1 И# бhсть по скончaніи мwmсeа рабA гDнz, и3 речE гDь їисyсу сhну наvи1ну, служи1телю мwmсeову, гlz:
2 мwmсeй рaбъ м0й скончaсz: нн7э u5бо востaвъ прейди2 їoрдaнъ ты2 и3 вси2 лю1діе сjи въ зeмлю, ю4же ѓзъ даю2 и5мъ:
3 всsкое мёсто, по немyже прeйдете стоп0ю н0гъ вaшихъ, вaмъ дaмъ є5, ћкоже гlахъ мwmсeю:
4 пустhню и3 ґнтілівaнъ сeй дaже до рэки2 вели1кіz рэки2 є3vфрaта, всю2 зeмлю є3fеHню, и3 дaже до м0рz послёднzгw: t зaпада с0лнца бyдутъ предёлы вaши:
5 не супроти1витсz человёкъ пред8 вaми во вс‰ дни6 животA твоегw2, и3 ћкоже бёхъ съ мwmсeомъ, тaкw бyду и3 съ тоб0ю: и3 не њстaвлю тебE, нижE прeзрю тS:
6 крэпи1сz и3 мужaйсz: тh бо раздэли1ши лю1демъ си6мъ зeмлю, є4юже клsхсz nтцє1мъ вaшымъ дaти и5мъ:
7 крэпи1сz u5бо, и3 мужaйсz ѕэлw2, храни1ти и3 твори1ти, ћкоже тебЁ заповёда мwmсeй рaбъ м0й, и3 не ўклони1сz t ни1хъ ни на дeсно, ни на лёво, да смhслиши во всёхъ, ±же твори1ши:
8 и3 да не tстyпитъ кни1га зак0на сегw2 t ќстъ твои1хъ, и3 да поучaешисz въ нeй дeнь и3 н0щь, да ўразумёеши твори1ти вс‰ пи6саннаz: тогдA благоуспёеши и3 и3спрaвиши пути6 тво‰, и3 тогдA ўразумёеши:
9 сE, заповёдаю тебЁ: крэпи1сz и3 мужaйсz, ни ўжасaйсz, нижE ўб0йсz: ћкw съ тоб0ю гDь бGъ тв0й во всёхъ, ѓможе ѓще п0йдеши.
10 И# заповёда їисyсъ книг0чіzмъ людски6мъ, глаг0лz:
11 вни1дите посредЁ полкA людjй и3 заповёдайте лю1демъ, глаг0люще: ўгот0вайте брaшно, ћкw є3щE три2 дни6, и3 вы2 прeйдете їoрдaнъ сeй, вшeдше пріsти зeмлю, ю4же гDь бGъ nтє1цъ вaшихъ даeтъ вaмъ въ причaстіе.
12 И# руви1му и3 гaду и3 полуплeмени манассjину речE їисyсъ:
13 помzни1те сл0во, є4же заповёда вaмъ мwmсeй рaбъ гDень, глаг0лz: гDь бGъ вaшъ ўпок0и вaсъ и3 дадE вaмъ зeмлю сію2:
14 жєны2 вaши и3 дёти вaши и3 ск0ти вaши да живyтъ на земли2, ю4же дадE вaмъ мwmсeй ў їoрдaна: вh же прeйдете воwружeни пред8 брaтіею вaшею, всsкъ крёпокъ, и3 споб0рствуете и5мъ,
15 д0ндеже ўпок0итъ гDь бGъ вaшъ брaтію вaшу, ћкоже и3 вaсъ, и3 наслёдzтъ и3 сjи зeмлю, ю4же гDь бGъ вaшъ даeтъ и5мъ: и3 tи1дете кjйждо въ наслёдіе своE, и3 наслёдите є5, є4же дадE вaмъ мwmсeй њб8 nнY странY їoрдaна t вост0кwвъ с0лнца.
16 И# tвэщaвше їисyсу, рёша: вс‰, є3ли6ка заповёси нaмъ, сотвори1мъ, и3 во всsкое мёсто, ѓможе п0слеши нaсъ, п0йдемъ:
17 по всBмъ, є3ли6ка слyшахомъ мwmсeа, тебE послyшаемъ: т0кмw да бyдетъ гDь бGъ нaшъ съ тоб0ю, ћкоже бЁ съ мwmсeемъ:
18 человёкъ же, и4же ѓще не покори1тсz тебЁ и3 и4же не послyшаетъ словeсъ твои1хъ, ћкоже заповёси є3мY, да ќмретъ: т0чію крэпи1сz и3 мужaйсz.