1 Сл0во, є4же глаг0ла їеремjа прbр0къ къ варyху сhну нирjеву, є3гдA вписA словесA сі‰ въ кни1гу t ќстъ їеремjиныхъ, въ четвeртое лёто їwакjма, сhна їwсjина, царS їyдина, глаг0лz:
2 тaкw гlетъ гDь вседержи1тель њ тебЁ, варyше:
3 ћкw рeклъ є3си2: q, лю1тэ мнЁ! q, лю1тэ мнЁ! ћкw приложи2 гDь трyдъ къ болёзни моeй, ўсп0хъ со стенaніемъ, пок0z не њбрэт0хъ.
4 Рцы2 є3мY, си1це гlетъ гDь: сE, ±же ѓзъ согради1хъ, ѓзъ разорю2: и3 ±же насади1хъ ѓзъ, и3ст0ргну, и3 всю2 зeмлю мою2.
5 И# тh ли взhщеши себЁ вели1кихъ; не и3щи2: ћкw сE, ѓзъ наведY ѕл†z на всsку пл0ть, гlетъ гDь, и3 дaмъ дyшу твою2 въ корhсть во всsцэмъ мёстэ, ѓможе ѓще п0йдеши.