1 Tвэщaвъ же є3ліyсъ, речE:
2 послyшайте менE, премyдріи: свёдущіи, внуши1те (д0брое),
3 ћкw ќхо словесA и3скушaетъ, гортaнь же вкушaетъ брaшна.
4 Сyдъ и3зберeмъ себЁ, ўразумёемъ посредЁ себє2, что2 лyчшее.
5 Ћкw речE јwвъ: првdнъ є4смь, гDь tsтъ ми2 сyдъ,
6 солгa же судY моемY: наси1льна стрэлA моS без8 непрaвды.
7 Кто2 мyжъ, ћкоже јwвъ, піsй поругaніе, ћкоже в0ду,
8 не согрэшaz, нижE нечeствовавъ, нижE приwбщи1всz къ творsщымъ беззакHніz, є4же ходи1ти съ нечести1выми;
9 Не рцh бо, ћкw нёсть посэщeніz мyжеви, и3 посэщeніz є3мY t гDа.
10 Тёмже, разуми1віи сeрдцемъ, послyшайте менE, не бyди ми2 пред8 гDемъ нечeствовати и3 пред8 вседержи1телемъ возмути1ти прaвду:
11 но воздаeтъ человёкови, ћкоже твори1тъ кjйждо и4хъ, и3 на стези2 мyжестэй њбрsщетъ и5.
12 Мни1ши же гDа нелBпаz сотвори1ти, и3ли2 вседержи1тель смzтeтъ сyдъ, и4же сотвори2 зeмлю;
13 Кт0 же є4сть творsй поднебeсную и3 ±же въ нeй всsчєскаz;
14 Ѓще бо восх0щетъ запрети1ти и3 дyхъ ў себє2 ўдержaти,
15 ќмретъ всsка пл0ть вкyпэ, всsкъ же человёкъ въ зeмлю п0йдетъ, tню1дуже и3 с0зданъ бhсть.
16 Ѓще же не ўвэщaешисz, послyшай си1хъ, внуши2 глaсъ глагHлъ.
17 Ви1ждь ты2 ненави1дzщаго беззакHннаz и3 губsщаго лук†выz, сyща, вёчна, првdна.
18 Нечести1въ є4сть глаг0лzй царeви, зак0нъ преступaеши, нечести1вэйше, кнzзє1мъ:
19 и4же не постыдёсz лицA честнaгw, нижE вёсть чeсть возложи1ти си6льнымъ, ўдиви1тисz ли1цамъ и4хъ.
20 Тщe же и5мъ сбyдетсz, є4же возопи1ти и3 моли1ти мyжа: занE ўпотреби1ша беззак0ннw, безчeстzще немощнhхъ.
21 Т0й бо зри1тель є4сть дёлъ человёческихъ, ўтаи1сz же t негw2 ничт0же t тёхъ, ±же творsтъ:
22 нижE бyдетъ мёсто ўкрhтисz творsщымъ беззакHннаz:
23 ћкw не на мyжа положи1тъ є3щE.
24 ГDь бо всёхъ ви1дитъ, постизazй неизслBднаz, сл†внаz же и3 и3зр‰днаz, и5мже нёсть числA,
25 свёдый и4хъ дэлA, и3 њбрати1тъ н0щь, и3 смирsтсz.
26 Ўгаси1 же нечести6выz, ви1дими же пред8 ни1мъ:
27 ћкw ўклони1шасz t зак0на б9іz, њправдaній же є3гw2 не познaша,
28 є4же вознести2 къ немY в0пль ни1щихъ, и3 в0пль ўб0гихъ ўслhшитъ.
29 И# т0й тишинY подaстъ, и3 кто2 њсyдитъ; и3 сокрhетъ лицE, и3 кто2 ќзритъ є3го2; и3 на kзhкъ, и3 на человёка вкyпэ,
30 и4же поставлsетъ царeмъ человёка лицемёра за стропти1вость людjй.
31 Ћкw къ крёпкому глаг0лzй: взsхъ, не tимY вмёстw зал0га:
32 без8 менє2 ўзрю2, ты2 покажи1 ми: ѓще непрaвду содёлахъ, не и4мамъ приложи1ти.
33 Е#дA t тебє2 и3стsжетъ ю5, ћкw ты2 tри1неши, ћкw ты2 и3зберeши, ґ не ѓзъ ли; и3 что2 разумёеши; глаг0ли.
34 Тёмже смhсленніи сeрдцемъ рекyтъ сі‰, мyжъ же премyдръ ўслhша глаг0лъ м0й.
35 Јwвъ же не въ рaзумэ глаг0лаше, словесa же є3гw2 не въ хи1трости.
36 Nбaче навhкни, јwве, не дaждь є3щE tвёта, ћкоже немyдріи:
37 да не приложи1мъ на грэхи2 нaшz: беззак0ніе же на нaсъ вмэни1тсz, мнHгаz глаг0лющихъ словесA на гDа.