1 Tвэщaвъ же јwвъ, речE:
2 послyшайте, послyшайте словeсъ мои1хъ, да не бyдетъ ми2 t вaсъ сіE ўтэшeніе:
3 потерпи1те ми2, ѓзъ же возглаг0лю, тaже не посмэeтемисz.
4 Чт0 бо; є3дA человёческо ми2 њбличeніе; и3ли2 почто2 не воз8zрю1сz;
5 Воззрёвшіи на мS ўдиви1тесz, рyку пол0жше на лани1тэ.
6 Ѓще бо воспомzнY, ўжаснyсz: њбдержaтъ бо пл0ть мою2 болBзни.
7 Почто2 нечести1віи живyтъ, њбетшaша же въ богaтствэ;
8 Сёмz и4хъ по души2, ч†да же и4хъ пред8 nчи1ма.
9 Д0мове и4хъ nби1лніи сyть, стрaхъ же нигдЁ, рaны же t гDа нёсть на ни1хъ.
10 Говsдо и4хъ не и3звeрже: спасeна же бhсть и4хъ и3мyщаz во чрeвэ и3 не лиши1сz.
11 Пребывaютъ же ћкw џвцы вBчныz, дёти же и4хъ пред8игрaютъ,
12 взeмше pалти1рь и3 гyсли, и3 веселsтсz глaсомъ пёсни.
13 Скончaша во благи1хъ житіE своE, въ пок0и же ѓдовэ ўсп0ша.
14 Глаг0лютъ же гDеви: tступи2 t нaсъ, путjй твои1хъ вёдэти не х0щемъ:
15 что2 дост0инъ, ћкw да пораб0таемъ є3мY; и3 кaz п0льза, ћкw да взhщемъ є3го2;
16 Въ рукaхъ бо и4хъ бsху благ†z, дёлъ же нечести1выхъ не надзирaетъ.
17 Nбaче же и3 нечести1выхъ свэти1лникъ ўгaснетъ, нaйдетъ же и5мъ развращeніе, бwлёзни же и5хъ њб8и1мутъ t гнёва:
18 бyдутъ же ѓки плє1вы пред8 вётромъ, и3ли2 ћкоже прaхъ, є3г0же взS ви1хръ.
19 Да њскудёютъ сынHмъ и3мBніz є3гw2: воздaстъ проти1ву є3мY, и3 ўразумёетъ.
20 Да ќзрzтъ џчи є3гw2 своE ўбіeніе, t гDа же да не спасeтсz.
21 Ћкw в0лz є3гw2 съ ни1мъ въ домY є3гw2, и3 чи1сла мцcей є3гw2 раздэли1шасz.
22 Не гDь ли є4сть научazй рaзуму и3 хи1трости; т0йже мyдрыхъ разсуждaетъ.
23 Т0й ќмретъ въ си1лэ простоты2 своеS, всецёлъ же благодyшествуzй и3 благоуспэвazй,
24 ўтр0ба же є3гw2 и3сп0лнена тyка, м0згъ же є3гw2 разливaетсz.
25 Џвъ же ўмирaетъ въ г0рести души2, не kдhй ничт0же блaга.
26 Вкyпэ же на земли2 спsтъ, гни1лость же и5хъ покры2.
27 Тёмже вёмъ вaсъ, ћкw дeрзостію належитe ми,
28 ћкw речeте: гдё є3сть д0мъ кнsжь; и3 гдё є3сть покр0въ селeній нечести1выхъ;
29 Вопроси1те мимоходsщихъ путeмъ, и3 знaмєніz и4хъ не ч{жда сотвори1те.
30 Ћкw на дeнь пaгубы соблюдaетсz нечести1вый, и3 въ дeнь гнёва є3гw2 tведeнъ бyдетъ.
31 Кто2 возвэсти1тъ пред8 лицeмъ є3гw2 пyть є3гw2, и3 є4же т0й сотвори2, кто2 воздaстъ є3мY;
32 И# т0й во гр0бъ tнесeнъ бhсть, и3 на гроби1щихъ побдЁ.
33 Ўслади1сz є3мY др0бное кaменіе пот0ка, и3 в8слёдъ є3гw2 всsкъ человёкъ tи1детъ, и3 пред8 ни1мъ безчи1сленніи.
34 Кaкw же мS ўтэшaете сyетными; ґ є4же бы мнЁ почи1ти t вaсъ, ничт0же.