1 И# пріид0ша вси2 воевHды си1лы, и3 їwанaнъ сhнъ карjевъ и3 ґзарjа сhнъ маасeевъ, и3 вси2 лю1діе t мaла и3 до вели1ка
2 ко їеремjи прbр0ку и3 рек0ша є3мY: да падeтъ моли1тва нaша пред8 лицeмъ твои1мъ, и3 помоли1сz t нaсъ ко гDеви бGу твоемY њ њстaвшихсz си1хъ: ћкw њстaсz мaлw нaсъ t мн0гихъ, ћкоже џчи твои2 ви1дzтъ:
3 и3 да возвэсти1тъ нaмъ гDь бGъ тв0й пyть, по немyже п0йдемъ, и3 сл0во, є4же сотвори1мъ.
4 И# речE и5мъ їеремjа прbр0къ: слhшахъ: сE, ѓзъ помолю1сz њ вaсъ гDеви бGу нaшему по словесє1мъ вaшымъ: и3 бyдетъ, сл0во, є4же tвэщaетъ гDь, повёмъ вaмъ и3 не потаю2 t вaсъ словесE.
5 Тjи же рек0ша їеремjи: бyди гDь въ нaсъ п0слухъ правди1въ и3 вёренъ, ћкw по всемY сл0ву, є4же ѓще п0слетъ гDь къ нaмъ, тaкw сотвори1мъ:
6 ѓще добро2 и3 ѓще ѕло2, глaса гDа нaшегw, къ немyже мы2 посылaемъ тS, послyшаемъ, да лyчше нaмъ бyдетъ, ћкw послyшаемъ глaса гDа бGа нaшегw.
7 И# є3гдA скончaшасz дeсzть днjй, бhсть сл0во гDне ко їеремjи.
8 И# призвA їwанaна сhна карjева и3 воевHды си1лы, и5же съ ни1мъ бhша, и3 вс‰ лю1ди t мaла и3 до вели1ка,
9 и3 речE и5мъ: тaкw речE гDь бGъ ї}левъ, къ немyже посылaсте мS, да прострY моли6твы вaшz пред8 ни1мъ:
10 ѓще сэдsще сsдете на земли2 сeй, то2 сози1жду вaсъ, ґ не разорю2, и3 насаждY вaсъ, ґ не и3ст0ргну, ћкw престaхъ t ѕHлъ, ±же сотвори1хъ вaмъ.
11 Не ўб0йтесz t лицA царS вавmлHнска, є3г0же вы2 боитeсz: t лицA є3гw2 не ўб0йтесz, речE гDь: ћкw ѓзъ съ вaми є4смь, є4же и3збавлsти вaсъ и3 сп7сaти вaсъ t руки2 є3гw2:
12 и3 дaмъ вaмъ млcть и3 поми1лую вaсъ и3 возвращY вaсъ на зeмлю вaшу.
13 Ѓще же речeте вы2: не сsдемъ на земли2 сeй, є4же не слhшати глaса гDа бGа нaшегw,
14 глаг0люще: никaкw, но въ зeмлю є3гЂпетску вни1демъ, и3 не ќзримъ рaти, и3 глaса трyбнагw не ўслhшимъ, и3 њ хлёбэхъ не взaлчемъ, и3 тaмw всели1мсz:
15 тогw2 рaди слhшите сл0во гDне, њстaвшіи ї{дины, тaкw речE гDь вседержи1тель, бGъ ї}левъ: ѓще вы2 дади1те лицE вaше во є3гЂпетъ и3 вни1дете тaмw жи1ти,
16 и3 бyдетъ, мeчь, є3гHже вы2 боитeсz t лицA є3гw2, њбрsщетъ вы2 во є3гЂптэ, и3 глaдъ, t негHже вы2 њпасeніе и4мате t лицA є3гw2, пости1гнетъ вы2 в8слёдъ вaсъ во є3гЂптэ, и3 тaмw и4змрете вы2.
17 И# бyдутъ вси2 мyжіе и3 вси2 и3ноплемє1нницы положи1вшіи лицE своE на зeмлю є3гЂпетску жи1ти тaмw, њскудёютъ глaдомъ и3 мечeмъ, и3 бyдетъ t ни1хъ ни є3ди1нъ спасaемь t ѕHлъ, ±же ѓзъ наведY на нS.
18 Ћкw тaкw речE гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: ћкоже вскaпа ћрость моS на живyщыz во їеrли1мэ, тaкw вскaплетъ ћрость моS на вaсъ, вшeдшымъ вaмъ во є3гЂпетъ: и3 бyдете въ непроходи6маz и3 подрyчни, и3 въ клsтву и3 во ўкори1зну, и3 не ќзрите ктомY мёста сегw2.
19 Сі‰ гlа гDь на вaсъ њстaвшихсz t їyды: не входи1те во є3гЂпетъ. И# нн7э вёдzще ўвёдаете, ћкw засвидётелствовахъ вaмъ днeсь:
20 ћкw слукaвновасте въ душaхъ вaшихъ, послaвше мS ко гDу бGу вaшему, глаг0люще: помоли1сz њ нaсъ гDеви: и3 по всемY, є3ли1кw возгlетъ тебЁ гDь бGъ нaшъ, тaкw возвэсти2 нaмъ, и3 сотвори1мъ.
21 И# возвэсти1хъ вaмъ днeсь, и3 не послyшасте глaса гDа бGа вaшегw во всeмъ, є3г0же послA къ вaмъ:
22 и3 нн7э вёдуще вёдайте, ћкw мечeмъ и3 глaдомъ и3 м0ромъ и3счeзнете на мёстэ, на нeже х0щете и3ти2 жи1ти тaмw.