1 (За? lд7.) И# мимоидhй ви1дэ человёка слёпа t рождествA.
2 И# вопроси1ша є3го2 ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: раввJ, кто2 согрэши2, сeй ли, и3ли2 роди1тєлz є3гw2, ћкw слёпъ роди1сz;
3 TвэщA ї}съ: ни сeй согрэши2, ни роди1тєлz є3гw2, но да kвsтсz дэлA б9іz на нeмъ:
4 мнЁ подобaетъ дёлати дэлA послaвшагw мS, д0ндеже дeнь є4сть: пріи1детъ н0щь, є3гдA никт0же м0жетъ дёлати:
5 є3гдA въ мjрэ є4смь, свётъ є4смь мjру.
6 Сі‰ рeкъ, плю1ну на зeмлю, и3 сотвори2 брeніе t плюновeніz, и3 помaза џчи брeніемъ слэп0му,
7 и3 речE є3мY: и3ди2, ўмhйсz въ купёли сілwaмстэ, є4же сказaетсz, п0сланъ. И$де u5бо, и3 ўмhсz, и3 пріи1де ви1дz.
8 Сосёди же и3 и4же бsху ви1дэли є3го2 прeжде, ћкw слёпъ бЁ, глаг0лаху: не сeй ли2 є4сть сэдsй и3 просsй;
9 Џвіи глаг0лаху, ћкw сeй є4сть: и3нjи же глаг0лаху, ћкw под0бенъ є3мY є4сть. Џнъ (же) глаг0лаше, ћкw ѓзъ є4смь.
10 Глаг0лаху же є3мY: кaкw ти2 tверз0стэсz џчи;
11 TвэщA џнъ и3 речE: чlвёкъ нарицaемый ї}съ брeніе сотвори2, и3 помaза џчи мои2, и3 речe ми: и3ди2 въ купёль сілwaмлю и3 ўмhйсz. Шeдъ же и3 ўмhвсz, прозрёхъ.
12 Рёша u5бо є3мY: кто2 [гдЁ] т0й є4сть; Глаг0ла: не вёмъ.
13 Вед0ша (же) є3го2 къ фарісewмъ, и4же бЁ и3ногдA слёпъ.
14 Бё же суббHта, є3гдA сотвори2 брeніе ї}съ и3 tвeрзе є3мY џчи.
15 Пaки же вопрошaху є3го2 и3 фарісeє, кaкw прозрЁ. Џнъ же речE и5мъ: брeніе положи2 мнЁ на џчи, и3 ўмhхсz, и3 ви1жу.
16 Глаг0лаху u5бо t фарісє1и нёцыи: нёсть сeй t бGа чlвёкъ, ћкw суббHту не храни1тъ. Џвіи глаг0лаху: кaкw м0жетъ человёкъ грёшенъ сицєв† знaмєніz твори1ти; И# рaспрz бЁ въ ни1хъ.
17 Глаг0лаху (u5бо) слэпцY пaки: ты2 что2 глаг0леши њ нeмъ, ћкw tвeрзе џчи твои2; Џнъ же речE, ћкw прbр0къ є4сть.
18 Не ћша u5бо вёры їудeє њ нeмъ, ћкw слёпъ бЁ и3 прозрЁ, д0ндеже возгласи1ша роди1тєлz тогw2 прозрёвшагw
19 и3 вопроси1ша |, глаг0люще: сeй ли є4сть сhнъ вaю, є3г0же вы2 глаг0лете, ћкw слёпъ роди1сz; кaкw u5бо нн7э ви1дитъ;
20 Tвэщaста (же) и5мъ роди1тєлz є3гw2 и3 рёста: вёмы, ћкw сeй є4сть сhнъ нaю и3 ћкw слёпъ роди1сz:
21 кaкw же нн7э ви1дитъ, не вёмы: и3ли2 кто2 tвeрзе є3мY џчи, мы2 не вёмы: сaмъ в0зрастъ и4мать, самого2 вопроси1те, сaмъ њ себЁ да глаг0летъ.
22 Сі‰ рек0ста роди1тєлz є3гw2, ћкw боsстасz жидHвъ: ўжe бо бsху сложи1лисz жи1дове, да, ѓще кто2 є3го2 и3сповёсть хrтA, tлучeнъ t с0нмища бyдетъ:
23 сегw2 рaди роди1тєлz є3гw2 рек0ста, ћкw в0зрастъ и4мать, самого2 вопроси1те.
24 Возгласи1ша же втори1цею человёка, и4же бЁ слёпъ, и3 рёша є3мY: дaждь слaву бGу: мы2 вёмы, ћкw чlвёкъ сeй грёшенъ є4сть.
25 TвэщA u5бо џнъ и3 речE: ѓще грёшенъ є4сть, не вёмъ: є3ди1но вёмъ, ћкw слёпъ бёхъ, нн7э же ви1жу.
26 Рёша же є3мY пaки: что2 сотвори2 тебЁ; кaкw tвeрзе џчи твои2;
27 TвэщA и5мъ: рек0хъ вaмъ ўжE, и3 не слhшасте: что2 пaки х0щете слhшати; є3дA и3 вы2 ўчн7цы2 є3гw2 х0щете бhти;
28 Nни1 же ўкори1ша є3гw2 и3 рёша є3мY: ты2 ўчн7къ є3си2 тогw2: мh же мwmсewвы є3смы2 ўченицы2:
29 мы2 вёмы, ћкw мwmсeови гlа бGъ: сегH же не вёмы, tкyду є4сть.
30 TвэщA человёкъ и3 речE и5мъ: њ сeмъ бо ди1вно є4сть, ћкw вы2 не вёсте, tкyду є4сть, и3 tвeрзе џчи мои2:
31 вёмы же, ћкw грёшники бGъ не послyшаетъ: но ѓще кто2 бGочтeцъ є4сть и3 в0лю є3гw2 твори1тъ, тогw2 послyшаетъ:
32 t вёка нёсть слhшано, ћкw кто2 tвeрзе џчи слёпу рождeну:
33 ѓще не бы2 бhлъ сeй t бGа, не м0глъ бы твори1ти ничесHже.
34 Tвэщaша и3 рёша є3мY: во грэсёхъ ты2 роди1лсz є3си2 вeсь, и3 тh ли ны2 ќчиши; И# и3згнaша є3го2 в0нъ.
35 Ўслhша ї}съ, ћкw и3згнaша є3го2 в0нъ: и3 њбрётъ є3го2, речE є3мY: ты2 вёруеши ли въ сн7а б9іz;
36 TвэщA џнъ и3 речE: и3 кто2 є4сть, гDи, да вёрую въ него2;
37 Речe же є3мY ї}съ: и3 ви1дэлъ є3си2 є3го2, и3 гlzй съ тоб0ю т0й є4сть.
38 Џнъ же речE: вёрую, гDи. И# поклони1сz є3мY.
39 (За? lе7.) И# речE ї}съ: на сyдъ ѓзъ въ мjръ сeй пріид0хъ, да неви1дzщіи ви1дzтъ, и3 ви1дzщіи слёпи бyдутъ.
40 И# слhшаша t фарісє1й сі‰ сyщіи съ ни1мъ, и3 рёша є3мY: є3дA и3 мы2 слёпи є3смы2;
41 РечE и5мъ ї}съ: ѓще бhсте слёпи бhли, не бhсте и3мёли грэхA: нн7э же глаг0лете, ћкw ви1димъ: грёхъ u5бо вaшъ пребывaетъ.