1 Почт0 же гDа ўтаи1шасz часы2,
2 нечести1віи же предёлъ преид0ша, стaдо съ пaстыремъ разгрaбивше;
3 Под8zрeмника си1рыхъ tвед0ша и3 волA вдови1ча въ зал0гъ взsша:
4 ўклони1ша немощнhхъ t пути2 првdнагw, вкyпэ же скрhшасz кр0тцыи земли2:
5 и3зыд0ша же, ћкw nсли2 на село2, на мS, и3зступи1вше своегw2 чи1на: слaдокъ бhсть хлёбъ и5мъ рaди ю4ныхъ.
6 Ни1ву прeжде врeмене не свою2 сyщу пожaша, немощнjи же віногрaдъ нечести1выхъ без8 мзды2 и3 без8 брaшна воздёлаша:
7 наги1хъ мн0гихъ ўспи1ша без8 ри1зъ, nдeжду же души2и4хъ tsша:
8 кaплzми г0рскими м0кнутъ, занeже не и3мёzху покр0ва, въ кaменіе њблек0шасz:
9 восхи1тиша сиротY t сосцA, пaдшаго же смири1ша:
10 наг‡z же ўспи1ша непрaведнw, t ѓлчущихъ же хлёбъ tsша:
11 въ тэсни1нахъ непрaведнw засэд0ша, пути1 же првdнагw не вёдэша.
12 И%же и3з8 грaда и3 и3з8 домHвъ свои1хъ и3згони1ми бывaху, душa же младeнцєвъ стенsше вельми2: бGъ же почто2 си1хъ посэщeніz не сотвори2;
13 На земли2 сyщымъ и5мъ, и3 не разумёша, пути1 же првdнагw не вёдэша, ни по стезsмъ є3гw2 ходи1ша.
14 Разумёвъ же и4хъ дэлA, предадE и5хъ во тмY, и3 въ нощи2 бyдетъ ћкw тaть.
15 И# џко прелюбодёz сохрани2 тмY, глаг0лz: не ќзритъ мS џко: и3 покрывaло лицY наложи2.
16 ПрокопA въ нощи2 хр†мины, во днeхъ же запечатлёша себE, не познaша свёта:
17 ћкw ѓбіе заyтра и5мъ сёнь смeрти, понeже познaетъ мzтeжъ сёни смeртныz.
18 Лег0къ є4сть на лицы2 воды2: проклzтA бyди чaсть и4хъ на земли2, да kвsтсz же садHвіz и4хъ на земли2 с{ха:
19 рукоsтіе бо си1рыхъ разгрaбиша.
20 Пот0мъ воспомzнeнъ бhсть є3мY грёхъ, и3 ћкоже мглA росы2 и3зчезE: воздан0 же бyди є3мY, є4же содёz, сокрушeнъ же бyди всsкъ неправди1въ ћкw дрeво неизцёльно:
21 непл0днэй бо не добро2 сотвори2 и3 жены2 не поми1лова.
22 Ћростію же низврати2 немwщнhz: востaвъ u5бо не и4мать вёры ћти њ своeмъ житіи2.
23 Е#гдa же разболи1тсz, да не надёетсz здрaвъ бhти, но падeтъ недyгомъ.
24 МнHги бо њѕл0би высотA є3гw2: ўвzдe же ћкw ѕлaкъ въ зн0и, и3ли2 ћкоже клaсъ t стеблA сaмъ tпaдъ.
25 Ѓще же ни2, кт0 є3сть глаг0лzй лжY ми2 глаг0лати, и3 положи1тъ ни во чт0же глаг0лы мо‰;