |.
11 И# речE ґнaніа пред8 nчи1ма всёхъ людjй глаг0лz: си1це речE гDь: тaкw сокрушY kрeмъ навуходон0сора царS вавmлHнска є3щE двA лBта днjй со вhи всёхъ kзhкwвъ. И# tи1де їеремjа на пyть св0й.
12 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи, по сокрушeніи ґнaніинэ кл†дъ со вhи є3гw2, гlz:
13 и3ди2 и3 рцы2 ко ґнaніи глаг0лz: тaкw речE гDь: кл†ды дрєвsныz сокруши1лъ є3си2 и3 сотвори1ши вмёстw тёхъ кл†ды желBзны,
14 ћкw тaкw речE гDь: kрeмъ желёзенъ возложи1хъ на вы6и всёхъ kзhкwвъ, служи1ти навуходон0сору царю2 вавmлHнску, и3 послyжатъ є3мY: ктомY и3 ѕвBри зємнhz дaхъ є3мY.
15 И# речE їеремjа прbр0къ ко ґнaніи: слhши, ґнaніе: не послA тебE гDь, тh же сотвори1лъ є3си2 людjй си1хъ ўповaти на непрaвду.
16 Тогw2 рaди си1це речE гDь: сE, ѓзъ tпущy тz t лицA земли2, въ сeмъ лётэ ќмреши, ћкw на гDа (бGа) глаг0лалъ є3си2.
17 И# ќмре ґнaніа лжепрор0къ въ сeмъ лётэ мцcа седмaгw.