1 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи втори1цею, т0йже бsше є3щE свsзанъ во дворЁ темни1чнэмъ, гlz:
2 тaкw речE гDь, творsй зeмлю и3 ўстроszй ю5, є4же и3спрaвити ю5, гDь и4мz є3мY:
3 возопjй ко мнЁ, и3 tвэщaю ти2 и3 возвэщY тебЁ вели6каz и3 крBпкаz, и4хже не разумёлъ є3си2.
4 Ћкw тaкw речE гDь бGъ ї}левъ њ домёхъ грaда сегw2 и3 њ хрaмэхъ царS їyдина, растeрзанныхъ на nстр0ги и3 на забр†ла,
5 є4же проти1витисz ко халдeємъ, и3 нап0лню є3го2 мeртвыми человBки, и5хже порази1хъ во гнёвэ моeмъ и3 въ ћрости моeй, и3 tврати1хъ лицE моE t ни1хъ всёхъ рaди ѕл0бъ и4хъ.
6 СE, ѓзъ наведY на нS срастёніе ћзвы и3 и3сцэлeніе, и3 и3зврачyю | и3 kвлю2 и5мъ, є4же слyшати, и3 и3сцэлю2 | и3 сотворю2 и5мъ ми1ръ и3 вёру:
7 и3 њбращY преселeніе їyдино и3 преселeніе ї}лево, и3 сограждY |, ћкоже и3 прeжде,
8 и3 њчи1щу | t всёхъ непрaвдъ и4хъ, и4миже согрэши1ша ми2, и3 млcтивъ бyду всBмъ непрaвдамъ и4хъ, и4миже tступи1ша t менє2.
9 И# бyдетъ въ весeліе и3 во хвалY и3 въ вели1чіе всBмъ лю1демъ земли2, и5же ўслhшатъ вс‰ благwты2, ±же ѓзъ сотворю2 и5мъ, и3 ўбоsтсz, и3 њгорчaтсz њ всёхъ благотaхъ и3 њ всeмъ ми1рэ, є3г0же ѓзъ сотворю2 и5мъ.
10 Тaкw речE гDь: є3щE ўслhшитсz въ сeмъ мёстэ, њ нeмже вы2 глаг0лете: пyсто є4сть t человBкъ и3 t скHтъ, во градёхъ їyдиныхъ и3 внЁ їеrли1ма, њпустёвшихъ, понeже нёсть человёка, ни скотA,
11 глaсъ весeліz и3 глaсъ рaдости, глaсъ женихA и3 глaсъ невёсты, глaсъ глаг0лющихъ: и3сповёдайтесz гDеви вседержи1телю, ћкw бlгъ гDь, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2: и3 принесyтъ дaры похвалeніz въ д0мъ гDень, ћкw возвращY всE преселeніе земли2 тоS по прeжнему, речE гDь.
12 Тaкw гlетъ гDь си1лъ: є3щE бyдутъ на сeмъ мёстэ пустёмъ, за є4же не бhти человёку, ни скотY, во всёхъ градёхъ є3гw2 њбит†лища пастухHвъ пасyщихъ џвцы,
13 во градёхъ г0рнихъ и3 во градёхъ п0льныхъ, и3 во градёхъ нагeвъ и3 въ земли2 веніамjни, и3 во њкрeстныхъ їеrли1ма и3 во градёхъ їyдиныхъ, є3щE п0йдутъ џвцы къ руцЁ и3счислsющагw, гlетъ гDь.
14 СE, днjе грzдyтъ, речE гDь, и3 возстaвлю сл0во бlго, є4же гlахъ къ д0му ї}леву и3 къ д0му їyдину.
15 Во днeхъ џнэхъ и3 въ то2 врeмz произрасти1ти сотворю2 давjду tрaсль прaвды, и3 сотвори1тъ сyдъ и3 прaвду на земли2.
16 Во днeхъ џнэхъ сп7сeнъ бyдетъ їyда, и3 їеrли1мъ пребyдетъ въ надeжди: и3 сіE є4сть и4мz, и4мже нарекyтъ є3го2: гDь првdнъ нaшъ.
17 Тaкw бо речE гDь: не њскудёетъ t давjда мyжъ сэдsй на прест0лэ д0му ї}лева:
18 и3 t жерцє1въ и3 t леvjтwвъ не поги1бнетъ мyжъ t лицA моегw2, приносsй всесожжє1ніz и3 дaръ и3 творsй жє1ртвы по вс‰ дни6.
19 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:
20 тaкw гlетъ гDь: м0жетъ ли разори1тисz завётъ м0й со днeмъ и3 завётъ м0й съ н0щію, є4же не бhти дню2 и3 н0щи во врeмz своE;
21 то2 и3 завётъ м0й разори1тсz съ давjдомъ раб0мъ мои1мъ, є4же не бhти t негw2 сhну цaрствующу на прест0лэ є3гw2, и3 съ леv‡ты и3 свzщє1нники рабы6 мои1ми.
22 Ћкоже сочтє1ны бhти не м0гутъ ѕвёзды небє1сныz, ни и3змёренъ бhти пес0къ морскjй, тaкw ўмн0жу сёмz рабA моегw2 давjда и3 леvjты служи1тєли мо‰.
23 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи гlz:
24 є3дA не ви1дэлъ є3си2, что2 рек0ша лю1діе сjи, глаг0люще: двA нарHда, и5хже и3збрA гDь, и3 сE, tвeрже |: и3 преwгорчи1ша людjй мои1хъ, (сегw2 рaди) ћкw да не бyдетъ ктомY нар0дъ пред8 ни1ми;
25 Тaкw речE гDь: не положи1хъ ли u5бо завёта моегw2 междY днeмъ и3 н0щію и3 зак0нwвъ небеси2 и3 земли2;
26 ТогдA и3 сёмz їaкwвле и3 давjда рабA моего2 tвeргу, є4же не пріsти t сёмене є3гw2 кнzзeй сёмене ґвраaма и3 їсаaка и3 їaкwва: ћкw пaки возвращY плёнъ и4хъ и3 поми1лую и5хъ.