1 Сл0во бhвшее ко їеремjи t гDа, повнегдA tпусти2 є3го2 навузардaнъ ґрхімагjръ и3з8 рaмы, є3гдA взS є3го2 свsзанаго п{ты t среды2, t їеrли1ма и3 t їyды преселeніz, вед0мыхъ въ вавmлHнъ.
2 И# взS є3го2 ґрхімагjръ и3 речE є3мY: гDь бGъ тв0й согlалъ є4сть ѕл†z сі‰ на мёсто сіE:
3 и3 приведE, и3 сотвори2 гDь, ћкоже речE, занE согрэши1сте є3мY и3 не послyшасте глaса є3гw2, и3 бhсть вaмъ глаг0лъ сeй.
4 И# сE, нн7э разрэши1хъ тS t ќзъ, ±же на рукY твоє1ю: ѓще ти2 є4сть добро2 и3ти2 со мн0ю въ вавmлHнъ, поиди2, и3 положY џчи мои2 на тS: ѓще же ни2, њстaни здЁ: сE, всS землS пред8 лицeмъ твои1мъ є4сть: что2 и3зв0лиши, и3 ѓможе восх0щеши и3ти2, тaмw и3ди2:
5 и3 возврати1сz ко годолjи, сhну ґхікaмову, сhну сафaню, є3г0же постaви цaрь вавmлHнскій въ земли2 їyдинэ, и3 живи2 съ ни1мъ средЁ людjй, во всёхъ благи1хъ пред8 nчи1ма твои1ма, є4же ходи1ти, и3 ходи2. И# дадE є3мY ґрхімагjръ пи1щу и3 дaры и3 tпусти2 є3го2.
6 И# пріи1де їеремjа ко годолjи сhну ґхікaмову въ массифafъ и3 сёде средЁ людjй свои1хъ њстaвшихсz на земли2.
7 И# є3гдA ўслhшаша вси2 воевHды си1лы ћже на селЁ, тjи и3 си6лы и4хъ, ћкw постaвилъ є4сть цaрь вавmлHнскій годолjю сhна ґхікaмова (властели1на) над8 землeю, и3 ћкw предадE є3мY мyжы и3 жєны2 и3 дёти, и3 t ўб0гихъ земли2, и5же не преведeни бhша въ вавmлHнъ:
8 пріид0ша ко годолjи въ массифafъ їсмaилъ сhнъ наfанjинъ и3 їwанaнъ, и3 їwнаfaнъ сhнъ карjевъ и3 сарeа сhнъ fанаемefовъ, и3 сhнове њфи2, и5же бёша и3з8 нетwфafы, и3 їезонjа сhнъ махafы, тjи и3 мyжіе и4хъ.
9 И# клsтсz и5мъ годолjа и3 мужє1мъ и4хъ, глаг0лz: не ўб0йтесz t лицA џтрwкъ халдeйскихъ: всели1тесz на земли2 и3 служи1те царю2 вавmлHнску, и3 лyчше вaмъ бyдетъ:
10 и3 сE, ѓзъ сэжY въ массифafэ, стaти проти1ву лицY халдeйску, и5же ѓще пріи1дутъ на вaсъ: вh же собери1те віно2 и3 nв0щь, и3 собери1те мaсло, и3 влjйте въ сосyды сво‰, и3 всели1тесz во грaды, ±же ўдержaсте.
11 И# вси2 їудeє, и5же въ земли2 мwaвли и3 въ сынёхъ ґммHнихъ, и3 и5же во їдумeи и3 и5же во всeй земли2, ўслhшаша, ћкw дaлъ є4сть цaрь вавmлHнскій њстaнокъ во їyдэ и3 ћкw постaвилъ є4сть над8 ни1ми годолjю сhна ґхікaмова, сhна сафaнова.
12 И# пріид0ша вси2 їудeє t всёхъ мёстъ, въ нsже бsху ўбёгли, и3 пріид0ша ко годолjи въ зeмлю їyдину въ массифafъ, и3 собрaша віно2 и3 nв0щь и3 мaсло мн0го ѕэлw2.
13 Їwанaнъ же сhнъ карjевъ и3 вси2 воевHды си1лы, и5же на сeлэхъ, пріид0ша ко годолjи въ массифafъ
14 и3 рек0ша є3мY: вёси ли, ћкw велісA цaрь сынHвъ ґммHнихъ послA къ тебЁ їсмaила сhна наfанjева порази1ти дyшу твою2; И# не вёрова и5мъ годолjа сhнъ ґхікaмль.
15 Їwанaнъ же сhнъ карjевъ речE ко годолjи w4тай въ массифafэ, глаг0лz: да и3дY ќбw и3 побію2 їсмaила, сhна наfанjина: и3 никт0же да ўвёсть, да не кaкw порази1тъ дyшу твою2, и3 разсhплетсz вeсь їyда с0браный къ тебЁ, и3 поги1бнетъ њстaнокъ їyдинъ.
16 И# речE годолjа ко їwанaну сhну карjеву: не сотвори2 дёла сегw2, ћкw лжY ты2 глаг0леши на їсмaила.