1 И# слhша сафанjа сhнъ наfaнь и3 годолjа сhнъ пасхHровъ, и3 їwахaлъ сhнъ селемjинъ и3 фасхHръ сhнъ мелхjевъ словесA, ±же їеремjа глаг0ла ко всBмъ лю1демъ, глаг0лz:
2 тaкw речE гDь: сэдsй во грaдэ сeмъ ќмретъ мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ, и3сходsй же ко халдeємъ жи1въ бyдетъ, и3 бyдетъ душA є3гw2 на њбрётеніе, и3 жи1въ бyдетъ.
3 Ћкw тaкw речE гDь: предaніемъ предaстсz грaдъ сeй въ рyцэ си1лы царS вавmлHнска, и3 в0зметъ є3го2.
4 И# рек0ша царю2: да ќмретъ человёкъ т0й, ћкw сeй разслаблsетъ рyцэ мужeй вою1ющихъ њстaвшихсz во грaдэ и3 рyки всёхъ людjй, глаг0лz къ ни6мъ по словесє1мъ си6мъ: ћкw человёкъ сeй не проповёдаетъ лю1демъ си6мъ ми1ра, но т0кмw ѕл†z.
5 И# речE цaрь седекjа: сE, т0й въ рукaхъ вaшихъ. Понeже не можaше цaрь проти1ву и5мъ.
6 И# взsша їеремjю и3 вверг0ша є3го2 въ р0въ мелхjинъ, сhна царeва, и4же бsше во дворЁ темни1чнэмъ: и3 свёсиша є3го2 ќжами въ р0въ, въ р0вэ же не бsше воды2, но ти1на, и3 бsше въ ти1нэ їеремjа.
7 И# слhша ґвдемелeхъ мyринъ, и3 т0й бsше во дворЁ царeвэ, ћкw вверг0ша їеремjю въ р0въ: цaрь же (въ т0й чaсъ) сэдsше во вратёхъ веніамjнихъ.
8 И# и3зhде ґвдемелeхъ t д0му царeва и3 речE ко царю2 глаг0лz:
9 ѕлосотвори1лъ є3си2, ±же сотвори1лъ є3си2, ўбивaz человёка сего2 t лицA глaда, ћкw нёсть хлёба во грaдэ ктомY.
10 И# повелЁ цaрь ґвдемелeху, глаг0лz: поими2 съ соб0ю tсю1ду три1десzть мужeй и3 и3звлецы2 їеремjю и3з8 р0ва, да не ќмретъ.
11 И# поsтъ ґвдемелeхъ мyжы, и3 пріи1де въ д0мъ царeвъ подзeмный, и3 взS tтyду вє1тхи п0рты и3 вє1тхіz ќжы, и3 ввeрже | ко їеремjи въ р0въ, и3 речE къ немY:
12 положи2 сі‰ под8 ќжы. И# сотвори2 їеремjа си1це.
13 И# и3звлек0ша є3го2 ќжами и3 и3з8sша є3го2 и3з8 р0ва. И# сёде їеремjа во дворЁ темни1чнэмъ.
14 И# послA цaрь, и3 призвA къ себЁ їеремjю въ д0мъ ґселіси1ль, и4же въ домY гDни. И# речE є3мY цaрь: вопрошaю тS словесE (є3ди1нагw), и3 не ўтaй t менє2 словесE.
15 И# речE їеремjа царю2: ѓще повёмъ ти2, то2 не смeртію ли ўмори1ши мS; и3 ѓще совэщaю ти2, то2 не послyшаеши менE.
16 И# клsтсz є3мY цaрь, глаг0лz: жи1въ гDь, и4же сотвори2 нaмъ дyшу сію2, ѓще ўбію2 тS и3 ѓще предaмъ тS въ рyцэ человBкъ си1хъ и4щущихъ души2 твоеS (на смeрть).
17 И# речE є3мY їеремjа: тaкw речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: ѓще и3зыдhй и3зhдеши къ воев0дамъ царS вавmлHнска, живA бyдетъ душA твоS, и3 грaдъ сeй не пожжeтсz nгнeмъ, и3 жи1въ бyдеши ты2 и3 д0мъ тв0й:
18 ѓще же не и3зhдеши ко кнzзє1мъ царS вавmлHнска, предaстсz грaдъ сeй въ рyцэ халдє1йстэ, и3 пожгyтъ є3го2 nгнeмъ, и3 ты2 не спасeшисz t руки2 и4хъ.
19 И# речE цaрь їеремjи: ѓзъ њпасeніе и4мамъ t їудeєвъ и3збэжaвшихъ ко халдeємъ, да не предадyтъ мS (халдeє) въ рyцэ и4хъ, и3 поругaютсz ми2.
20 И# речE їеремjа: не предадsтъ тебE: послyшай u5бо словесE гDнz, є4же ѓзъ глаг0лю тебЁ, и3 лyчше ти2 бyдетъ, и3 живA бyдетъ душA твоS:
21 и3 ѓще не восх0щеши ты2 и3зhти, сіE сл0во, є4же сказA мнЁ гDь:
22 и3 сE, вс‰ жєны2, њстaвшыzсz въ домY царS їyдина, и3зведyтсz ко кнzзє1мъ царS вавmлHнска: и3 ты6z глаг0лаху: прельсти1ша тS и3 премог0ша тS мyжіе ми1рницы твои2, и3 њслaбиша во поползновeніихъ н0гу твою2 и3 tврати1шасz t тебє2:
23 и3 жєны2 тво‰ и3 ч†да тво‰ и3зведyтъ ко халдeємъ, и3 ты2 не ўцэлёеши, ћкw рук0ю царS вавmлHнска ћтъ бyдеши, и3 грaдъ сeй пожжeтсz.
24 И# речE є3мY цaрь: человёкъ да не ўвёсть словeсъ си1хъ, и3 да не ќмреши ты2.
25 И# ѓще ўслhшатъ кн‰зи, ћкw глаг0лахъ съ тоб0ю, и3 пріи1дутъ къ тебЁ и3 рекyтъ ти2: повёждь нaмъ, что2 глаг0ла къ тебЁ цaрь; не ўтaй t нaсъ, и3 не ўбіeмъ тебE: и3 что2 глаг0ла къ тебЁ цaрь;
26 И# речeши и5мъ: поверг0хъ ѓзъ молeніе моE пред8 лицeмъ царeвымъ, ћкw да не возврати1тъ менE въ д0мъ їwнаfaнь, ўмрeти ми2 тaмw.
27 И# пріид0ша вси2 кн‰зи ко їеремjи и3 вопроси1ша є3го2. И# повёда и5мъ по всBмъ словесє1мъ си6мъ, ±же заповёда є3мY цaрь. И# ўм0лкнуша, ћкw нёсть слhшано сл0во гDне.
28 И# сэдsше їеремjа во дворЁ темни1чнэмъ, д0ндеже взsша їеrли1мъ.