1 Tвэщaвъ же јwвъ, речE:
2 слhшахъ сицєвaz мнHга, ўтёшителіе ѕHлъ вси2.
3 Чт0 бо; є3дA чи1нъ є4сть во словесёхъ вётра; и3ли2 кyю ти2 пaкость сотвори1тъ, ћкw tвэщaеши;
4 И# ѓзъ ћкоже вы2 возглаг0лю: ѓще бы душA вaша подлежaла вмёстw моеS, тогдA наскочи1лъ бhхъ на вы2 словесы2, покивaю же на вы2 глав0ю моeю.
5 Бyди же крёпость во ўстёхъ мои1хъ, движeніz же ўстeнъ не пощажY.
6 Ѓще бо возглаг0лю, не возболю1 ли ћзвою; ѓще же и3 ўмолчY, чи1мъ мeнше ўsзвенъ бyду;
7 Нн7э же преутруждeна мS сотвори2, бyz, согни1вша, и3 ћтъ мS.
8 Въ послyшество бhхъ, и3 востA во мнЁ лжA моS, проти1внw лицY моемY tвэщA.
9 Гнёвенъ бhвъ низложи1 мz, возскрежетA зубы2 на мS, стрёлы разб0йникwвъ є3гw2 напад0ша на мS.
10 Nстрот0ю nчeсъ наскакA, мечeмъ порази1 мz въ колBна: вкyпэ же потек0ша на мS:
11 предадe бо мS гDь въ рyки непрaведныхъ, нечести6вымъ же повeрже мS.
12 Ми1рствующа разсhпа мS, взsвъ мS за власы2 њборвA, постaви мS ѓки примёту.
13 Њбыд0ша мS к0піzми бодyще во и3стeсы мо‰, не щадsще: и3зліsша на зeмлю жeлчь мою2,
14 низложи1ша мS трyпъ на трyпъ, тек0ша ко мнЁ могyщіи,
15 врeтище соши1ша на к0жу мою2, и3 м0щь моS на земли2 ўгасE.
16 Чрeво моE сгорЁ t плaча, на вёждахъ же мои1хъ стёнь смeртнаz,
17 непрaведно же ни є3ди1но бЁ въ рукY моє1ю: моли1тва же моS чистA.
18 ЗемлE, да не покрhеши над8 кр0вію пл0ти моеS, нижE да бyдетъ мёсто в0плю моемY.
19 И# нн7э сE, на нб7сёхъ п0слухъ м0й, свидётель же ми2 во вhшнихъ.
20 Да пріи1детъ моS мольбA ко гDу, пред8 ни1мже да кaплетъ џко моE.
21 Бyди же њбличeніе мyжу пред8 гDемъ, и3 сhну человёческому ко бли1жнему є3гw2.
22 ЛBта же и3зочтє1наz пріид0ша, и3 путeмъ, и4мже не возвращyсz, пойдY.