1 Сл0во бhвшее t гDа ко їеремjи въ десsтое лёто седекjи, царS їyдина, то2 лёто nсмоенaдесzть навуходон0сору царю2 вавmлHнску.
2 И# тогдA си1ла царS вавmлHнска nстр0гъ њбложи2 w4крестъ їеrли1ма, їеремjа же стрег0мь бsше во дворЁ темни1чнэмъ, и4же є4сть во дворЁ царS їyдина,
3 въ нeйже заключи2 є3го2 седекjа цaрь, глаг0лz: почт0 ты прорицaеши, глаг0лz: тaкw речE гDь: сE, ѓзъ даю2 сeй грaдъ въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2,
4 и3 седекjа цaрь їyдинъ не спасeтсz t руки2 халдeйски, ћкw предaніемъ предaстсz въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 соглаг0летъ ўсты6 свои1ми ко ўстHмъ є3гw2, и3 џчи є3гw2 џчи є3гw2 ќзрzтъ,
5 и3 въ вавmлHнъ вни1детъ седекjа и3 тY бyдетъ, д0ндеже посэщY є3го2, гlетъ гDь: ѓще же воевaти бyдете на халдє1и, ничесHже ўспёете;
6 И# речE їеремjа: бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
7 сE, ґнамеи1лъ, сhнъ салHмль, брaта nтцA твоегw2, и4детъ къ тебЁ, глаг0лz: прикупи2 себЁ село2 моE, є4же во ґнаfHfэ, ћкw тебЁ сyдъ ќжичества пріsти во притzжaніе.
8 И# пріи1де ко мнЁ ґнамеи1лъ, сhнъ салHмль, брaта nтцA моегw2, по словеси2 гDню во дв0ръ темни1чный и3 речe ми: прикупи2 себЁ село2 моE, є4же во ґнаfHfэ въ земли2 веніамjни: ћкw тебЁ сyдъ прикупи1ти є5, тh бо стaрэй. И# разумёхъ, ћкw сл0во гDне є4сть,
9 и3 прикупи1хъ село2 ґнамеи1ле, сhна брaта nтцA моегw2, t ґнаfHfа, и3 постaвихъ є3мY седмьнaдесzть с‡кль сребрA,
10 и3 вписaхъ въ кни1гу и3 запечaтахъ, и3 засвидётелствовахъ пHслухи и3 постaвихъ сребро2 на вэсaхъ.
11 И# взsхъ кни1гу куплeніz прочтeну и3 запечaтану.
12 И# дaхъ кни1гу куплeніz варyхови сhну нирjину, сhна маассeова, пред8 nчи1ма ґнамеи1ла сhна брaта nтцA моегw2, и3 пред8 nчи1ма стоsщихъ пHслухъ и3 вписaвшихъ въ кни6ги куплeніz, и3 пред8 nчи1ма всёхъ їудewвъ, сэдsщихъ во дворЁ темни1чнэмъ.
13 И# завэщaхъ варyху пред8 nчи1ма и4хъ, глаг0лz:
14 тaкw речE гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ: возми2 кни1гу сію2 куплeніz запечатлённу и3 кни1гу прочтeную и3 вложи2 ю5 въ сосyдъ гли1нzнъ, да пребyдетъ дни6 мн0жайшыz.
15 Ћкw тaкw речE гDь вседержи1тель бGъ ї}левъ: є3щE притsжутсz хр†мины и3 сeла и3 віногрaды на сeй земли2.
16 И# моли1хсz ко гDеви по tдaніи кни1ги прикуплeніz варyху сhну нирjину, глаг0лz:
17 q, сhй гDи б9е! ты2 сотвори1лъ є3си2 нeбо и3 зeмлю крёпостію твоeю вели1кою и3 мhшцею твоeю выс0кою, не ўтаи1тсz t тебє2 ничт0же,
18 творsй млcть въ тhсzщы и3 tдаsй грэхи2 w4тчи въ нBдра ч†дъ и4хъ по ни1хъ: бGъ вели1кій и3 крёпкій,
19 бGъ вели1ка совёта и3 си1ленъ дэлесы2, бGъ вели1кій вседержи1тель и3 великоимени1тъ гDь: џчи твои2 tвє1рсты на вс‰ пути6 сынHвъ человёческихъ, дaти комyждо по пути2 є3гw2 и3 по плодY начинaній є3гw2:
20 и4же сотвори1лъ є3си2 знaмєніz и3 чудесA во земли2 є3гЂпетстэй, дaже до сегw2 днE и3 во ї}ли и3 въ лю1дехъ, и3 сотвори1лъ є3си2 и4мz себЁ, ћкоже дeнь сeй,
21 и3 и3звeлъ є3си2 лю1ди тво‰ ї}лz и3з8 земли2 є3гЂпетскіz знaмєніи и3 чудесы2, рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою и3 видBніи вели1кими,
22 и3 дaлъ є3си2 и5мъ сію2 зeмлю, є4юже клsлсz є3си2 nтцє1мъ и4хъ, зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ.
23 И# внид0ша и3 пріsша ю5, и3 не послyшаша глaса твоегw2 и3 въ зaповэдехъ твои1хъ не ходи1ша: вс‰, ±же заповёдалъ є3си2 и5мъ (твори1ти), не сотвори1ша, и3 сотвори1ша, да сбyдутсz и5мъ вс‰ ѕл†z сі‰.
