1 Е#гдa же ўслhша їавjнъ цaрь ґсHрскъ, послA ко їwвaву царю2 мадHнску, и3 къ царю2 семерHнску и3 къ царю2 ґхіaвску,
2 и3 къ царє1мъ и5же въ сідHнэ вели1цэмъ и3 въ г0рнэй, и3 въ ѓраву прsмw хенерefу, и3 на полsну, и3 въ нафеддHръ,
3 и3 къ примHрскимъ хананeамъ t востHкъ, и3 къ примHрскимъ ґморрewмъ и3 хеттewмъ, и3 ферезewмъ и3 їевусewмъ, и5же на горЁ, и3 є3vewмъ, и3 и5же под8 ґермHномъ, въ зeмлю массифA.
4 И# и3зыд0ша сjи и3 цaріе и4хъ съ ни1ми, лю1діе мн0зи, ћкw пес0къ и4же при краи2 м0рz мн0жествомъ, и3 к0ни и3 колєсни1цы мнHги ѕэлw2.
5 И# снид0шасz вси2 цaріе сjи, и3 пріид0ша вкyпэ, и3 њполчи1шасz при водЁ маррHнъ воевaти на ї}лz.
6 И# речE гDь ко їисyсу: не ўб0йсz t лицA и4хъ, ћкw заyтра въ сeй чaсъ ѓзъ предaмъ и5хъ ћзвенныхъ пред8 сhны ї}лєвы: к0нємъ и4хъ жи6лы пресэчeши и3 колєсни1цы и4хъ да сожжeши nгнeмъ.
7 И# пріи1де їисyсъ и3 вси2 лю1діе вои1нстіи съ ни1мъ на ни1хъ къ водЁ маррHнстэй внезaпу, и3 напад0ша на нS въ г0рнэй.
8 И# предадE и5хъ гDь под8 рyцэ ї}лєвы: и3 сэкyще и5хъ, прогнaша дaже до сідHна вели1кагw и3 до масрефHfъ-маjма и3 до п0ль масси1фскихъ къ вост0кwмъ: и3 и3зсэк0ша и5хъ, д0ндеже не њстaсz въ ни1хъ ни є3ди1нъ цёлъ и3 и3збёгшій.
9 И# сотвори2 и5мъ їисyсъ, ћкоже заповёда є3мY гDь: к0нємъ и4хъ жи6лы пресэчE и3 колєсни1цы и4хъ сожжE nгнeмъ.
10 И# њбрати1сz їисyсъ въ то2 врeмz, и3 взS ґсHръ, и3 царS є3гw2 ўби2 мечeмъ: ґсHръ бо бЁ прeжде њбладaющій всёми цaрствы си1ми:
11 и3 и3зби2 всE дhшущее, є4же въ нeмъ бhсть, џстріемъ мечA, и3 потреби1ша вс‰, и3 не њстaсz въ нeмъ всE дhшущее: и3 ґсHръ запали1ша nгнeмъ.
12 И# вс‰ грaды цaрствъ си1хъ и3 вс‰ цари6 и4хъ взS їисyсъ и3 и3зби2 | мечeмъ, и3 потреби2 и5хъ, ћкоже повелЁ и5мъ мwmсeй рaбъ гDень.
13 Но вс‰ грaды крBпки не запали2 ї}ль, т0чію ґсHръ є3ди1нъ запали2 їисyсъ.
14 И# вс‰ кwрhсти и4хъ и3 вс‰ скоты2 и4хъ плэни1ша себЁ сhнове ї}лєвы: людjй же всёхъ потреби1ша мечeмъ, д0ндеже погуби1ша и5хъ, и3 не њстaвиша t ни1хъ ни є3ди1нагw дhшущагw.
15 Ћкоже повелЁ гDь мwmсeю рабY своемY, тaкw мwmсeй заповёда їисyсу: и3 тaкw сотвори2 їисyсъ, не преступи2 ни є3ди1нагw же t всёхъ, ±же заповёда гDь мwmсeю.
16 И# взS їисyсъ всю2 зeмлю г0рную и3 всю2 зeмлю нагeвъ, и3 всю2 зeмлю гос0мску, и3 рaвную, и3 ћже на зaпадъ, и3 г0ру ї}леву, и3 п0лz ±же при горЁ,
17 t горы2 хелхA, и3 ћже восх0дитъ къ сеjру, и3 дaже до валгaда, и3 п0ле лівaна под8 гор0ю ґермHнъ: и3 вс‰ цари6 и4хъ взS и3 и3зби2.
18 И# мнHги дни6 сотвори2 їисyсъ съ цари6 си1ми брaнь:
19 и3 не бЁ ни є3ди1нагw грaда, є3гHже не предадE гDь сынHмъ ї}лєвымъ, кромЁ є3veа њбитaющагw въ гаваHнэ: всёхъ взsша брaнію:
20 ћкw гDемъ бhсть ўкрэпи1тисz и4хъ сeрдцу, сопроти1витисz на брaни проти1ву ї}лz, да потребsтъ и5хъ, ћкw да не дaстсz и5мъ ми1лость, но да потребsтсz, ћкоже гlа гDь къ мwmсeю.
21 И# пріи1де їисyсъ въ то2 врeмz, и3 потреби2 (вс‰) є3накjмы t г0рныz, t хеврHна и3 t давjра и3 t ґнHва, и3 t всеS горы2 ї}левы и3 t всеS горы2 їyдины, съ гр†ды и4хъ, и3 потреби2 | їисyсъ:
22 не њстaсz ни є3ди1нъ є3накjмъ t сынHвъ ї}левыхъ, но т0чію въ гaзэ и3 въ гefэ и3 во ґсидHfэ њстaшасz.
23 И# взS їисyсъ всю2 зeмлю, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: и3 дадE ю5 їисyсъ въ наслёдіе ї}лю, раздэлeніемъ по племенHмъ и4хъ. И# престA землS вою1ема бhти.