1 Ѓще tпyститъ мyжъ женY свою2, и3 tи1детъ t негw2 и3 бyдетъ мyжу и3н0му, є3дA возвращaющисz возврати1тсz къ немY пaки; є3дA непор0чна бyдетъ и3 неwсквернeна женA тA; Тh же соблуди1ла є3си2 съ пaстырьми мн0гими, и3 возвращaласz є3си2 [Е#вр.: nбaче њбрати1сz.] ко мнЁ, гlетъ гDь.
2 Воздви1гни џчи твои2 на правотY и3 ви1ждь, гдЁ не смэси1ласz є3си2; На путeхъ сидёла є3си2 ѓки врaна њс0бzщаzсz и3 њскверни1ла є3си2 зeмлю въ любодэsніихъ и3 въ лукaвствэхъ твои1хъ,
3 и3 и3мёла є3си2 пaстырей мн0гихъ въ претыкaніе себЁ [Е#вр.: сеS рaди вины2 ўдє1ржаны сyть к†пли дождє1вныz, и3 д0ждь вечeрній не бhсть.]: лицE жены2 блудни1цы бhсть тебЁ, не хотёла є3си2 постыдётисz ко всBмъ.
4 Не ѓки ли д0момъ менE нареклA є3си2 и3 nц7eмъ и3 вождeмъ дёвства твоегw2;
5 є3дA пребyдетъ во вёкъ, и3ли2 сохрани1тсz въ побёду; Сі‰ глаг0лала є3си2, и3 сотвори1ла є3си2 ѕл†z, и3 возмоглA є3си2.
6 И# речE гDь ко мнЁ во дни6 їwсjи царS: ви1дэлъ ли є3си2, ±же сотвори1 ми д0мъ ї}левъ; поид0ша на всsку г0ру выс0ку и3 под8 всsко дрeво ли1ствzно и3 соблуди1ша тaмw.
7 И# рек0хъ по внегдA прелюбодёйствовати є3мY во всёхъ си1хъ: ко мнЁ њбрати1сz. И# не њбрати1сz. И# ви1дэ преступлeніе є3гw2 престyпница їудeа сестрA є3гw2.
8 И# ви1дэхъ, ћкw t всёхъ (и3з8wбличeнъ є4сть), въ ни1хже ћтъ бhсть, въ ни1хже любодёйствова д0мъ ї}левъ: сегw2 рaди tпусти1хъ и5 и3 дaхъ є3мY кни1гу распyстную въ рyцэ є3гw2. Nбaче не ўбоsсz престyпница їудeа (сестрA є3гw2), но и4де и3 соблуди1ла є4сть и3 тA:
9 и3 бhсть ни во что2 блyдъ є3S, и3 њскверни2 зeмлю, и3 соблуди1ла є4сть съ кaменемъ и3 со дрeвомъ.
10 И# во всёхъ си1хъ не њбрати1сz ко мнЁ престyпница сестрA є3S їудeа t всегw2 сeрдца своегw2, но во лжи2, речE гDь.
11 И# речE гDь ко мнЁ: њправдA дyшу свою2 tстyпница ї}ль, пaче престyпницы їудeи:
12 и3ди2, и3 прочти2 словесA т† къ сёверу, и3 речeши: њбрати1сz ко мнЁ, д0ме ї}левъ, речE гDь: и3 не ўтверждY лицA моегw2 на вaсъ, ћкw млcтивъ ѓзъ є4смь, речE гDь, и3 не прогнёваюсz на вы2 во вёки.
13 Nбaче вёждь беззак0ніе твоE, ћкw въ гDа бGа твоего2 преступи1ла є3си2, и3 расточи1ла є3си2 пути6 тво‰ чужди6мъ под8 всsкимъ дрeвомъ ли1ствzнымъ, глaса же моегw2 не послyшала є3си2, речE гDь.
14 Њбрати1тесz, сhнове tступи1вшіи, гlетъ гDь: ћкw ѓзъ воз8wбладaю вaми и3 поимy вы є3ди1наго t грaда и3 двyхъ t плeмене, и3 введY вaсъ въ сіHнъ
15 и3 дaмъ вaмъ п†стыри по с®цу моемY, и3 ўпасyтъ вaсъ рaзумомъ и3 ўчeніемъ.
16 И# бyдетъ, є3гдA ўмн0житесz и3 возрастeте на земли2, гlетъ гDь, во дни6 w4ны не рекyтъ ктомY: ківHтъ завёта с™aгw ї}лева: не взhдетъ на сeрдце, ни воспомzнeтсz, нижE посэти1тсz, нижE сотвори1тсz ктомY.
17 Во дни6 w4ны нарекyтъ їеrли1ма пrт0лъ гDень, и3 соберyтсz къ немY вси2 kзhцы во и4мz гDне во їеrли1мъ, и3 не п0йдутъ ктомY в8слёдъ похотeй сeрдца своегw2 ѕлёйшагw.
18 Во днeхъ тёхъ пріи1детъ д0мъ їyдинъ ко д0му ї}леву, и3 п0йдутъ вкyпэ t земли2 сёверныz и3 t всёхъ стрaнъ къ земли2, ю4же дaхъ въ наслёдіе nтцє1мъ и4хъ.
19 Ѓзъ же рёхъ: да бyдетъ, гDи, ћкw положy тz въ ч†да и3 дaмъ тебЁ зeмлю и3збрaнную, достоsніе бGа вседержи1телz kзhкwвъ: и3 рек0хъ: nц7eмъ наречeте мS и3 t менє2 не tвратитeсz.
20 Nбaче ћкоже tвергaетсz женA сожи1телz своегw2, тaкw tвeржесz t менє2 д0мъ ї}левъ, речE гDь.
21 Глaсъ и3з8 ўстeнъ слhшанъ бhсть плaча и3 молeніz сынHвъ ї}левыхъ, ћкw беззак0нноваша въ путeхъ свои1хъ, забhша гDа бGа с™aго своего2.
22 Возврати1тесz, сhнове возвращaющіисz, и3 и3сцэлю2 сокрушє1ніz в†ша. СE, раби2 мы2 бyдемъ тебЁ, тh бо є3си2 гDь бGъ нaшъ.
23 И$стиннw лжи1ви бhша х0лми и3 мн0жество г0ръ, т0кмw гDемъ бGомъ нaшимъ спcніе ї}лево.
24 Стyдъ же поzдE труды2 nтє1цъ нaшихъ, t ю4ности нaшеz, џвцы и4хъ и3 телцы2 и4хъ, и3 сhны и4хъ и3 дщє1ри и4хъ.
25 Ўснyхомъ въ постыдёніи нaшемъ, и3 покры2 нaсъ безчeстіе нaше, ћкw гDу бGу нaшему согрэши1хомъ, мы2 и3 nтцы2 нaши, t ю4ности нaшеz дaже до сегw2 днE, и3 не послyшахомъ глaса гDа бGа нaшегw.