24 СE, нар0дъ и4детъ на сeй грaдъ взsти є3го2, и3 грaдъ прeданъ є4сть въ рyцэ халдeєвъ вою1ющихъ нaнь t лицA мечA и3 глaда и3 м0ра. Ћкоже гlалъ є3си2, тaкw и3 бhсть: и3 сE, ты2 зри1ши.
25 Ґ ты2 ко мнЁ гlеши: притzжи2 себЁ село2 сребр0мъ: и3 вписaхъ въ кни1гу, и3 запечaтахъ, и3 засвидётелствовахъ пHслухи, грaдъ же предaстсz въ рyцэ халдє1йстэ.
26 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
27 ѓзъ гDь бGъ всеS пл0ти, є3дA t менє2 ўтаи1тсz что2;
28 Сегw2 рaди тaкw речE гDь бGъ ї}левъ: tдaнъ предaстсz сeй грaдъ въ рyцэ царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2,
29 и3 пріи1дутъ халдeє вою1ющіи на сeй грaдъ, и3 пожгyтъ є3го2 nгнeмъ, и3 хр†мины сожгyтъ, въ ни1хже кади1ша на кр0вэхъ свои1хъ ваaлу и3 возливaша возлі‰ніz богHмъ и3нBмъ, ко є4же разгнёвати мS.
30 Понeже бёша сhнове ї}лєвы и3 сhнове ї{дины є3ди1ни творsще ѕло2 пред8 nчи1ма мои1ма t ю4ности своеS, сhнове ї}лєвы подвизaютъ мS на гнёвъ въ дёлэхъ рyкъ свои1хъ, речE гDь.
31 Ћкw на гнёвъ м0й и3 на ћрость мою2 бЁ грaдъ сeй, t негHже днE согради1ша є3го2 и3 дaже до сегw2 днE, ћкw tстaвити є3го2 t лицA моегw2,
32 ѕл0бы рaди всsкіz сынHвъ ї}левыхъ и3 їyдиныхъ, ћкw сотвори1ша разгнёвати мS тjи и3 цaріе и4хъ, и3 кн‰зи и4хъ и3 вельмHжи и4хъ, и3 жерцы2 и4хъ и3 прор0цы и4хъ, мyжіе ї{дины и3 живyщіи во їеrли1мэ,
33 и3 њбрати1ша хребeтъ ко мнЁ, ґ не лицE: и3 наказaхъ | и3з8 ќтра, и3 не послyшаша пріsти наказaніz,
34 и3 положи1ша њсквернє1ніz сво‰ въ домY, и3дёже нарэчeсz и4мz моE, въ нечист0тахъ свои1хъ:
35 и3 согради1ша трє1бища ваaлу, ±же въ дeбри сhна є3ннHмлz, є4же возноси1ти сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ мол0ху, и4хже не заповёдахъ и5мъ, и3 не взhде на сeрдце моE, є4же сотвори1ти мeрзость сію2 на согрэшeніе їyдэ.
36 И# нн7э тaкw речE гDь бGъ ї}левъ ко грaду, њ нeмже ты2 глаг0леши: прeданъ бyдетъ въ рyцэ царS вавmлHнска мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ.
37 СE, ѓзъ соберY | t всеS земли2, и3дёже разсёzхъ | во гнёвэ моeмъ и3 ћрости моeй и3 въ преwгорчeніи вeліемъ, и3 њбращY | на сіE мёсто, и3 посаждY | во ўповaніи,
38 и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду и5мъ въ бGа:
39 и3 дaмъ и5мъ пyть и4нъ и3 сeрдце и4но, боsтисz менє2 вс‰ дни6, на благотY и5мъ и3 чaдwмъ и4хъ по ни1хъ:
40 и3 завэщaю и5мъ завётъ вёчный, є3гHже не tвращY послэди2 и4хъ, и3 стрaхъ м0й дaмъ въ сeрдце и4хъ, ко є4же не tступи1ти и5мъ t менє2:
41 и3 посэщY є4же ўбlжи1ти | и3 насаждY | въ сeй земли2 съ вёрою и3 со всёмъ с®цемъ мои1мъ и3 со всeю дш7eю моeю.
42 Ћкw тaкw речE гDь: ћкоже навед0хъ на лю1ди сі‰ вс‰ ѕл†z сі‰ вели6каz, тaкw ѓзъ наведY на ни1хъ вс‰ благwты2, ±же ѓзъ гlахъ къ ни6мъ.
43 И# воз8wбладaютъ пaки сeлы на земли2, њ нeйже ты2 глаг0леши: непрох0дна бyдетъ t человBкъ и3 скотA, и3 предaшасz въ рyцэ халдє1йстэ.
44 И# притsжутъ сeла сребр0мъ: и3 впи1шеши въ кни6ги, и3 запечaтаеши, и3 њпослуши1ши пHслухи въ земли2 веніамjни и3 w4крестъ їеrли1ма, и3 во градёхъ їyдиныхъ и3 во градёхъ г0рнихъ, и3 во градёхъ п0льныхъ и3 во градёхъ нагeвъ [ю4жныхъ]: ћкw возвращY преселє1ніz и4хъ, гlетъ гDь.