1 И# бhсть, є3гдA престA їеремjа глаг0лz къ лю1демъ вс‰ словесA гDнz, ±же послA гDь къ ни6мъ,
2 и3 речE ґзарjа сhнъ маасeевъ и3 їwанaнъ сhнъ карjевъ и3 вси2 мyжіе през0рливіи ко їеремjи, глаг0люще: лжeши, не послa тz къ нaмъ гDь бGъ нaшъ глаг0лати: не входи1те во є3гЂпетъ жи1ти тaмw:
3 но варyхъ сhнъ нирjинъ под8ущaетъ тS на нaсъ, да нaсъ вдaси въ рyцэ халдє1йстэ ўмори1ти нaсъ и3 превести2 нaсъ въ вавmлHнъ.
4 И# не послyша їwанaнъ и3 вси2 воевHды си1лы и3 вси2 лю1діе (не послyшаша) глaса гDнz, є4же жи1ти на земли2 їyдинэ.
5 И# взS їwанaнъ и3 вси2 воевHды си1лы вс‰ њстaвшыz ї{дины, возвращє1ныz t всёхъ kзhкwвъ, ѓможе разсёzни бhша, є4же жи1ти на земли2 їyдинэ,
6 мyжы си6льныz и3 жєны2, и3 младeнцы и3 дщє1ри царє1вы, и3 дyшы, ±же њстaви навузардaнъ воев0да си1лы со годолjемъ сhномъ ґхікaмовымъ сhна сафaнова, и3 їеремjю прbр0ка, и3 варyха сhна нирjина,
7 и3 внид0ша во є3гЂпетъ, ћкw не послyшаша глaса гDнz, и3 внид0ша во тафнaсъ.
8 И# бhсть сл0во гDне ко їеремjи во тафнaсэ гlz:
9 возми2 себЁ кaмєни вели6ки и3 скрhй | пред8 враты2 д0му фараHнz во тафнaсэ пред8 nчи1ма мужeй їyдиныхъ, и3 речeши къ ни6мъ:
10 тaкw гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ послю2 и3 приведY навуходон0сора царS вавmлHнска рабA моего2, и3 постaвитъ прест0лъ св0й на кaменіихъ си1хъ, и5хже скрhлъ є3си2, и3 воздви1гнетъ nрyжіе своE на нS,
11 и3 вни1детъ и3 порази1тъ зeмлю є3гЂпетску: и5хже на смeрть, на смeрть, и3 и5хже на преселeніе, на преселeніе, ґ и5хже под8 мeчь, под8 мeчь:
12 и3 пожжeтъ nгнeмъ д0мы богHвъ и4хъ, и3 пожжeтъ |, и3 пресели1тъ |, и3 покрhетъ зeмлю є3гЂпетскую, ћкоже покрывaетсz пастyхъ ри1зою своeю: и3 и3зhдетъ tтyду съ ми1ромъ
13 и3 сокруши1тъ столпы2 и3ліуп0лz [с0лнечнагw грaда], и4же во є3гЂптэ, и3 д0мы богHвъ є3гЂпетскихъ пожжeтъ nгнeмъ.