1 И# бhсть въ седмhй мцcъ, пріи1де їсмaилъ сhнъ наfанjинъ сhна є3лісaмова, t р0да царeва, и3 вельмHжи царє1вы дeсzть мужeй съ ни1мъ ко годолjи въ массифafъ, и3 kд0ша тY вкyпэ хлёбъ.
2 И# востA їсмaилъ и3 дeсzть мужeй и5же съ ни1мъ, и3 порази1ша годолjю мечeмъ, и3 ўби1ша, є3г0же постaви цaрь вавmлHнскій над8 землeю,
3 и3 всёхъ їудeєвъ, и5же бёша съ ни1мъ въ массифafэ, и3 всёхъ халдeєвъ, и5же њбрэт0шасz тaмw, и3 мужeй воeнныхъ и3зби2 їсмaилъ.
4 И# бhсть во вторhй дeнь по ўбіeніи годолjевэ, и3 человёкъ не ўвёдэ.
5 И# пріид0ша мyжіе t сmхeма и3 t сали1ма и3 t самарjи џсмьдесzтъ мужeй, њбри1тыми брадaми и3 растeрзаными ри1зами, плaчущесz, и3 дaры и3 fmміaмъ въ рукY и4хъ, є4же внести2 въ д0мъ гDень.
6 И# и3зhде проти1ву и5мъ їсмaилъ сhнъ наfанjевъ t массифы2: тjи же и3дsху и3 плaкахусz: и3 є3гдA срётесz съ ни1ми, речE къ ни6мъ: вни1дите ко годолjи.
7 И# бhсть, вшeдшымъ и5мъ средЁ грaда, и3зсэчE | їсмaилъ ў клaдzзz, т0й и3 мyжіе, и5же бёша съ ни1мъ.
8 И# њбрэт0шасz дeсzть мужeй тY и3 рёша їсмaилу: не ўбjй нaсъ, ћкw сyть нaмъ и3мBніz на ни1вахъ, пшени1ца и3 kчмeнь, и3 мeдъ и3 мaсло. И# минY и5хъ и3 не ўби2 и5хъ посредЁ брaтій и4хъ.
9 И# клaдzзь, въ џньже ввeрже їсмaилъ вс‰, ±же и3зби2, сeй клaдzзь вели1къ є4сть, є3г0же сотвори2 цaрь ѓса, t лицA ваaсы царS ї}лева, сeй нап0лни їсмaилъ ўбіeнными.
10 И# њбрати2 їсмaилъ вс‰ лю1ди њстaвшыz въ массифafэ и3 дщє1ри царє1вы, ±же вручи1лъ ґрхімагjръ годолjи сhну ґхікaмову, и3 взS и5хъ їсмaилъ сhнъ наfaнь: и3 tи1де на џну странY сынHвъ ґммHнихъ.
11 И# слhша їwанaнъ сhнъ карjевъ и3 вси2 воевHды си1лы, и5же съ ни1мъ, вс‰ ѕл†z, ±же сотвори2 їсмaилъ сhнъ наfанjевъ,
12 и3 привед0ша вс‰ вHz сво‰ и3 и3дsху воевaти нaнь, и3 њбрэт0ша є3го2 при водЁ мн0зэ во гаваHнэ.
13 И# бhсть, є3гдA ўви1дэша вси2 лю1діе, и5же со їсмaиломъ, їwанaна сhна карjева и3 вс‰ воевHды си1лы, и5же бhша съ ни1мъ, возрaдовашасz:
14 и3 возврати1шасz вси2 лю1діе, и5хже плэни2 їсмaилъ t массифы2, и3 возврати1вшесz tид0ша ко їwанaну сhну карjеву.
15 Їсмaилъ же ўцэлЁ со nсмію2 м{жи t лицA їwанaнz и3 и4де ко сынHмъ ґммw6нимъ.
16 И# взS їwанaнъ и3 вси2 воевHды си1лы, и5же съ ни1мъ, вс‰ њстaвшыzсz лю1ди, и5хже возврати2 t їсмaила сhна наfaнz и3з8 массифafа, повнегдA ўби2 годолjю, сhна ґхікaмлz, мyжы си6льны на рaти, и3 жєны2, и3 њстaнки, и3 кaженики, и5хже њбрати2 t гаваHна,
17 и3 и3д0ша, и3 сэд0ша на земли2 вирwfоaмли, ћже ко виfлеeму, є4же и3ти2 и3 вни1ти во є3гЂпетъ t лицA халдeйска: понeже ўбоsшасz t лицA и4хъ:
18 ћкw ўби2 їсмaилъ годолjю, є3г0же постaви цaрь вавmлHнскій на земли2 їyдинэ.